Njemački jezik za akademske potrebe 1

Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117942
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Obnoviti njemačku gramatiku na razini višega srednjega stupnja njemačkog kao stranog jezika. Studenti bi trebali naučiti - ispravno se izražavati u relavatnim svakodnevnim situacijama - sudjelovati u razgovorima svakodnevnog života i jednostavnim diskusijama - izvuči relevantne informacije iz slušanih i pročitanih tekstova - sastaviti jednostavna osobna i oficijelna (službena) pisma u okviru svakodnevne komunikacije - na temelju različitih vrsta tekstova studenti bi trebali izvježbati različite stilove čitanja.
Sadržaj
 1. Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima.
 2. Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel I– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (rod imenica, član, perfekt, preterit, komparativ pridjeva, modalni glagoli) http://www2.germanistik.uni-freiburg.de/dafphil/internetprojekte/projekte5/deutschlandreise/home.html Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.
 3. Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel II– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (konjuktiv, pasiv, umanjenice, složene imenice, osobne zamjenice, glagoli s naglašenim prefiksom, zavisne rečenice i prijedlozi).
 4. «Wie geht`s» - što se smije, a što ne smije pitati – senzibiliziranje za različito prihvaćanje tema u pojedinim zemljama. – KB str. 47. – 50. Rad na tekstu po dvoje studenata. Domaća zadaća (vježba za preterit): «Das Pferd auf dem Kirchturm».
 5. «Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» I: njemačka emigracija i imigracija. Rad na tekstu u grupama. – KB str. 24. – 28.
 6. «Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» II Prepričavanje teksta uz pomoć grafičkog prikaza (Mind map). – KB str. 24. – 28.
 7. «Stationen deutscher Geschichte» (1945 – 1990) – upoznavanje njemačke novije povijesti – KB str. 29. – 33. Domaća zadaća: «Die Geschichte von der Maus im Laden» - ein Lückentest - vježba za perfekt.
 8. «Tabu – ja oder nein?» - spoznaja i razumjevanje neverbalne komunikacije osobito u multinacionalnim sredinama: što je «normalno», a što je tabu tema? Rad s radnim listom i diskusija u plenumu. - KB str. 64.- 67.
 9. «Zur Geschichte der Gleichberechtigung» I – društvene i zakonske promjene promjene u položaju žena u Njemačkoj. KB str. 122. – 125. Nadopunjavanje interviewa vođenog sa stručnjakinjom za bračno pravo.
 10. «Zur Geschichte der Gleichberechtigung» II – povjesni razvoj prava žena. - KB str. 126.- 132. «Männer an den Herd»'?» Usporedba muško ženskih poslova u Njemačkoj i Hrvatskoj; Domaća zadaća: uz pomoć obrađenog teksta opisati razvitak jednakosti među spolovima. Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.
 11. «Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» I – povijesni pregled nastanka njemačke države, njemačke savezne pokrajine, tekst: «Einheit nach außen, Vielfalt nach innen – der deutsche Föderalismus» - utvrđivanje ključnih datuma društvenih i političkih promjena. KB str. 36. – 41. str.
 12. «Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» II – Europska Unija: stanovništvo, kulture i jezici; Europa-Quiz: Wie gut kennen Sie sich aus?; «Europa – Schreckensbild oder Horizont der Hoffnung?» - rasprava u plenumu o budućnosti Europe.
 13. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 14. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij u zimskom semestru.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij u zimskom semestru.

Ishodi učenja
 1. Primjena stečenih jezičnih znanja na razini B2 Europskog referentnog okvira za jezike.
 2. Ovladavanje jezikom za potrebe pisanja i govorenja u visokoškolskoj ustanovi.
 3. Razumijevanje autentičnog znanstvenog teksta
 4. Sposobnost razlikovanja između općeg i akademskog diskursa
 5. Razumijevanje autentičnog diskursa o određenoj problematici šireg društvenog interesa
 6. Razlikovanje između općeg i znanstvenog diskursa
 7. Ovladavanje kompetencijom usmenog izlaganja i referiranja
 8. Usvajanje jezičnih struktura karakterističnih za akademski tekst
 9. Ovladavanje jezičnim rutinama i formulaičnim izrazima tipičnim za njemački akademski jezik
 10. Ovladavanje općom i stručnojezičnom frazeologijom i kolokacijama
Metode podučavanja
Interaktivna komunikacija koja se odvija izravnom interakcijom profesora i studenta, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika. Studenti se potiču na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala, te korištenje raznih modernih komunikacijskih metoda podučavanja.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi. Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %

Obavezna literatura
 1. Hansen M.; Zuber B.: Zwischen den Kulturen, Langenscheidt Berlin, 1996.
 2. Kirchmeyer S.: Blick auf Deutschland, Ernest Klett International, Stuttgart, 2002.
 3. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 – C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
Dopunska literatura
 1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe, Hueber Verlag, München, 2004.
 2. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf-Münkel G.:Hörverstehen – 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Hueber Verlag, München, 2005.
 3. Deutsch Perfekt – Einfach Deutsch lernen – Spotlight Verlag GmbH, Planegg/München
 4. Magazin Deutschland - Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft
 5. Lutscher R.: Landeskunde Deutschland, Verlag für Deutsch, 2005.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij