Naziv
Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
118141
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
ovladati različitim diskurzivnim oblicima označivanja
Sadržaj
 1. Differentia specifica semiologija vs. semiotika
 2. Od semiologije do sociosemiotike
 3. Transformacija znaka u komunikaciji
 4. Komunikacijsko-semiološki problemi vs. komunikacijsko-semiotički problemi
 5. Noetičko polje u diskursu
 6. Pojedinačna intencionalnost
 7. Društvena intencionalnost
 8. Prva pismena provjera
 9. Povijest čovjekovog ponašanja
 10. Sociosemiotička analiza promjena u ponašanju
 11. Društveni znakovi nisu prirodni znakovi
 12. Kako različita ponašanja utječu na različite stupnjeve diskurzivnosti?
 13. Ideološki filteri kao diskurzivni znakovi
 14. Razlike između sociosemiotike i empirijske sociologije
 15. Druga pismena provjera

Ishodi učenja
 1. odrediti diskurzivne elemente u različitim tipovima znakova
 2. analizirati utjecaj interakcije pojedinačno vs. društveno
 3. tumačiti procese semioze u ovisnosti od situacije
 4. kritički procjenjivati intencionalne utjecaje institucija i njihove znakovne manifestacije
Metode podučavanja
kombinirana metoda (ex cathedra, vođena rasprava i samostalni/timski rad)
Metode ocjenjivanja
polusemestralne pismene provjere i konačni usmeni ispit
(pozitivne ocjene pismenih provjera uvjet su za pristup usmenom ispitu)

Obavezna literatura
 1. John L. Austin, How to do things with Words,Oxford, Urmson, 1962
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar