Metodika nastave slavenskih jezika

Naziv
Metodika nastave slavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
124487
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Uvidjeti složenost procesa metodike nastave slavenskih jezika, objasniti suštine metodičkih sustava, metoda, oblika, znanstvenih postupaka i sredstava učenja, razviti sposobnosti planiranja, pripreme i provođenja nastavnog sata, utvrditi kriterije odabira nastavnih materijala za ciljanu skupinu i vještinu analize pripreme i izvedbe nastavnog sata na nekom od slavenskih jezika (ukrajinski, češki, slovački)
Sadržaj
 1. Metodika kao teorija i praksa nastave stranih jezika Planiranje nastavnog gradiva (godišnji i tematski plan; analiza nast. programa za ruski jezik – praktično)
 2. Priprema za sat; prikaz ili analiza sata Struktura sata slavenskih jezika kao stranih za OŠ i SŠ
 3. Priprema za sat za odrasle na tečajevima str.jez.(prva etapa nastave) Planiranje sata; početak nastavnog sata; struktura sata
 4. Klasifikacija i vrste vježba Analiza jezične, govorne i govornojezične vježbe u udžbenicima ukrajinskog, češkog i slovačkog jezika
 5. Praktična priprema vježba; izbor situacijske vježbe na različitim etapama sata poučavanja str. jez. Funkcija, cilj i karakter pismene vježbe
 6. Nastavnikovo davanje uputa; vrste uputa Kontroliranje, provjeravanje i vrednovanje znanja, vještina i navika učenika u procesu učenja jezika; kriteriji ocjenjivanja, pisanje diktata (vrijednost diktata, vrste)
 7. Upravljanje razredom, organiziranje razredne interakcije na satu Grupiranje učenika, snage i slabosti grupnog rada i rada u paru
 8. Metodika korištenja auditivnih vježbi (Slušanje s razumijevanjem) Praktična priprema autentičnih tekstova za slušanje i priprema raznih testova
 9. Vrste čitanja i razumijevanje pisanog teksta Metodika nastave slavenskih leksika i frazeologije
 10. Interakcija učenja stranih leksika, fonetike i gramatike, vrste vježbi Metodika proučavanja gramatičkog sustava; teorijska i praktična gramatika
 11. Strategije objašnjavanja značenja leksičkih jedinica i gram. struktura Postavljanje pitanja: vrste pitanja, odabir vrsta pitanja
 12. Osposobljavanje učenika za govornu komunikaciju na str.jez. Razvijanje vještine pisanja
 13. Autentičnost tekstova Kulturološki aspekt metodike nastave str. jez.
 14. Izvođenje simuliranog nastavnog sata 1 Izvođenje simuliranog nastavnog sata 2
 15. Analiza provedenih etapa sata Analiza Dnevnika vođenja prakse

Ishodi učenja
 1. uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu
 2. razviti sposobnost kritičkog razumijevanja relevantne stručne literature na slavenskim jezicima (ukrajinski, češki, slovački) i prezentacije sadržaja drugima
 3. razvit će sposobnost sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama drugih
 4. opisati glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s naglaskom na slavenske jezike (ukrajinski, češki, slovački)
 5. razviti različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala i analizirati ih
 6. razlikovati i analizirati procese poučavanja jezičnih vještina
Metode podučavanja
Na satima će se izmjenjivati individualni rad studenta, rad u paru i rad u skupini, studenti će se kontinuirano pripremati za seminare i interaktivno sudjelovati na nastavi
Metode ocjenjivanja
Ispit: nema; ocjena na temelju rada na satu, kratkih prezentacija, seminarskih radova, dnevnika prakse i održanog oglednog sata Pratit će se redoviti dolasci studenata na seminar, kontinuirana priprema i aktivno sudjelovanje na nastavi, individualna pisana priprema nastavnog sata, samostalno izvođenje nastavnog sata

Obavezna literatura
 1. Skljarov, M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika . Zagreb: Školske novine.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Časopis Strani jezici (odabrani članci)
Dopunska literatura
 1. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.
 2. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij