Interkulturalni kurikulum

Naziv
Interkulturalni kurikulum
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125476
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvajanje pojmova i načela interkulturalnog kurikuluma, kao i istraživačkih pristupa u interkulturalnoj pedagogiji. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u polazišta, pristup i načine konstrukcije interkulturalnog kurikuluma.
Sadržaj
 1. Multikulturalizam/interkulturalizam: razvoj ideje, kulturne razlike, kulturni pluralizam
 2. Interkulturalna pedagogija, povijesna i suvremena određenja
 3. Genealogija interkulturalizma
 4. Globalizacijski procesi, migracije, genealogija i transfer modela interkulturalizma
 5. Multikulturalno društvo i interkulturalno obrazovanje
 6. Interkulturalni odgoj i obrazovanje
 7. Istraživanja interkulturalnog odgoja i obrazovanja u svijetu i Hrvatskoj
 8. Interkulturalni odgoj i obrazovanje: implementacijski modeli
 9. Interkulturalni kurikulum
 10. Sukonstrukcija interkulturalnog kurikuluma
 11. Interkulturalne kompetencije pedagoga/učitelja
 12. Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina (Europa)
 13. Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina (Hrvatska)
 14. Interkulturalni pristup odgoju i obrazovanju Roma u Hrvatskoj
 15. Interkulturalna pedagogija: novi razvoji.

Ishodi učenja
 1. Definirati, prepoznati i primijeniti temeljne pojmove: interkulturalizam, interkulturalni odgoj i obrazovanja, multikulturalizam, etnocentrizam, etnorelativizam, predrasude, stereotipi, diskriminacija, pozitivna diskriminacija, rasizam, asimilacija, kulturni relativizam, interkulturalni kurikulum
 2. Prepoznati i analizirati najvažnije pristupe interkulturalizmu (holistički, antropološki, sociološki) i njihov doprinos interkulturalizmu
 3. Objasniti temeljne karakteristike interkulturalnog odgoja i obrazovanja i (su)konstrukcije interkulturalnog kurikuluma
 4. Obrazložiti važnost interkulturalnog odgoja i obrazovanja za rad u multikulturalnim sredinama (školama/nastavi)
 5. Kritički analizirati i interpretirati najvažnije međunarodne i domaće pravne pretpostavke interkulturalnog odgoja i obrazovanja
 6. Ovladati temeljnim pojmovima u području interkulturalizma, interkulturalnog kurikuluma
 7. Osposobiti se za pravilnu uporabu interkuluralnog kurikuluma u školi/nastavi, te kritičku i argumentiranu analizu u dokumentima i/ili zakonskoj regulativi
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Terenska nastava Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave Seminarski rad Kolokvij Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Hrvatić, N. (2014), Novi put-Nevo drom-Nove kalja: Interkulturalni pristup odgoju i obrazovanju Roma u Hrvatskoj, Zagreb-Pitomača, Filozofski fakultet u Zagrebu - Općina Pitomača.
 2. Hrvatić, N. (ur.) (2014), Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti, Zagreb-Virovitica, Filozofski fakultet u Zagrebu - Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.
 3. Piršl, E. (ur.) (2016), Vodič za interkulturalno učenje, Zagreb, Naklada Ljevak.
 4. Sablić, M. (2014), Interkulturalizam u nastavi, Zagreb, Naklada Ljevak.
Dopunska literatura
 1. Babić, D. (2015), Nacionalne manjine u Hrvatskoj - sociološka perspektiva, Zagreb, Plejada.
 2. Hrvatić, N.(2011), Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima, Pedagogijska istraživanja, 1(8):7-18.
 3. Hrvatić, N., Piršl, E..(2005), Kurikulum pedagoške izobrazbe i interkulturalne kompetencije učitelja., Pedagogijska istraživanja. 2(2):251-266.
 4. Mrnjaus, K., Rončević, N., Ivošević, L. (2013), (Inter)kulturalna dimenzija u odgoju i obrazovanju, Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar