Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Anglistika, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika i književnosti u širem društvenom kontekstu
 2. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
 3. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom
 4. interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 5. izrađivati pojmovnike stručnog nazivlja za potrebe prevođenja
 6. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja, osobito kad je riječ o međusobnom utjecaju prevođenja i kulture
 7. kritički procijeniti književne i društvene pojavnosti kultura engleskog govornog područja
 8. prepoznati i vrednovati utjecaje društva i kulture na jezična raslojavanja i promjene
 9. procijeniti različite lingvističke i književno-kulturološke teorijske pristupe i primijeniti ih u vlastitom istraživanju
 10. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 11. procijeniti vlastite kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 12. služiti se alatima za strojno potpomognuto prevođenje
 13. razlikovati vrste tekstova i funkcionalne stilove, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku
 14. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 15. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 16. revidirati i lektorirati vlastite i tuđe prijevode na hrvatskom i engleskom jeziku
 17. samostalno prevoditi sve vrste tekstova, uključujući audiovizualne materijale, s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik
 18. prikupiti i kritički procijeniti anglističku stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje
 19. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (10748)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 8 ECTS bodova (10749)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Milton 117904
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (11882)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (11883)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Američko sada 125360
Etika i estetika britanskog modernizma 161135
Književnost i vizualnost 161134
Kognitivna lingvistika 124217
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma 117903
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889
Lingvistički seminar: Semantika 128888
Moderna anglofona ženska književnost 52241
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijest engleskog jezika 124227
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212
Povijest i teorija engleskog romana 125363
Pripovjedna disemiNacija Australije 142414
Redaktura i procjena strojnih prijevoda 184924
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10846)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10744)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Milton 117904
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754