Talijanski jezik za akademske potrebe 4

Naziv
Talijanski jezik za akademske potrebe 4
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78187
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Ponavljanje stečenog znanja i vještina kroz kraći stručni tekst. Ponavljanje prvih usvojenih vještina vođenja diskusije kroz dijaloge studenata podijeljenih u grupe. Kraći pismeni osvrt kao komentar obrađene teme putem diskusije, kao prijedlog za domaću zadaću. Prezentacija izabranog teksta.
 2. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Zamjenica ci kao oznaka za mjesto. Usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Provjera i diskusija prethodne domaće zadaće te priprema sljedeće. Prezentacija izabranog teksta.
 3. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Primjena novostečenog vokabulara. Provjera i diskusija prethodne domaće zadaće te priprema sljedeće. Ponavljanje gradiva. Prezentacija izabranog teksta.
 4. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Ostala značenja zamjenice ci, usvajanje novog vokabulara i izraza. Pismeni osvrt kao komentar obrađenog kraćeg teksta kao primjena obrađenih zamjenica i vokabulara. Prezentacija izabranog teksta.
 5. Analiza kraćeg teksta iz ponuđene dodatne literature. Pronalaženje glavne ideje, sažimanje glavne ideje u rečenicu, ključne riječi odlomaka. Pronalaženje obrađenih gramatičkih jedinica u tekstu, osvrt na njihovo funkcioniranje u tekstu. Zamjenica ci uz direktne zamjenice. Provjera i diskusija prethodne domaće zadaće. Prezentacija izabranog teksta.
 6. Ponavljanje. Analiza i diskusija predloženih varijanti domaće zadaće. Podjela studenata u grupe sa ciljem obrade i pisanja kratkog sažetka stručnog teksta. Prijedlog sljedeće domaće zadaće. Prezentacija izabranog teksta.
 7. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Zamjenica ne kao količinska zamjenica. Obrada vježbi i zadataka u lekciji, usvajanje novog vokabulara. Pronalaženje nove gramatičke jedinice u kraćem odlomku stručnog teksta. Prijedlog za domaću zadaću i provjera prethodne. Prezentacija izabranog teksta.
 8. Rad na izbornom kraćem tekstu kao vježba čitanja i razumijevanja, širenje vokabulara i poticaja na usmeno izražavanje. Slaganje vremena u indikativu i konjunktivu, funkcioniranje slaganja vremena u kraćem stručnom tekstu. Prijedlog za domaću zadaću i provjera prethodne. Prezentacija izabranog teksta.
 9. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Pasiv. Obrada vježbi i zadataka u lekciji, odlomak kraćeg stručnog teksta kao uočavanje upotrebe pasiva u tekstu. Provjera i diskusija prethodne domaće zadaće te priprema sljedeće. Prezentacija izabranog teksta.
 10. Tekst iz dodatne literature koji obuhvaća dosad stečena gramatička i leksička znanja. Utvrđivanje novog vokabulara, obrada teksta kroz ključne odlomke, ideje i riječi. Diskusija. Dogovor sa studentima o izboru kraćeg stručnog teksta kojeg će samostalno obraditi na već usvojen način i samostalno prezentirati ostatku grupe. Diskusija o mogućim temama i načinima prezentiranja. Poziv studentima na satove konzultacija tijekom pripreme samostalnog izlaganja stručnog teksta. Domaća zadaća: priprema kra
 11. Ponavljane gradiva. Tekst i lekcije iz obvezatnog udžbenika. Priprema kraće domaće zadaće. Prezentacija izabranog teksta. Diskusija i komentari na temu dosadašnjih prezentacija.
 12. Tekst i lekcije iz obvezatnog udžbenika, ostala značenja zamjenice ne. Ponavljanje prepozicija, komparacija pridjeva. Provjera i priprema kraće domaće zadaće. Prezentacija izabranog teksta. Diskusija i komentar.
 13. Tekst i lekcije iz obvezatnog udžbenika, odnosne zamjenice che,cui, quale u tekstu. Kraći prijevod i provjera usvojenog znanja dosada obrađenih gramatičkih problema. Provjera i priprema kraće domaće zadaće. Prezentacija izabranog teksta.
 14. Odnosne zamjenice che,cui, quale u tekstu., vježbe i zadaci. Pregled i ponavljanje obrađenog gradiva kroz vježbe i zadatke u svrhu pripreme za završni ispit. Prezentacija izabranog teksta.
 15. Samostalno izlaganje studenata vlastitog obrađenog teksta. Komentar i diskusija o izlaganju. Pregled i ponavljanje obrađenog gradiva kroz vježbe i zadatke u svrhu pripreme za završni ispit. Prezentacija izabranog teksta.

Ishodi učenja
 1. Istražiti temu za seminarski rad na talijanskom jeziku.
 2. Skicirati i napisati seminarski rad na talijanskom jeziku.
Metode podučavanja
Poticanje studenata na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Upotreba slikovnog materijala kao sredstva poticanja konverzacije na stranom jeziku. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala. Poticanje samostalne diskusije na zadanu temu na stranom jeziku.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog znanja kroz pisanje domaćih zadaća, vježbanje usmene konverzacije, čitanje tekstova, pisanje sažetaka tekstova, provjera aktivnog sudjelovanja na nastavi te uspješnog rješavanja pismenih testova na kraju prvog i drugog semestra akademske godine.

Obavezna literatura
 1. Loredana Chiappini, Nuccia de Filippo: Un giorno in Italia 1, 2002., Bonacci editore, Roma2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore 3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze
 2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore
 3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze
 4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze
 5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma
 6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze
Dopunska literatura
 1. dr. Jernej, J.: Konverzacijska talijanska gramatika, 1982., Školska knjiga
 2. Amato, C.: Mondo Italiano, Bonacci editore, 1999., Roma
 3. Enciclopedia Garzanti Universale, Aldo Garzanti Editore, 1998.
 4. Vježbe i materijali sa Internetskih stranica.

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar