Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Anglistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije engleskog jezika i književnosti
magistra edukacije engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120