Naziv
Dijalektologija srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37517
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij je posvećen upoznavanju organskih jezičkih idoma srpskog jezika. Nakon uvodnih razmatranja o temeljnim pojmovima struke (dijasistem, narječje, dijalekt, mjesni govori itd.) preći će se na samo izučavanje dijalektatske slike štokavskog narječja, njegove rasprostranjenosti, podjele, na klasifikaciju i strukturalno određenje dijalekata i govora te na definiranje njihova međusobnog odnosa. U središtvu pažnje biće izučavanje lingvističkog sistema pojedinih dijalekata, naročito istočnohercegovačkog i šumadijsko-vojvođanskog dijalekatskog kompleksa. Uzimaće se u obzir i društveno relevantni činitelji koji su utjecali na lik govora i dijalekata (socijalno-historijski, urbanizacija, utjecah sredstava masovnog komiciranja i modernog života itd.). Uz to će slušatelji biti upoznati i sa seobama stanovništa, izoglosama i unutrašnjoj diferencijacijia narječja te sa odnosom i međusobnoj zavisnosti organskih i neorganskih idioma (književnog jezika). Sve će to biti temeljeno na izvornim dijalekatskim tekstovima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – upoznavanje s kolegijem, ispitnom literaturom i obavezama
 2. Organski i neorganski idiomi. Jezički dijasistem, narječje, dijalekt, mjesni govori, idiolekt, književni jezik.
 3. Narječja i dijalekti srpskog jezika; klasifikacija, rasprostranjenost.
 4. Razvoj dijalekata, socijalno-historijske uslovljenosti, seobe stanovništva, izoglose
 5. Štokavsko narječje, klasifikacija, dijalekti, mjesni govori (srpski i hrvatski), stariji i noviji.
 6. Lingvistički sistem štokavskih dijalekta i njihov međusobni odnos.
 7. Stariji štokavski govori, njihova rasprostranjenost i odlike (prizrensko-timočka zona, kosovsko-resavska oblast itd.)
 8. Kolokvij
 9. Istočnohercegovački dijalekt, strukturalne odlike, rasprostranjenost (istočna, odnosno stara Hercegovina, zapadana Bosna, istočna Srbija, Banija i Kordun itd.)
 10. Šumadijsko-vojvođanski dijalekt
 11. Strukturalna i teritorijalna razđenost istočnohrecgovačkog dijalekta, odnos prema šumadijsko vojvođanskom dijalektu, i prema dvjema književnojezičkim varijantama, ekavskoj i ijekavskoj.
 12. Mlađi ikavski dijalekt, rasprostranjeost, neznatan udio srpskih govora u njemu, odnos prema istočnohercegovačkome dijalektu i književnom jeziku ijekavskog izgovora.
 13. Zetsko-sjenički dijalekt
 14. Govori sa nezamijenjenim jatom, govori u dijaspori, međudijalekstake govorne zone, prelazni govori itd.
 15. Poavljanje gradiva

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne dijalektološke pojmove
 2. Opisati i objasniti klasifikaciju srpskih dijalekata
 3. Opisati i objasniti rasprostranjenost srpskih dijalekata
 4. Opisati obilježja pojedinih srpskih dijalekata i njihove međusbne odnose
 5. Razumjeti razvojne procese pojedinih srpskih dijalekata i njihovu socijalnu i historijsku uvjetovanost
 6. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Okuka, Miloš: Srpski dijalekti, SKD Prosvjeta, Zagreb, 2008.
 2. Ivić, Pavle: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, Uvod i štokavsko narečje, Novi Sad, 1956, 1985, 2001.
Dopunska literatura
 1. Bogdanović, N., Marković, J.: Praktikum iz dijalektologije, Niš, 2000.
 2. Lisac, Josip.: Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Zagreb, 2003.
 3. Peco, Asim: Pregled srpskohrvatskih dijalekata, Beograd, 1978, 5. izd. 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar