Naziv
Stručno-razvojne službe i upravljanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124382
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s profesionalnom kompetencijom školskog pedagoga. Razvijati smisao za timski rad i suradnju općenito. Vježbati planiranje i programiranje u različitim područjima rada školskoga pedagoga. Poseban naglasak staviti na istraživačke kompetencije kao pretpostavku studijskog pristupa u radu školskog pedagoga.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – upoznavanje s obvezama i strukturom kolegijaUvodni seminar – upoznavanje s obvezama i podjela seminarskih tema
 2. Pedagog u odgojno-obrazovnoj instituciji (pojam, određenost, kritički pogledi).Stručni suradnik u suvremenoj školi
 3. Temeljne funkcije stručnog suradnika-pedagogaPedagoške djelatnosti stručnog suradnika - operativna, studijsko-analitička, informativno-dokumentacijska, instruktivna, savjetodavno-terapijsko-supervizijska, istraživačka.
 4. Osnove za određivanje uloge pedagoga u kurikulumu odgojno-obrazovnih institucija.Razvojno pedagoške djelatnosti školskog pedagoga – unutar školskog kurikuluma
 5. Područja rada stručnog suradnika-pedagoga u odgojno-obrazovnoj ustanovi Stručni suradnik – pedagog danas za sutra (problemi - odgovori - očekivanja).
 6. Specifičnosti u radu pedagoga s odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, djecom, učenicima, odgajanicima i roditeljima.Pedagog u odgojno-obrazovnoj instituciji (pojam, određenost, kritički pogledi).
 7. Kolokvij I
 8. Stručni suradnik - pedagog i razvoj odgojno-obrazovne prakse uz predviđanje, programiranje i planiranje postupaka. Pedagog i razvoj odgojno-obrazovne prakse.
 9. Unapređivanje odgojno-obrazovne djelatnost ustanove timskim radom i interdisciplinarnim pristupom sa svrhom optimalizacije odgojno-obrazovnog procesa.Specifičnosti u radu pedagoga s učenicima i roditeljima.
 10. Rad i suradnja na razvojno-pedagoškim poslovima.Učinkovit rad s učiteljima/nastavnicima - oslonac školskom pedagogu u razvojno-pedagoškoj djelatnosti škole.
 11. Rad na akcijskim istraživanjima i projektima.Inovativni pedagog u kontekstu suvremenog kurikuluma.
 12. Stručni suradnik-pedagog u (samo)vrednovanju odgojno-obrazovne ustanove.Profesionalnost i razvojni put stručnog suradnika – pedagoga
 13. Profesionalnost i razvojni put stručnog suradnika – pedagoga.Školski pedagog u (samo)vrednovanju škole
 14. Kolokvij II, Analiza rezultata seminarskih radova
 15. Analiza rada na kolegiju, analiza rezultata kolokvija

Ishodi učenja
 1. Kreirati programe razvoja kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika.
 2. Prepoznati, opisati i rješavati pedagoške probleme na razini odgojno-obrazovne ustanove.
 3. Procijeniti, analizirati i interpretirati socijalne odnose u odgojno-obrazovnoj ustanovi.
 4. Organizirati i provoditi pedagošku radionicu na zadanu problematiku.
 5. Demonstrirati vještinu komuniciranja informacija, ideja, problema i rješenja u profesionalnom kontekstu na razini tima te jasno i nedvosmisleno komunicirati sa subjektima odgojno-obrazovnog procesa (roditelji, nastavnici, učenici)
 6. Kritički prosuđivati i evaluirati odgojno-obrazovnu teoriju i praksu
 7. Opisati razvoj odgojne i obrazovne djelatnosti i pedagoške misli u suvremenoj školi
 8. Objasniti područja rada stručnog suradnika-pedagoga u odgojno-obrazovnoj ustanovi.
 9. Opisati profesionalne kompetencije stručnog suradnika-pedagoga u odgojno-obrazovnim ustanovama
 10. Objasniti razvoj istraživačkih kompetencija kao pretpostavku studijskog pristupa u radu stručnog suradnika-pedagoga u odgojno-obrazovnim ustanovama
Metode podučavanja
predavanja, seminari, vježbanja, diskusije, analiza i interpretacija didaktičkih situacija, rješavanje problemskih situacija u nastavi.
Metode ocjenjivanja
formativno i sumativno

Obavezna literatura
 1. Jurić, V. (2004), Metodika rada školskog pedagoga. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Mijatović, A. (2000), Učitelj i pedagoška služba, Napredak, Vol 141, br. 1, (str.7 – 16).
 3. Mušanović, M. (2000), Teorijska polazišta razvojne pedagoške djelatnosti. u: Vrgoč, H. (ur.) Pedagozi i stručni suradnici u inovacijskom vrtiću i školi. HPKZ, Zagreb, (str. 19-28).
 4. Previšić,V. (2000), Suvremeni modeli i sadržaji obrazovanja i usavršavanja pedagoga. U: Vrgoč,H. (ur.) Pedagozi-stručni suradnici u inovacijskom vrtiću i školi. Zagreb: HPKZ.
 5. Staničić, S. (2005), Uloga i kompetencije školskih pedagoga. Pedagogijska istraživanja. Br. 1 (2), str. 35-48.
Dopunska literatura
 1. Mušanović, M. i sur. (1992), Koncepcija razvojno-pedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja. Napredak, Zagreb, br. 2, (str. 189-194).
 2. Prange, K. (2005). Kompetencije između profesionalizacije i evaluacije, Pedagogijska istraživanja, br.1, (str. 49-57).
 3. Resman, M. (2000), Savjetodavni rad u vrtiću i školi. Zagreb: HPKZ
 4. Staničić, S. (2003), Povezanost kompetencija ravnatelja i pedagoga za vođenje u školi, u: Vrgoč, H., (ur.). Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva, zbornik radova Sabora pedagoga Hrvatske Zagreb: HPKZ

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar