Naziv
Švedski jezik u društvenom kontekstu III
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
184301
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje studenata s raznim aspektima švedskog društva uz trenutačnu društvenu problematiku i sa švedskom kulturom i trenutačnim polemikama oko švedskog jezika. Razvijanje usmene i pismene jezične kompetencije na B2 razini uz argumentirana izlaganja i seminarske radove.
Sadržaj
 1. Pregled literature i prijašnjih ispita, pisane vježbe
 2. Vježbe izgovora, novinski tekst o kulturi, rasprava, pisanje eseja
 3. Članak o uporabi 'sin' i 'hans', pregled eseja, komentari
 4. Tekst o trenutačnoj društvenoj problematici, rasprava, vježbe izgovora
 5. Tekst "Svart granit", čitanje, rasprava
 6. Tekst "Svart granit", čitanje, pisanje eseja
 7. Rad s poglavljem iz knjige "Skrivtrappan"
 8. Rad s poglavljem iz knjige "Skrivtrappan"
 9. Tekst o trenutačnoj društvenoj problematici, rasprava
 10. Rekst iz novina Axess, Dagens nyheter ili Svenska dagbladet s naprednijom razinom slenga
 11. Dokumentarna emisija sa švedske televizije, rasprava, vježbe izgovora
 12. Pisanje eseja o trenutačnim kultutnim događanjima u Švedskoj
 13. Rasprava o pogledanoj TV-drami zadanoj za zadaću i rasprava
 14. Čitanje teksta poznatog švedskog kritičara
 15. Čitanje djela suvremenog švedskog romana, rasprava

Ishodi učenja
 1. Studenti će usvojiti širi vokabular koji se tiče raznih aspekata švedskog društva;
 2. razumjeti složenije autentične tekstove;
 3. argumentirano usmeno i pismeno izražavati vlastite stavove o aspektima švedskog društva
Metode podučavanja
vježbe, seminari, izlaganja
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, ocjenjivanje izlaganja, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Alfredsson, R. (2002). Skrivtrappan. Folkuniversitetes förlag: Stockholm
 2. suvremeno švedsko književno djelo u dogovoru sa studentima
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar