Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Anglistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije engleskog jezika i književnosti
magistra edukacije engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. objasniti i usporediti načela temeljnih teorija ovladavanja inim jezikom
 2. usporediti i kritički vrednovati svrhu i rezultate suvremenih istraživanja u području ovladavanja inim jezikom
 3. usporediti i kritički vrednovati metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 4. razlikovati i kritički prosuđivati o temeljnim principima suvremenih pristupa poučavanju engleskog kao inog jezika
 5. donositi zaključke o relevantnosti znanstveno utemeljenih načela poučavanja engleskog kao inog jezika za nastavnu praksu poučavanja istog
 6. objasniti učinak temeljnih individualnih razlika učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika na određene aspekte učenja i poučavanja
 7. procijeniti i svrhovito primijeniti načine poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina i jezičnih struktura engleskog kao inog jezika
 8. osmisliti kvalitetan, sveobuhvatan, relevantan i znanstveno utemeljen plan nastavnog sata engleskog kao inog jezika
 9. samostalno pripremiti i izvoditi nastavu engleskog kao inog jezika na svim obrazovnim razinama i s učenicima različite dobi
 10. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju
 11. osmisliti i provesti kvalitetan i znanstveno utemeljen oblik vrednovanja komunikacijske kompetencije u engleskom jeziku
 12. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja inoga jezika te samostalno rješavati etičke probleme u nastavi
 13. kritički prosuđivati o jeziku koji koriste i poučavaju te odabrati pristup poučavanju primjeren relevantnim čimbenicima koji utječu na različite aspekte poučavanja
 14. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja na učenje i poučavanje engleskog kao inog jezika
 15. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi engleskog kao inog jezika
 16. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 17. koristiti i analizirati engleski jezični sustav i njegove temeljne sastavnice (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, itd.) te elemente jezičnih varijacija (diskurs, dijalekt, slang, humor, itd.)
 18. osmisliti strukturu vlastitog govorenog ili pisanog teksta na engleskome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji
 19. kategorizirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskog govornog područja
 20. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz engleskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)