Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtak 12.45 - 14.45
Soba
B 011
Telefon
+385 1 4092054
E-mail
gantunovic@ffzg.hr

Diplomirala 1985. godine (A1 Engleski jezik i književnost, A2 Ruski jezik i književnost) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 1990. godine završila i poslijediplomski studij lingvistike (magistarski rad na temu jezičnog kontakta švedskog i engleskog). Akad. godinu 1986./1987. provela u Göteborgu u Švedskoj, studirajući na Odsjeku za skandinavistiku i na Odsjeku za anglistiku tamošnjeg Filozofskoga fakulteta. 2001. godine doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu temom iz područja znanosti o prevođenju.
Nakon prvog zaposlenja kao prevoditelj, radi u Institutu za lingvistička istraživanja JAZU kao znanstvena asistentica (1987.–1990.), a na Filozofskom se fakultetu u Zagrebu zapošljava krajem 1990. kao asistentica na Odsjeku za anglistiku. Na Katedri za skandinavistiku toga Odsjeka od 2009. godine radi kao izvanredna profesorica, a od 2003. do rujna 2021. godine joj je i predstojnica. Od listopada 2021. godine pročelnica je Odsjeka za anglistiku. Od 2006. do 2010. na Fakultetu je bila voditeljica i nastavnica na Specijalističkom poslijediplomskom studiju konferencijskog prevođenja.
Na preddiplomskom i diplomskom studiju švedskog jezika i kulture predaje lingvističke, praktične prevoditeljske i traduktološke kolegije, a istog su usmjerenja i kolegiji koje je izvodila na poslijediplomskoj razini. Mentorirala je ili komentorirala izradu dviju obranjenih doktorskih disertacija u području lingvistike /skandinavistike, a trenutno je komentorica pri izradi traduktološke disertacije, također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Područja istraživačkog interesa su joj kontrastivni opis švedskog i hrvatskog te više područja znanosti o prevođenju (istraživanja prijevodnog procesa, prijevodnih normi, utjecaja digitalnih tehnologija na prevoditeljski rad i na obrazovanje prevoditelja).

Razdoblje Naziv Uloga
2018 - 2019 Proučavanje i poučavanje primjene novih tehnologija u prevođenju Suradnik

Ključni istraživački interes
 • translatologija (znanost o prevođenju)
 • kontrastivna istraživanja švedskog i hrvatskog
 • obrazovanje prevoditelja
 • jezični kontakti, jezično posuđivanje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Society for Translation Studies (EST) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja (redovni član, član Suda časti)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2014. Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja // Multidisciplinary Approaches to Multilingualism, Organizacijski odbor skupa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2013. Standardni jezici i sociolekti u 21. soljeću // Standard Languages and Sociolects in the 21st century, Organizacijski odbor skupa, HDPL (međunarodni, znanstveni)
 • 2012. Jezik kao informacija // Language as Information, Organizacijski odbor skupa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Bilten HDKP-a, br. 1, Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Bilten HDKP-a br. 3, Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Glavna područja znanstvenog interesa:
znanost o prevođenju; kontrastivni opis švedskog i hrvatskog; jezični kontakti (jezično posuđivanje)

Izbor iz bibliografije:

knjiga:

Antunović, Goranka. A Dictionary of Anglicisms in Swedish / Filipović, Rudolf (ur.). Zagreb : Zavod za lingv., Filoz. fakultet; Institut za jez. istraž. HAZU, 1999

urednička knjiga:

Peti-Stantić, A., Stanojević, M., Antunović, G., ur. 2015. Language Varieties Between Norms and Attitudes: South Slavic Perspectives. Proceedings from the 2013 CALS Conference. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Antunović, G., ur. 2014. Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb: Srednja Europa.

Peti-Stantić, A., Stanojević, M., Antunović, G., ur. 2014. Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa HDPL-a održanog 18.-20.4.2013 u Dubrovniku, Zagreb: Srednja Europa i HDPL.

poglavlje u knjizi:

Antunović, G. 2019. "Translation Corpus-Informed Research: A Swedish-Croatian Example". U: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (ur.). Contacts & Contrasts in Educational Contexts and Translation.
Cham, Švicarska : Springer Nature Switzerland AG, 2019. Str. 157-170

Pavlović, N. – Antunović, G. 2015. „The effect of interpreting experience on distance dynamics: Testing the literal translation hypothesis“, u: Ehrensberger-Dow, M., Englund Dimitrova, B., Hubscher-Davidson, S., Norberg, U. (ur.). Describing Cognitive Processes in Translation: Acts and events. Amsterdam : John Benjamins. 85-103. (reprint članka Pavlović, N. – Antunović, G. 2013.)

Antunović, G, 1992. Švedski u švengleskom - still going strong: Prilog proučavanju jezičnih dodira na primjeru anglicizama u švedskom. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 446 ; 207-257

znanstveni članak:

Pavlović, N., Antunović, G. (prihvaćeno za objavljivanje u 2021.). „Towards acquiring post-editing abilities through research-informed practical tasks“. Strani jezici 50_2. Zagreb (8194 riječi, 52352 znaka, potvrda o prihvaćanju u prilogu)

Antunović, G., Pavlović, N. 2019. „Redaktura strojnih prijevoda – sve važniji prevoditeljski zadatak“. u: Jezik i um / Matešić, M., Vlastelić, A. (ur.). Zagreb : Srednja Europa – HDPL, 2019. 147-167.

Pavlović, N., Antunović, G. 2019. „A desirable profile of translation teacher: perceptions and needs in the Croatian context”. InTRAlinea, special issue: New Insights in Translator Training_Part 2 http://www.intralinea.org/specials/article/a_desirable_profile_of_translation_teacher

Antunović, G. 2014. „Ekonom i v.d. s kravatom – hrvatsko-švedski lažni prijatelji“, u: Antunović, G. (ur.) Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb: Srednja Europa. 189-206.

Antunović, G. – Pavlović, N. 2012. „Dinamika otklona od izvornika tijekom izrade prijevoda“, u: Pon, L. – V. Karabalić – S. Cimer (ur.) Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a. HDPL: Osijek, 199-214.

Antunović, G. – Pavlović, N. 2011. „Moving on, moving back or changing it here and now: Self-revision in student translation processes from L2 and L3“, u: Across Languages and Cultures, Budimpešta: Akadémiai Kiadó, vol. 12, br. 2, str. 213-234.

Antunović, G. 2007. "Croatian Translators' Take on Swedish Collocations and Idioms" u: Nenonen, M. - Niemi, S. (ur.). Collocations and Idioms 1, Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes. Joensuu, Finska : Joensuun yliopisto - University of Joensuu, 27-40

Antunović, G. 2006. ”Norme u prevođenju za hrvatske nacionalne medije”, u: J. Granić (ur.) Jezik i mediji – Jedan jezik: više svjetova, Split: HDPL, 19-30

Antunović, G. 2005. "Značenjska i komunikacijska nepodudarnost internacionalizama i domaćih inačica kao prijevodnih ekvivalenata" u: Granić, Jagoda (ur.). Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike. Split : HDPL, 25-37