Latinska stilistika

Naziv
Latinska stilistika
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
7
Šifra
51435
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uspješno okončavši kolegij, studenti će raspolagati osnovnim poznavanjem stilističke terminologije i stilističkih problema, kako onih općih, tako i specifično latinskih, odnosno rimskih. Osvijestit će i povećati vlastitu stilsku kompetenciju i senzibilitet za različite rimske književne vrste. Imat će prilike pratiti i kritički vrednovati razvoj vlastite kompetencije, te eksplicirati i verbalizirati svoj doživljaj književnog teksta.
Sadržaj
 1. Uvod. Stil i stilistika. Pisati i čitati. Erazmo. --- Seminar: Pročitati i razumjeti prva dva von Albrechtova teksta (Cato 1.1 i 1.2). Dogovor o terminima.
 2. Predavanje: Landfester, uvodna poglavlja. Uvod u von Albrechtovu stilističku analizu. --- Seminar: Cato 1.3, Ex originibus...
 3. Cato agr. praefatio i or. 163--167. Stilska analiza Katonova Predgovora. Zadaća: Katonov treći tekst: Ex originibus de Q. Caedicio tribuno militum
 4. Predavanje: Katnić Bakaršić, Lingvistička stilistika. Točke stilske analize.
 5. Ciceron i Gaj Grakho
 6. Cezarov nadgrobni govor Juliji (69. pne) i B. G. 7, 27.
 7. Salustije
 8. Klaudije Kvadrigarije i Livije
 9. Dva filozofska teksta
 10. Petronije
 11. Tacit
 12. Plinije Mlađi
 13. Apulej
 14. Rezime

Ishodi učenja
 1. pokazati svoje razumijevanje latinskog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta
 2. analizirati latinski tekst s obzirom na njegova stilska obilježja
 3. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku terminologiju znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 4. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
Metode podučavanja
jezična nastava; samostalan rad i izrada tjednih zadaća; samostalno učenje (dva dnevnika čitanja); prevođenje na latinski i na hrvatski; priprema zadanih tekstova, zajedničko čitanje i zajednički razgovor o njima
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit od 90 minuta (25% bodova); klauzura u 6. tjednu semestra - pismeni ispit od 45 minuta (30% mogućih bodova); izrada samostalnog projekta (25% bodova) tijekom nastave; predaje se 11. tjedan; tazgovor od 30 minuta (20% bodova) o samostalnom projektu s konkretnom analizom dijela pročitanog teksta

Obavezna literatura
 1. Tekstovi i ostali radni materijali (dijele se tijekom nastave)
Dopunska literatura
 1. Albrecht, Michael von, Meister römischer Prosa von Cato bis Apuleius. Interpretationen. Tübingen - Basel: Francke, 1995.
 2. Landfester, Manfred, Einführung in die Stilistik der griechischen und lateinischen Literatursprachen. Mit einem Beitrag von Barbara Kühn über Formen des Prosarhythmus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997.
 3. Marouzeau, Jules, Traité de stylistique appliquée au latin, Paris: Les Belles Lettres, 1935.

Obavezan predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar