Naziv
Upravljanje u muzejima
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117598
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Pojasniti pojam upravljanja u neprofitnom sektoru; osvijestiti sve četiri / odnosno pet funkcija upravljanja (planiranje, organiziranje, koordiniranje, vrednovanje i odnosi s javnostima) te ih primijeniti u okolišu muzeja i sl. baštinskim ustanovama; osvijestiti sve resurse muzeja s posebnim naglaskom na osoblju i financijama; pojasnit upravljanje rizikom u kontekstu muzeja.
Sadržaj
 1. Uvodno: definicija muzeja - dijakrono i sinhrono i problemi definiranja i položaja muzeja u društvu u 21.stoljeću, problematiziranje vrsta / tipologije muzeja
 2. Pojam i teorija(e) upravljanja (funkcije) i njihova primjena na svijet muzeja; interpretacija upravljanja putem dijelova kotača
 3. Kulturna politika jedne zemlje i odnos prema muzejima i ostalim institucijama baštine; kulturna politika RH (od 1991. do danas) i službe, ustanove i udruženja nadležna za muzeje u Hrvatskoj
 4. Razine upravljanja muzejima u Hrvatskoj - uloge i odgovornosti: upravno vijeće-ravnatelj-osoblje; dionici
 5. Odgovornosti ravnatelja i vještine potrebne za obavljanje funkcije ravnatelja; kako je to u hrvatskom okolišu
 6. Planiranje u svijetu muzeja: oblikovanje poslanja i vizije te postavljanje ciljeva itd.
 7. Strateško planiranje
 8. Seminarski rad: sastavljanje poslanja, vizije i ciljeva muzeja, identificiranje dionika muzeja i sl.
 9. Organiziranje: organizacijska struktura muzeja i struktura osoblja; uspostavljanje organizacijska kulture
 10. Upravljanje osobljem: dionice procesa
 11. Muzejska profesija i volonteri u RH
 12. Seminarski rad : simulacija pisanja CVija i prolaženja kroz postupak zapošljavanja u muzeju u RH
 13. Upravljanje financijama u muzejima u RH
 14. Mogućnosti ostvarivanja prihoda u muzejima - osmišljavanje muzejskog proizvoda
 15. Upravljanje rizikom u muzejskom okolišu

Ishodi učenja
 1. uočiti i povezati djelovanje kulturnih, ali i gospodarskih politika s djelovanjem muzeja u domaćem okolišu
 2. demonstrirati razumijevanje osnovnih (pet) funkcija upravljanja
 3. demonstrirati razumijevanje svih resursa nad kojima se provodi upravljanje u muzeju
 4. upotrijebiti odabranu metodu analize okoliša ustanove na odabranom primjeru muzeja u RH
 5. analizirati i komentirati potencijalne oblike zarade i njihovu spojenost s poslanjem muzeja u RH
 6. Primijeniti poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja pri obavljanju stručnih poslova u praksi
 7. Upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
 8. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja u znanstvenim okvirima i u rješavanju problema na stručnoj razini
 9. Oblikovati znanstveni i stručni rad u okviru muzeološke/baštinske struke
Metode podučavanja
Predavanja, gostujuća predavanja (sudionika u procesu upravljanja), analiziranje studija slučaja, praktičan rad u okviru analiziranja muzeja i njihova okoliša korištenjem SWOT i PEST analize, sastavljanje poslanja i ciljeva muzeja i sl.
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje nazočnost i aktivnosti na nastavi, izrada zadataka, pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. Moore, K. (Ed). Museum Management. London, N.Y: Routledge, 1994 (Prevedena poglavlja – diplomski rad Sandre Debeljački)
 2. Maroević, I. Muzejska profesija - kriteriji i etika u: Anali Galerija A. Agustinčića, br. 16-17, 2001, str. 143-157.
 3. Upravljanje u muzejima. /Tematski blok u časopisu/ Vujić, Ž. (Ur). Informatica museologica, br. 1-2, 2002, str. 6-60.
 4. Pridaux, A; Green, B: Success Guides: Successful Risk Management and Insurance for Museums. Ludlow: AIM Association of Independent Museums, 2014.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij