Naziv
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS bodovi
3
Šifra
170259
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Obogaćivanje vokabulara, razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja književnih tekstova, priprema za kolegij „Suvremena portugalska književnost 1“ i „Suvremena portugalska književnost 2“
Sadržaj
 1. Upoznavanje s nastavnim materijalom i obaveznom te dopunskom literaturom. Čitanje i tumačenje priče.
 2. Čitanje i tumačenje odabrane priče. Analiza vokabulara.
 3. Književna analiza odabranog teksta.
 4. Čitanje teksta i analiza sadržaja. Tumačenje leksičkih jedinica.
 5. Čitanje i prevođenje zadanog teksta.
 6. Analiza sadržaja i vokabulara. Razgovor o književnom djelu.
 7. Čitanje i analiza odabrane priče.
 8. Tumačenje teksta. Analiza vokabulara. Književna analiza.
 9. Čitanje i analiza zadane priče. Analiza vokabulara.
 10. Književna analiza sadržaja teksta.
 11. Čitanje i tumačenje zadanog teksta. Analiza vokabulara.
 12. Književna analiza i uspoređivanje pročitanih pripovijetki.
 13. Pregled obrađenog nastavnog materijala.

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati tekst suvremene portugalske književnosti.
 2. Studenti će znati Pokazati kako tumačiti smisao književnog teksta te ga prilagoditi materinjem jeziku.
 3. Studenti će biti sposobni protumačiti određene leksičke posebnosti.
 4. Studenti će moći upotrijebiti elemente pročitanih tekstova u sličnim jezičnim situacijama.
 5. Studenti će moći ustanoviti sličnost/razliku s drugim književnim tekstovima portugalske književnosti.
Metode podučavanja
Individualni rad; grupni rad.
Metode ocjenjivanja
Usmeni kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Melo, J. de. Antologia do Conto Português. Lisboa: Dom Quixote, 2003.
Dopunska literatura
 1. Silva, M. Português Contemporâneo. Lisboa: Ministério da Educação, 1982.
 2. Martins, A. S. Contos com Nível, Lisboa: Lidel, 2019.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar