Forenzična osteologija

Naziv
Forenzična osteologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
125379
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij zadire u tematiku nekoliko znanstvenih područja i osmišljen je za studente prirodoslovnih, biomedicinskih i humanističkih disciplina. Veći dio predavanja izvodi se uz aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, što studentima omogućava interaktivni pristup tematici. Svrha ovog kolegija je uvesti studente u osnove humane identifikacije analizom koštanih ostataka, uz razumijevanje tafonomskih procesa, ali i mogućnosti koje pružaju nove metode forenzičke osteologije. Istraživanje humanih ostataka s arheoloških nalazišta pripada interdisciplinarnom krugu istraživanja koje se primjenjuje već oko stotinjak godina. Identifikacijske tehnike i metode koje koristi forenzička osteologija nalaze gotovo cjelovitu primjenu i pri analizi humanog materijala arheološke starosti. Forenzička osteologija, osim metoda identifikacije, pruža i protokole dokumentiranja, uzorkovanja, protokole za različite analize koji se već desetljećima upotrebljavaju i u radu s materijalom arheološke starosti. Uloga kolegija na razini programa studija je stjecanje pretpostavki za sustavno analiziranje humanih ostataka s arheoloških nalazišta kako bi dobiveni rezultati pomogli cjelokupnoj interpretaciji događaja na terenu i šire, kao dio veće cjeline u određenom razdoblju.
Sadržaj
 1. Forenzična osteologija i bioarheologija -uvodno predavanje o dodirnim točkama i metodama koje se koriste u animalnoj i humanoj forenzičkoj osteologiji te bioarheologiji
 2. Forenzična tafonomija: tlo -svi procesi i organizmi koji utječu na trupla ljudi i životinja u tlu nakon smrti, osnovni fizičko-kemijski sastav različitih tla u odnosu na tafonomiju
 3. Postupak s osteološkim materijalom na terenu - faze postupka s osteološkim materijalom, od trenutka iskopavanja, stabilizacije humanih i animalnih ostataka u različitim uvjetima na terenu, do njihove konačne stručne konzervacije
 4. U laboratoriju-uvod -upoznavanje s priborom i opremom kojima se osteolog svakodnevno koristi za vrijeme rada u laboratoriju
 5. Metode forenzične analize -upoznavanje s osnovnim forenzičnim metodama u laboratoriju
 6. Biološki profil: spol -metode odredbe spola humanih koštanih i dentalnih uzoraka
 7. Biološki profil: doživljena starost (juvenilna osteologija) - metode utvrđivanja starosne dobi na osteološkim uzorcima djece i teenagera, od rođenja do devetnaeste godine života
 8. Biološki profil: doživljena starost -metode utvrđivanja starosti odraslih osoba
 9. Biološki profil: tjelesna visina -metode izračuna tjelesne visine prema dužini pojedinih dugih kostiju, pristup različitih autora
 10. Patološke promjene na koštanim uzorcima -najčešće patološke promjene na pojedinim elementima kostura , gljivične i bakterijske infekcije, koštane novotvorevine
 11. Traume -vrijeme nastanka (antemortem, perimortem, postmortem) , uzroci, podjela i ishod traumi
 12. Analiza nagorenih i spaljenih koštanih ostataka - najčešće promjene na koštanim i dentalnim uzorcima uzrokovane gorenjem, makroskopska i mikroskopska analiza spaljenih humanih i animalnih koštanih ostataka, određivanja stupnja gorenja, kemijske metode analize
 13. Analiza i identifikacija koštanih ostataka osoba iz masovnih grobnica -problem izmještanih grobnica i analiza izmiješanih anatomskih elemenata kostura osoba u masovnim grobnicama
 14. Moderne molekularne metode u forenzici -izolacija, amplifikacija, sekvenciranje i analiza rezultata u identifikaciji jedinke
 15. Kompjutorska facijalna rekonstrukcija -upoznavanje s različitim metodama rekonstrukcija mekotkivnih struktura lica, primjeri kompjutorskih facijalnih rekonstrukcija u forenzičkom i arheološkom kontekstu

Ishodi učenja
 1. - usvajanje znanja o fazama i procesu identifikacije humanih ostataka (nespaljenih, nagorenih, spaljenih)
 2. - usvajanje modernih metoda forenzičke analize
 3. - usvajanje protokola za postupanje s osteološkim materijalom na terenu u različitim uvjetima
 4. - usvajanje osnovnih znanja o analizi humanih ostataka iz masovnih grobnica
 5. Ishod učenja na razini programa je stjecanje pretpostavki za sustavno analiziranje humanih ostataka s arheoloških nalazišta kako bi dobiveni rezultati pomogli cjelokupnoj interpretaciji događaja na terenu i šire, kao dio veće cjeline u određenom razdoblju.
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji tijekom semestra i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Burns, K.R., 2012 Forensic Anthropology Training Manual. Pearson, Woodbridge.
 2. Black, S., Ferguson, E., 2011 Forensic Anthropology 2000 to 2010. CRC Press- Taylor &Francis Group, London.
 3. Brkić, H., 1998 Forenzička stomatologija - skripta. Stomatološki fakultet, Zagreb.
 4. Katzenberg, M.A., Saunders, S.R., 2008 Biological Anthropology of the Human Skeleton. Wiley-Liss, New York.
 5. Mann, R.W., Hunt, D.R., 2005 Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variation in the Human Skeleton. Charles C Thomas, London.
 6. Scheuer, L., Black, S., Schaefer, M. 2008 Juvenile Skeleton: A Laboratory and Field Manual. Elsevier Academic Press, London.
 7. Sorg, M.H., Haglund, W.D. , 1997 Forensic Taphonomy: The Postmortal Fate of Human Remains. CRC Press, London.
 8. Ubelaker, O.J., 2003 Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Academic Press, San Diego.
 9. Warren, M.W., Walsh-Haney, H.A., Freas, L.E. 2008 The Forensic Anthropology Laboratory. CRC Press, London.
Dopunska literatura
 1. Wilkinson, C. 2006 Forensic Facial Reconstruction. Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Larsen, CS, 1997 Bioarchaeology: Interpreting Behavior from the Human Skeleton. Cambridge University Press, Cambridge.
 3. -članci iz relevantnih znanstvenih časopisa

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij