Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
utorkom u 13 h ili prema dogovoru - obvezna najava e-mailom
Soba
C-005
Telefon
+385 (0)1 4092 253
E-mail
mbelaj@ffzg.hr

Diplomirala je etnologiju i informatologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je Poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije na istom fakultetu doktoriravši s temom Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti 2006. godine u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2007., izvanredne profesorice 2013. te redovite profesorice 2020. godine. Zaposlena je na Odsjeku za etnologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine kao znanstvena novakinja. Kao suradnica je bila uključena u tri znanstvena projekta tadašnjeg Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: od 2000. do 2002. godine na projektu Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije (br. projekta: 0130724), od 2002. do 2005. na projektu Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (br. projekta: 0130422) te od 2006. do 2012. na projektu Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima (br. projekta: 130-1301679-1325). Od 2004. do 2006. godine kao istraživačica je sudjelovala u međunarodnom istraživačkom projektu Political Places in Change: the Kumrovec Case vođenom pri Odsjeku za kulturalne studije i povijest umjetnosti Sveučilišta u Bergenu. Od 2006. do 2012. godine vodila je znanstveni projekt s međunarodnim sudjelovanjem Hodočašća i konstrukcija hodočasničkoga mjesta Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Godine 2015. sudjelovala je u istraživačkom projektu Od državne umjetnosti do kreativnih industrija/Transformacija rodnih, političkih i religijskih narativa u okviru šireg EU projekta CreArt u suradnji Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. do 2016. bila je koordinatorica u projektu Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada vođenom pri Filozofskom fakultetu (šifra: HR.3.1.15-0008, voditelj Dragan Bagić) u okviru EU programa Europskog socijalnog fonda. Od 2018. godine članica je istraživačke skupine znanstvenog projekta HRZZ-a Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću (br. projekta 6053). Objavila je dvije znanstvene knjige (jednu u suautorstvu), preko trideset znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova, te je bila suurednica triju uredničkih knjiga. Održala je tridesetak izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, od kojih su četiri bila pozvana. Bila je članica nekoliko organizacijskih ili programskih odbora znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Recenzirala je znanstvene knjige te niz radova za znanstvene časopise i zbornike. Glavnina njezinih znanstvenih interesa kreće se u širokom rasponu kulturnoantropoloških pogleda i pristupa religiji i religioznosti, posebno u području hodočašća i svetih mjesta, religijskog pluraliteta i dinamike međureligijskih odnosa, odnosa religije i politike, procesa de/re/sakralizacije, religijske baštine, religijskog / duhovnog turizma. Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=248000 Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju uključena je u nastavu na svim razinama studija, držala je nastavu u okviru Centra Croaticum pri Filozofskom fakultetu te je održala nekoliko gostujućih predavanja na drugim sveučilištima u inozemstvu. Mentorirala je preko trideset diplomskih radova, dva doktorska rada te niz istraživanja u okviru studentskih projekata. Od 2008. do 2013. bila je izvršna urednica te od 2013. do 2016. glavna urednica znanstvenog časopisa Studia ethnologica Croatica. Višegodišnja je članica međunarodnog uredničkog vijeća znanstvenih časopisa Etnoantropološki problemi (Beograd), Studia ethnologica Croatica i Cris – časopis Povijesnog društva Križevci. Od 2011. do 2017. bila je članica Upravnog odbora, a od 2019. je predsjednica Hrvatskog etnološkog društva. Ak. god. 2015./2016. i 2016./2017. bila je pročelnica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju te od 2014. do 2020. predsjednica Etičkog povjerenstva Odsjeka. Od 2017. predsjednica je Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja te je članica Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Članica je znanstvenih i strukovnih udruga Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore, Pilgrimage Studies Network of EASA, Hrvatskog etnološkog društva te Hrvatskog hagiografskog društva Hagiotheca.

Na Odsjeku za etnologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena kao znanstvena novakinja od 1. rujna 2000. godine (matični broj znanstvenika 248000). U znanstveno nastavno zvanje izvanredne profesorice izabrana je 2012. godine. Glavnina njezinih znanstvenih interesa kreće se u širokom rasponu kulturnoantropoloških pogleda i pristupa religiji i religioznosti, posebno u području hodočašća, religijskog pluraliteta i pluralizma, dinamike međureligijskih odnosa i dijaloga, te odnosa religije i politike.

Poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije završila je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu s disertacijom Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti u znanstvenom području humanističkih znanosti i znanstvenom polju etnologija i antropologija. Kao znanstvena novakinja bila je uključena u tri znanstvena projekta tadašnjeg Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: od 2000. do 2002. godine na projektu Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije (voditelj. dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof.; br. projekta: 0130724), od 2002. do 2005. godine na projektu Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (voditeljica dr. sc. Milana Černelić, doc.; br. projekta: 0130422) te od 2006. do 2007. godine na projektu Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima (voditelj dr. sc. Branko Đaković, izv. prof.; br. projekta: 130-1301679-1325). Kao istraživačica je 2004. godine bila uključena u istraživački projekt Political Places in Change: the Case of Kumrovec, dionicu širega međunarodnog projekta Politics and Poetics of Place: the Actualization of Myth, Memory and Monuments in the Modern Context vođenom pri tadašnjem Odsjeku za kulturalne studije i povijest umjetnosti Sveučilišta u Bergenu. Od 2006. do 2012. godine vodila je nezavisan i otovren znanstveno-istraživački projekt Hodočašća i konstrukcija hodočasničkoga mjesta, s međunarodnim sudjelovanjem. Godine 2015. sudjelovala je u znanstvno-istraživačkom i umjetničkom projektu Od državne umjetnosti do kreativnih industrija / Transformacija rodnih, političkih i religijskih narativa (EU program CreaArt). Godine 2015. i 2016. bila je jedna od koordinatora projekta Filozofskoga fakulteta Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada (voditelj dr. sc. D. Bagić, doc., 2015.-2016., Europski socijalni fond, HKO).
Na temelju svojih istraživanja objavila je znanstvenu knjigu Milijuni na putu. Antropologija hodočašća i sveto tlo Međugorja (2012). Također je objavila dvadesetak znanstvenih radova u časopisima na međunarodnoj razini te u međunarodnim i domaćim zbornicima radova. S izlaganjima je sudjelovala na petnaestak međunarodnih konferencija, među kojima s nekoliko plenarnih i pozvanih izlaganja.
Bila je korisnica programa mobilnosti CEEPUS i ERASMUS+ te je sudjelovala u programima bilateralne suradnje sa sveučilištima u Ljubljani, Bergenu i Krakowu.
Recenzirala tri znanstvene monografije te niz članaka za znanstvene časopise i zbornike radova. Kao recenzent je bila uključena u proces predlaganja kulturnih dobara na Listu zaštićenih kulturnih dobara Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Bila je članicom programskih i organizacijskih odbora nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija.