Naziv
Španjolski romantizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
30
Šifra
52154
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Obrazovanje u području španjolske književnosti i društvene povijesti XIX. stoljeća. Upućenost u relevantnu primarnu i sekundarnu literaturu. Upoznavanje s dominantnim žanrovima i obilježjima stiha. Osposobljavanje za usmenu i pismenu analizu različitih aspekata književnog teksta.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o načinu rada, tipu kolegija, obvezama studenata u tijeku godine i o ispitu, o pohađanju nastave i literaturi. Traženje i odabir literature, znanstveni časopisi, baze podataka, načini citiranja.
 2. Romantizam u europskim okvirima.Sekundarna literatura: Ricardo Navas Ruiz, «El romanticismo europeo. Proyecciones españolas» u El romanticismo español, Cátedra, Madrid, 1990., str. 13-35.
 3. Rani romantizam u Španjolskoj: José Cadalso: Noches lúgubres Primarna literatura: José Cadalso: Noches lúgubres Sekundarna literatura: Rinaldo Froldi: «¿Literatura 'preromántica' o literatura 'ilustrada'?» u David T. Gies, El romanticismo, (zbornik tekstova o španjolskom romantizmu) Alfaguara, Madrid, 1989., str. 110-116.
 4. Razdoblje između 1834. i 1850. godine u španjolskoj književnosti zreli romantizam. Povijesni kontekst.
 5. Vrhunac španjolskog romantizma. Manifesti, polemike, časopisi.Sekundarna literatura: Ricardo Navas Ruiz, El romanticismo español, Cátedra, Madrid, 1990., capítulo IV.
 6. Kostumbristička proza: Mariano José de Larra, Ramón Mesonero Romanos i Serafín Estébanez Calderón - jedan “cuadro de costumbres” svakog od imenovanih autora
 7. Zreli romantizam – poetika. Književni žanrovi.Primarna literatura: José de Espronceda: El estudiante de Salamanca
 8. Zreli romantizam. Primarna literatura: José de Espronceda: El estudiante de Salamanca; Odabir teme seminarskog rada. Postavljanje hipoteze, cilja i svrhe istraživanja. Tehnike pisanja seminarskog rada.
 9. Zreli romantizam.Projekcija drame Joséa Zorrille Don Juan Tenorio i ulomci drame Duque de Rivasa Don Álvaro o la fuerza del sino uz komentare i analizu.
 10. Komentari i rasprava, komparativna analiza dviju drama.
 11. Kasni romantizam u Španjolskoj: G. A. Bécquer; Analiza poetskog opusa autora. Izbor iz zbirke Rimas Kasni romantizam u Španjolskoj: G. A. Bécquer; Analiza poetskog opusa autora. Izbor iz zbirke Rimas
 12. Kasni romantizam u Španjolskoj: Gustavo Adolfo Bécquer; Analiza jedne od romantičnih legendi ovog autora. Povijest žanra. Obvezatna literatura: Primarna literatura: Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas y Leyendas
 13. Kasni romantizam u Španjolskoj: Rosalía del CastroPrimarna literatura: Rosalía del Castro: En las orillas del Saar
 14. Termin rezerviran za eventualne nadopune, raspravu o pročitanoj literaturi, radu u tijeku semestra i studentska pitanja.

Ishodi učenja
 1. Student će steći kompetencije za analizu i razumijevanje književnih fenomena u njihovom kulturno-povijesnom kontekstu
 2. Student će, upoznajući se s književnom poetikom određenog književnog razdoblja, moći prepoznati posebnosti i zajedničke crte španjolskog romantizma unutar europskog književnog okvira
 3. Student će biti sposoban iskomunicirati ideje vezane za španjolski romantizam na španjolskom jeziku u pisanoj i govornoj komunikaciji, u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja, s ciljem da doprinese razvoju znanja
 4. Student će moći analizirati i interpretirati književne tekstove koji pripadaju španjolskom romantizmu u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (estetski, genološki, društveni, kulturni, medijski, biografski aspekti)
 5. Izradom seminarskog rada na zadanu temu student će moći pokazati sposobnost prikupljanja i interpretiranja relevantnih činjenica na području španjolskog romantizma.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje na predavanjima i interaktivno učenje. Studenti na svakom predavanju dobivaju male zadatke: provjeru određenih podataka o književnim djelima, čitanje kraćih tekstova sekundarne literature i sl. Na svakom seminaru provjerava se njihova pripremljenost, tj. obavljanje zadatka. Također moraju pripremiti dijelove tekstova primarne literature navedenih u sadržaju. Na seminarima studenti moraju pripremati svaki od tekstova za seminar po prethodno dogovorenom rasporedu te sudjelovati u nastavi tako da traže pojašnjenja za sve dijelove teksta koje sami nisu bili u stanju dobro razumjeti. Izravno poučavanje na predavanjima i interaktivno učenje. Studenti na svakom predavanju dobivaju male zadatke: provjeru određenih podataka o književnim djelima, čitanje kraćih tekstova sekundarne literature i sl. Na svakom seminaru se provjerava njihova pripremljenost, tj. obavljanje zadatka. Također trebaju pripremiti dijelove tekstova primarne literature navedenih u sadržaju. Na seminarima studenti trebaju pripremati svaki od tekstova za seminar po prethodno dogovorenom rasporedu te sudjelovati u nastavi tako da traže pojašnjenja za sve dijelove teksta koje sami nisu bili u stanju dobro razumjeti. Tijekom semestra studenti će pisati kratke pismene kolokvije u kojima će se provjeravati razumijevanje zadanih tekstova kao i usvajanje novih pojmova.
Metode ocjenjivanja
Pri određivanju završne ocjene uzet će se u obzir kontinuirana evaluacija, ocjene iz referata i iz seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. José Cadalso, Noches lúgubres
 2. Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino (ulomci)
 3. José Zorrilla, Don Juan Tenorio
 4. José de Espronceda, El estudiante de Salamanca
 5. Rosalía de Castro, En las orillas del Saar (odabrane pjesme)
 6. Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas (izbor)
 7. Ricardo Navas Ruiz, El romanticismo español, Cátedra, Madrid, 1990.
 8. Donald Shaw, Historia de la literatura española, El siglo XIX, Editorial Ariel S.A., Barcelona, 1995. (odabrani dijelovi)
Dopunska literatura
 1. Juan Luis Alborg, Historia de la literatura española, IV, El romanticismo, Gredos, Madrid, 1980.
 2. David T. Gies, El romanticismo, (zbornik tekstova o španjolskom romantizmu) Alfaguara, Madrid, 1989.
 3. Iris Zavala, (ed.) „Romanticismo y realismo“,en Francisco Rico, Historia y crítica de la literatura española, Vol. 5, Tomo 1 y 2, Editorial Crítica, Barcelona, 1982. (odabrani članci)
 4. Historia de la literatura española, Capítulo XI: 1808-1868, Cátedra, Madrid, 1990. (odabrani članci) José García Templado, El teatro romántico, Anaya, Madrid, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar