Naziv
Dijalektologija srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37517
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij je posvećen upoznavanju organskih jezičkih idoma srpskog jezika. Nakon uvodnih razmatranja o temeljnim pojmovima struke (dijasistem, narječje, dijalekt, mjesni govori itd.) preći će se na samo izučavanje dijalektatske slike štokavskog narječja, njegove rasprostranjenosti, podjele, na klasifikaciju i strukturalno određenje dijalekata i govora te na definiranje njihova međusobnog odnosa. U središtvu pažnje biće izučavanje lingvističkog sistema pojedinih dijalekata, naročito istočnohercegovačkog i šumadijsko-vojvođanskog dijalekatskog kompleksa. Uzimaće se u obzir i društveno relevantni činitelji koji su utjecali na lik govora i dijalekata (socijalno-historijski, urbanizacija, utjecah sredstava masovnog komiciranja i modernog života itd.). Uz to će slušatelji biti upoznati i sa seobama stanovništa, izoglosama i unutrašnjoj diferencijacijia narječja te sa odnosom i međusobnoj zavisnosti organskih i neorganskih idioma (književnog jezika). Sve će to biti temeljeno na izvornim dijalekatskim tekstovima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – upoznavanje s kolegijem, ispitnom literaturom i obavezama
 2. Organski i neorganski idiomi. Jezički dijasistem, narječje, dijalekt, mjesni govori, idiolekt, književni jezik.
 3. Narječja i dijalekti srpskog jezika; klasifikacija, rasprostranjenost.
 4. Razvoj dijalekata, socijalno-historijske uslovljenosti, seobe stanovništva, izoglose
 5. Štokavsko narječje, klasifikacija, dijalekti, mjesni govori (srpski i hrvatski), stariji i noviji.
 6. Lingvistički sistem štokavskih dijalekta i njihov međusobni odnos.
 7. Stariji štokavski govori, njihova rasprostranjenost i odlike (prizrensko-timočka zona, kosovsko-resavska oblast itd.)
 8. Kolokvij
 9. Istočnohercegovački dijalekt, strukturalne odlike, rasprostranjenost (istočna, odnosno stara Hercegovina, zapadana Bosna, istočna Srbija, Banija i Kordun itd.)
 10. Šumadijsko-vojvođanski dijalekt
 11. Strukturalna i teritorijalna razđenost istočnohrecgovačkog dijalekta, odnos prema šumadijsko vojvođanskom dijalektu, i prema dvjema književnojezičkim varijantama, ekavskoj i ijekavskoj.
 12. Mlađi ikavski dijalekt, rasprostranjeost, neznatan udio srpskih govora u njemu, odnos prema istočnohercegovačkome dijalektu i književnom jeziku ijekavskog izgovora.
 13. Zetsko-sjenički dijalekt
 14. Govori sa nezamijenjenim jatom, govori u dijaspori, međudijalekstake govorne zone, prelazni govori itd.
 15. Poavljanje gradiva

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne dijalektološke pojmove
 2. Opisati i objasniti klasifikaciju srpskih dijalekata
 3. Opisati i objasniti rasprostranjenost srpskih dijalekata
 4. Opisati obilježja pojedinih srpskih dijalekata i njihove međusbne odnose
 5. Razumjeti razvojne procese pojedinih srpskih dijalekata i njihovu socijalnu i historijsku uvjetovanost
 6. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Okuka, Miloš: Srpski dijalekti, SKD Prosvjeta, Zagreb, 2008.
 2. Ivić, Pavle: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, Uvod i štokavsko narečje, Novi Sad, 1956, 1985, 2001.
Dopunska literatura
 1. Bogdanović, N., Marković, J.: Praktikum iz dijalektologije, Niš, 2000.
 2. Lisac, Josip.: Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Zagreb, 2003.
 3. Peco, Asim: Pregled srpskohrvatskih dijalekata, Beograd, 1978, 5. izd. 1991.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar