Naziv
Vježbe pismenog prevođenja I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117560
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje kriterija i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova
Sadržaj
 1. upoznavanje specifičnih stilova različitih tipova teksta na njemačkom i hrvatskom jeziku
 2. vježbanje osnovnih tehnika prevođenja uz korištenje kontrastivnih metoda
 3. osvještavanje različitih faza procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta
 4. ukazivanje na oznake tekstnih tipova i intencija autora
 5. ovladavanje relevantnim znanjem o područjima i strukama
 6. odgovorno i pouzdano korištenje izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 7. usavršavanje jezične kompetencije na hrvatskom jeziku
 8. usavršavanje jezične kompetencije na njemačkom jeziku
 9. vježbanje prevodilačkih postupaka
 10. obrađivanje tematskih tekstova s područja kulture i društva
 11. prepoznavanje i rješavanje jezično i kulturološki uvjetovanih prevoditeljskih problema
 12. oblikovanje ciljnog teksta prema pravilima hrvatske i njemačke normativne gramatike i pravopisa
 13. objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 14. izrada glosara uz pojedine tematske cjeline
 15. izrada kontrolnih prijevoda na oba jezika u vremenski ograničenim uvjetima

Ishodi učenja
 1. razumjeti različite vrste tekstova sa što više sadržajnih implikacija
 2. prepoznati specifičan tip teksta kao i intencije autora
 3. izraziti različite nijanse značenja na oba jezika
 4. primijeniti osnovne tehnike prevođenja i prevodilačke postupke (transformacije, transpozicije, permutacije, ekspanzije, adaptacije, interkategorijalne promjene itd.)
 5. odrediti različite faze procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta
 6. primijeniti relevantno znanje o kulturi i povijesti
 7. koristiti se izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 8. razviti jezične kompetencije na oba jezika
 9. prepoznati interkulturalne razlike
 10. prepoznati kriterije za dobar prijevod
Metode podučavanja
Individualni rad, grupni rad, frontalni rad, rad u praksi
Metode ocjenjivanja
- ocjenjivanje dvaju ovećih prijevoda (oko 6000 znakova) - ocjenjivanje redovitih zadaća -pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. jednojezični i dvojezični rječnici
 2. pravopisi
 3. različiti priručnici
Dopunska literatura
 1. Marija Lütze-Miculinić, Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova, Suvremena lingvistika 57/58
 2. Vesna Ivančević Ježek, Osposobljavanje prevoditelja na primjeru njemačkih prijevodnih vježbi, Strani jezici 4/2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij