Naziv
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
95362
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
45
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
-usavršavanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu -utvrđivanje morfološke, sintaktičke, semantičke i stilističke kompetencije radi razvijanja prevodilačke vještine
Sadržaj
 1. ponavljanje gramatičkih i leksičkih sadržaja u usmenom i pismenom obliku
 2. određivanje aktualnih tema
 3. ponavljanje gramatičkih sadržaja
 4. usmeno i pismeno obrađivanje tekstova na njemačkom i hrvatskom jeziku
 5. proširivanje vokabulara na zadanu temu
 6. osvještavanje jezičnih i kuturoloških specifičnosti hrvatskoga i njemačkoga govornog prostora
 7. raščlanjivanje i sažimanje sadržajno i jezično zahtjevnih tekstova
 8. diskusija o određenoj temi
 9. pisanje rasprava na zadanu temu
 10. pisanje rasprava na slobodnu temu
 11. usmeno prevođenje različitih vrsta tekstova na oba jezika
 12. pismeno prevođenje različitih vrsta tekstova na oba jezika
 13. priprema samostalnoga usmenog izlaganja te izrada uručaka
 14. izrađivanje glosara uz pojedine tematske cjeline
 15. ponavljanje gramatičkih i leksičkih sadržaja

Ishodi učenja
 1. raščlaniti i sažeti sadržajno i jezično zahtjevne tekstove na njemačkom jeziku
 2. razumjeti složene gramatičke strukture
 3. upotrijebiti morfološki, sintaktički, semantički i stilistički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemačkog i hrvatskog jezika
 4. opisati složene gramatičke strukture
 5. preoblikovati složene gramatičke strukture
 6. definirati stručne pojmove iz tekstova
 7. pismeno prevesti tekstove za koje nisu potrebna stručna znanja s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog na njemački
 8. usmeno prevesti tekstove za koje nisu potrebna stručna znanja s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog na njemački
 9. prepoznati i objasniti jezične i kulturološke specifičnosti hrvatskog i njemačkog govornog područja
Metode podučavanja
-frontalna nastava -pojedinačni rad -grupnirad - rad u paru
Metode ocjenjivanja
- ocjenjivanje obaveznih radova tijekom semestra: dva pismena rada, jedan referat, čitanje, sažimanje i usmeno prevođenje stručne knjige s njemačkoga govornog područja, -stalna provjera napredovanja studenata u pisanom obliku -procjena redovitosti pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi -pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Autentični njemački i hrvatski tekstovi
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 4. Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt 2001.
 5. Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2000.
 6. Skender Libhard, Crnko Gmaz, Texte unter der Lupe – was und wie, Übungsbuch für Germanistikstudenten, Leykam international 2010.
 7. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung.
 8. Buscha, Raven, Szita: Erkundungen C2. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert-Verlag 2014.
Dopunska literatura
 1. Rodek, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.
 2. Rodek, Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia 2009.
 3. Schade, Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften, Erich Schmidt Verlag 1993.
 4. Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar