Prava djeteta u odgoju i obrazovanju

Naziv
Prava djeteta u odgoju i obrazovanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117646
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s konceptom prava djeteta, posebice s pravom na odgoj i obrazovanje kao pretpostavkom uživanja svih drugih prava; izgraditi stav o važnosti poštivanja, zaštite i promicanja prava djeteta na obrazovanje; razvijati svijest o osobnoj i profesionalnoj odgovornosti u pogledu prepoznavanja i uklanjanja svih oblika diskriminacije u obrazovanju; osposobiti za rad u području odgoja i obrazovanja za prava djeteta.
Sadržaj
 1. Uvod (upoznavanje studenata s kolegijem – cilj kolegija, sadržaji, način rada, literatura; zadaci obrazovanja pedagoga za prava djeteta; dugoročni i kratkoročni ciljevi obrazovanja za prava djeteta).
 2. Povijest djetinjstva i slika djeteta.
 3. Koncept prava djeteta (određenje prava djeteta, potrebe i želje, vrste potreba djeteta, međunarodni simboli prava djeteta, vrste prava – prava opstanka, razvojna prava, zaštitna prava i prava sudjelovanja; primjeri ugrožavanja pojedinih prava djeteta; Roditelji, učitelji i lokalna zajednica u zaštiti i promicanju prava djeteta).
 4. Konvencija o pravima djeteta i drugi međunarodni i domaći instrumenti kojima se reguliraju temeljna prava djeteta (Deklaracija o ljudskim pravima, Deklaracija o pravima djeteta, Konvencija o pravima djeteta, Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava, Ustav RH, Obiteljski zakon).
 5. Stanje prava djeteta u svijetu i Republici Hrvatskoj početkom 21. stoljeća.
 6. Odgoj u skladu s pravima djeteta (pravo na igru, obiteljski odgoj, odgoj u ustanovi).
 7. Prava djeteta na odgoj i obrazovanje (dostupnost i kvaliteta odgoja i obrazovanja, pravo djeteta na odgoj i obrazovanje u međunarodnim i domaćim dokumentima, šest obrazovnih ciljeva na svjetskoj razini do 2015., obilježja najuspješnijih obrazovnih sustava, ključne kompetencije danas).
 8. Prava djeteta u sustavu obrazovanja (demokratizacija odgoja i obrazovanja i prava djeteta, škola u kojoj se uživaju, štite i promiču prava djeteta, različiti oblici diskriminacije u obrazovanju, prava i odgovornosti djeteta unutar sustava odgoja i obrazovanja).
 9. Pravo djeteta na pismenost i pristup informacijama – granice i odgovornosti (pismenost za 21. stoljeće, obiteljska pismenost i zadovoljavanje djetetovih potreba za čitanjem i informacijama, pravo djeteta na informacije iz različitih izvora).
 10. Pravo djeteta na sudjelovanje - temelj suvremenih metoda rada u školi (Hartova ljestvica sudjelovanja, redefiniranje uloge učenika u svjetlu Konvencije o pravima djeteta, aktivne metode rada u školi - put odgoja i obrazovanja za aktivno sudjelovanje u zajednici).
 11. Odgoj i obrazovanje za prava djeteta.
 12. Pravo djeteta na zaštitu od nasilja u školi.
 13. Pravobranitelj (ombudsman) u zaštiti prava djeteta.
 14. Etika pedagoškog (učiteljskog) poziva i prava djeteta: profesionalna etika, poštivanje prava djeteta – nediskriminacija, povjerljivost, tajnost podataka, poštivanje učenikove obitelji, etički kodeks pedagoga (učitelja).
 15. Etika istraživanja s djecom. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Analizirati poziciju djeteta u povijesnom i društvenom kontekstu.
 2. Navesti prava djeteta prema Konvenciji o pravima djeteta.
 3. Generalizirati stanje prava djeteta u RH.
 4. Prepoznati situacije ugrožavanja prava djeteta.
 5. Razvijati ponašanje kojim se poštuju prava djeteta.
 6. Definirati pravo djeteta na odgoj i obrazovanje te ilustrirati primjerima četiri područja toga prava.
 7. Obrazložiti moguće situacije ugrožavanja prava djeteta u odgoju i obrazovanju te preporučiti načine njihova uklanjanja.
 8. Organizirati odgojno-obrazovni rad u skladu s pravima djeteta.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, radionice, vježbe, samostalni rad.
Metode ocjenjivanja
Istraživanje: 4 boda; Pismena analiza: 2 boda; Ispit znanja: 15 bodova; Konačna ocjena: 10, 11, 12 bodova = dovoljan (2), 13, 14, 15, 16 bodova = dobar (3), 17, 18, 19 bodova = vrlo dobar (4), 20, 21 bod = izvrstan (5).

Obavezna literatura
 1. Desmet, E., Lembrechts, S., Reynaert, D. i Vandenhole, W. (2015) Conclusions: Towards a field of critical children's rights studies. U: Desmet, E., Lembrechts, S., Reynaert, D. i Vandenhole, W. (ur.) Routledge International HandbookofChildren's Rights Studies.Oxford; New York: Routledge, 412-429.
 2. Korczak, J. (2002) Dobri duh čovječanstva. Zagreb: Educa. (Izbor: I. dio: Pravo djeteta na poštovanje; II. dio: Kako voljeti dijete - Dijete u obitelji; str. 31 - 92).
 3. Verhellen, E. (2015) The Convention on the Rights of the Child: Reflections from a historical, social policy and educational perspective. U: Desmet, E., Lembrechts, S., Reynaert, D. i Vandenhole, W. (ur.) Routledge International Handbook of Children's Rights Studies. Oxford; New York: Routledge, 43-59.
 4. Quennerstedt, A. (2015) Education and children's rights. U: Desmet, E., Lembrechts, S., Reynaert, D. i Vandenhole, W. (ur.) Routledge International Handbook of Children's Rights Studies. Oxford; New York: Routledge, 201-215.
 5. Širanović, A. (2017) Modeli dječje participacije u funkciji pedagoške elaboracije sudjelovanja djece. U: Maleš, D., Širanović, A. i Višnjić Jevtić, A. (ur.) Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse, Zbornik radova. Zagreb: Zavod za pedagogiju, Filozofski fakultet Zagreb, 136-151.
 6. Širanović, A. (2016) Pravo na obrazovanje: normativno određenje i stanje u hrvatskoj odgojno-obrazovnoj praksi. U: Luatti, L. (ur.) Pravo na obrazovanje: obrazovanjem protiv siromaštva i isključenosti. Pula: Tiskara MPS d.o.o., 35-41.
 7. Polić, P. (2015) Što za pedagogiju znači pitanje o odnosu potreba i prava djeteta? Pedagogijska istraživanja, 12(1-2), 149-162.
 8. Liebel, M. (2015) Adultizam i dobna diskriminacija djece. U: Kutsar, D. I Warming, H. (ur.) Djeca i zabrana diskriminacije. Interdisciplinarni udžbenik. CREAN. Tartu: University Press of Estonia, 113-137.
 9. Lansdown, G. (2001) Promoting Children's participation in democratic decision-making. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.
Dopunska literatura
 1. Tobin, J. (2013) Justifying Children's Rights. International Journal of Children's Rights, 21(3), 395-441.
 2. Narodne novine (1993) Konvencija o pravima djeteta. Narodne novine - Međunarodni ugovori, 12/1993 [online]. Dostupno na: http://www.dijete.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=136&lang=hr [3. listopada 2014.].
 3. Flowers, N. (ur.) (2014) Kompasito: Priručnik o odgoju i obrazovanju djece za ljudska prava. Slavonski Brod: Europski dom Slavonski Brod.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar