Naziv
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
170258
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Obogaćivanje vokabulara, razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja književnih tekstova, priprema za kolegij „Suvremena portugalska književnost 1“ i „Suvremena portugalska književnost 2“
Sadržaj
 1. Čitanje i prevođenje zadane priče. Analiza teksta.
 2. Analiza teksta. Razumijevanje vokabulara zadanog teksta.
 3. Čitanje i prevođenje zadane priče.
 4. Uspoređivanje s prethodnim pričama i analiza odabrane pripovijetke.
 5. Čitanje i prevođenje zadanog teksta.
 6. Nastavak prevođenja i analiza vokabulara zadane priče.
 7. Tumačenje vokabulara i razgovor o sadržaju analiziranog teksta .
 8. Analiza sadržaja odabrane pripovijetke.
 9. Analiza vokabulara. Rad na sadržaju odabrane priče.
 10. Čitanje i tumačenje zadanog teksta.
 11. Nastavak analize i rad na ključnom vokabularu već prije odabrane pripovijetke.
 12. Čitanje i prevođenje zadanog književnog teksta.
 13. Nastavak prevođenja i analiza sadržaja odabrane pripovijetke.
 14. Uspoređivanje obrađenih književnih tekstova.
 15. Pregled analiziranih priča.

Ishodi učenja
 1. Sažeti i protumačiti smisao portugalskih književnih tekstova.
 2. Prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 3. Razviti vještine učenja nužne za snalaženje u materiji vezanoj uz portugalski književno-povijesni kontekst i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja.
 4. Pokazati kako tumačiti smisao književnog teksta te ga prilagoditi materinjem jeziku.
 5. Protumačiti određene leksičke posebnosti.
Metode podučavanja
Indivudualni rad; rasprava
Metode ocjenjivanja
Usmeni kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Melo, J. de. Antologia do Conto Português. Lisboa: Dom Quixote, 2003.
Dopunska literatura
 1. Silva, M. Português Contemporâneo. Lisboa: Ministério da Educação, 1982.; Martins, A. S. Contos com Nível. Lisboa: Lidel, 2016

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar