Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
B-005 srijedom od 12.30 do 13.15 sati
Soba
B005
Telefon
E-mail
andrijasevic.marin@yahoo.fr

Dr. sc. Marin Andrijašević, nakon Klasične gimnazije diplomirao je opću lingvistiku i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku poslijediplomskoga studija književnosti magistrirao je na istom fakultetu s temom "Semiologija nadrealizma – analiza Bretonova romana Nadja", a potom i doktorirao s temom "Od znaka do semioze – dvosmjerno". Usavršavao se na sveučilištima Paris X - Nanterre (kod prof. Michela Arrivéa) i Paris VI - Sorbonne Jussieu (kod prof. Sylvaina Aurouxa). Na Odsjeku za lingvistiku predavao je / predaje kolegije: Općelingvistički proseminar, Indoeuropeistički proseminar, Fonološki, morfološki, sintaktički i semantički opis, Lingvistiku XX. stoljeća, Povijest lingvističkih teorija, Uvod u semiologiju, Semiologija komunikacije, Novi de Saussureovi zapisi, Epistemiologija polisemiotizacije, Gramatika Port-Royala, Lingvistika Merleau-Pontyja, Znakovi u društvu, Znakovi u komunikaciji, Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike, Značenja u jeziku. Docent Andrijašević svojim inovativnim i raspravno orijentiranim kolegijima uvelike utječe na kreativni pristup studenata lingvistici. Na matičnom fakultetu u Zagrebu predavao je i na Studiju antropologije, kao i na doktorskom studiju lingvistike i doktorskom studiju književnosti, a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli bio je nositeljem i izvođačem lingvističkih kolegija na diplomskom studiju. Bio je predsjednikom Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, a u dva navrata i pročelnikom Odsjeka za lingvistiku i predstojnikom Katedre za semiologiju. Predavao je na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Puli kao predavač i kao lektor. U dva je mandata bio lektorom za hrvatski jezik i književnost na Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO – Langues'O) u Parizu (pod vodstvom krležologinje prof. Jeannine Matillon). Bio je koautorom hrvatske adaptacije tečaja za učenje francuskoga jezika Entrée libre na Hrvatskoj televiziji, kao i urednikom i voditeljem emisija o hrvatskom jeziku i kulturi na Hrvatskoj televiziji. Bio je i članom povjerenstva MZOS RH za ocjenu udžbenika hrvatskoga jezika. Član je Association internationale des écrivains de langue française (AIELF), a gostovao je s lingvističkim i semiološkim temama u UNESCO-u u Parizu, i na međunarodnim konferencijama i pozivnim predavanjima na sveučilištima u Zadru, Parizu, Bordeauxu, Bruxellesu, Nancyju, Pečuhu, Tokiju, Manchesteru, Marseilleu, Ljubljani, Helsinkiju, Turkuu, Tartuu, Alžiru, Tizi-Ouzouu. Pisao je / piše članke i eseje iz područja kulture u dnevniku Jutarnji list, a objavio je i prijevode knjiga s francuskoga na hrvatski (Apollinaire, Bourdieu, Baudrillard, Pasolinii) i hrvatskoga na francuski jezik (K. Bagić, M. Tomasović). Objavio je znatan broj znanstvenih i stručnih tekstova u domaćim i stranim časopisima. Trenutno je članom UNESCO-ova znanstvenoga projekta 'Imena naroda Dogon'. O njegovu društvenom angažmanu, osim medalja 'Oluja' u Domovinskome ratu, svjedoči i obnašanje dužnosti veleposlanika RH u Alžiru, Estoniji, Finskoj i Maliju.

Razdoblje Naziv Uloga