Naziv
Suvremeni njemački jezik IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
95353
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Usavršavanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Primjena kontrastivne metode radi utvrđivanja morfološke, sintaktičke i semantičke kompetencije.
Sadržaj
 1. Sprache und Kommunikation
 2. Analiza dijelova rečenica
 3. Atribut, apozicija
 4. Vergangenheit und Gegenwart
 5. Usmena i pismena obrada autentičnih tekstova s njemačkoga govornog područja.
 6. Totalno razumijevanje teksta,
 7. Raščlanjivanje i sažimanje složenijih i dužih tekstova (do 5 stranica)
 8. Analitički prijevod jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski radi razumijevanja
 9. Uvođenje u tehnike pismenog prevođenja na njemački jezik na temelju kraćih hrvatskih tekstova
 10. Diskusija na zadanu temu
 11. Tehnike usmenog i pismenog argumentiranja
 12. Priprema i držanje referata
 13. Proširivanje vokabulara na zadane teme
 14. Ponavljanje gramatičkih sadržaja
 15. Ponavljanje tema

Ishodi učenja
 1. Student zna prepoznati dijelove njemačke rečenice.
 2. Student dobro razumije njemački tekstove srednje težine.
 3. Student zna prepoznati i izdvojiti bitne teze u njemačkom tekstu.
 4. Student zna usmeno sažeti njemački tekst.
 5. Student zna napisati koncizan sažetak njemačkog teksta.
 6. Student zna na njemačkom jeziku pretvoriti glagolske konstrukcije u imenične i obratno.
 7. Student zna pripremiti referat na zadanu temu.
 8. Student zna nabrojati bitne ciljeve i faze europskog ujedinjenja.
 9. Student zna prikazati biografiju poznate ličnosti iz kulture na njemačkom jeziku.
 10. Student je u stanju pratiti zahtjevno novinsko izvještavanje.
Metode podučavanja
pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
vrednovanje zadaća i priprema; dva veća sastavka; pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Buscha, Raven, Szita: Erkundungen C2. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert-Verlag 2014.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch ili Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag (neue Rechtschreibung)
 3. Kljaić, Deutsch-kroatisches Wörterbuch, Školska knjiga 2005.
 4. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 5. Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt 2001.
 6. Skender Libhard, Crnko Gmaz, Texte unter der Lupe – was und wie, Übungsbuch für Germanistikstudenten, Leykam international 2010.
 7. Aktualni njemački novinski članci
Dopunska literatura
 1. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung.
 2. Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003.
 3. Duden Richtiges und gutes Deutsch, Band 9.
 4. Wahrig Fehlerfreies und gutes Deutsch, Bertelsmann Lexikon Institut 2003

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar