Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtak, 11.00-12.00
Soba
B-122
Telefon
4092-085
E-mail
bkuzmic@ffzg.hr

Biografija:
2019. redoviti profesor
2014. izvanredni profesor
2008. docent
2006. doktorat iz kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu
2000. magisterij iz kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu
1997. diploma Filozofskoga fakulteta u Zagrebu
Područja istraživanja:
Povijesna fonologija hrvatskoga jezika, povijesna morfologija hrvatskoga jezika, jezik suvremene kajkavske književnosti
Preddiplomski kolegiji:
Povijesna gramatika hrvatskoga jezika (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2386)
Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2652)
Druga postignuća:
Predavao je na sveučilištima u Ljubljani (1999) i Splitu (2002–2003). Član je Kajkavskoga spravišča i uredništva časopisa Croatica. Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba za 2021. kao član radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća.
Bibliografija:
https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/17862
Google Scholar:
https://scholar.google.hr/citations?user=O4zAhNMAAAAJ&hl=hr

Razdoblje Naziv Uloga
2014 - 2018 Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE) Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Hrvatski kajkavski književni jezik
 • Hrvatski čakavski književni jezik
 • Turopoljski kajkavski pisci
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Kajkavsko spravišče
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Svečani kolokvij u čast prof. dr. sc. Miri Menac-Mihalić, Odsjek za kroatistiku, Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika (domaći, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2021. Nagrada Grada Zagreba za 2021.

Opis znanstvene djelatnosti

A) STUDENTSKA LITERATURA


1. Mali staroslavensko–hrvatski rječnik (u suautorstvu sa S. Damjanovićem, I. Jurčevićem, T. Kuštović, M. Lukić i M. Žagarom), Matica hrvatska, Zagreb, 2004., 20092.
2. Jazik horvatski. Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova (u suautorstvu s A. Frančić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
3. Povijesna morfologija hrvatskoga jezika (u suautorstvu s M. Kuzmić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015.
4. Tragom baštine. Zbirka zadataka iz povijesne fonologije i morfologije hrvatskoga jezika, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu FF-press, Zagreb, 2022.


B) ČAKAVSKE TEME


1. Jezik Veprinačkog zakona (1507), Fluminensia, 1–2, 1–24, 2001.
2. Oblici pridjeva u Senjskom korizmenjaku (1508.), Senjski zbornik, 28, 79–104, 2001.
3. Pridjevni vid u hrvatskoj jezičnoj starini (raščlamba građe iz Senjskog korizmenjaka, 1508.), Suvremena lingvistika, 51–52, 113–122, 2001.
4. Stupnjevanje pridjeva u Senjskom korizmenjaku, Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova 1, Gl. ur. Dubravka Sesar, HFD, Zagreb, 237–241, 2001.
5. Jezična obilježja Senjskog korizmenjaka (1508), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 28, 87–101, 2002.
6. Jezik Karlobaškog statuta (1757.), Čakavska rič, 1–2, 71–82, 2003.
7. Sintaktička obilježja Senjskog korizmenjaka, Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zbornik radova, Ur. Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević i Franjo Velčić, Staroslavenski institut – Krčka biskupija, Zagreb – Krk, 647–655, 2004.
8. Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća, Croatica et Slavica Iadertina, 3, 9–29, 2007.
9. Slobodna (parna) dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 14. do 18. stoljeća, Čakavska rič, 1, 55–83, 2007.
10. Sveze riječi sa sastavnicom „ruka“ u pravnim čakavskim tekstovima od 14. do 18. stoljeća (u suautorstvu s M. Menac-Mihalić), U službi jezika, Zbornik u čast Ivi Lukežić, Ur. Silvana Vranić, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 207–230, 2007.
11. Veprinački zakon: 1507 – 2007., Župa sv. Marka ev. Veprinac – Mjesni odbor Veprinac – Matica hrvatska ogranak Opatija, Veprinac, 2007.
12. O dvojini u Senjskom korizmenjaku (1508.), Slovo, 56–57, 287–302, 2008.
13. Senjski govor nekad i danas na primjeru Korizmenjaka (1508.), Senjski zbornik, 35, 47–54, 2008.
14. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika, Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: srednji vijek, Ur. Stjepan Damjanović, Croatica, Zagreb, 405–455, 2009.
15. Sintaktička obilježja Zoranićevih Planina (u suautorstvu s M. Kuzmić), Zadarski filološki dani II, Ur. Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru, Zadar, 205–214, 2009.
16. Jezik i stil istarskih pravnih tekstova 16. stoljeća, Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu, Ur. Davor Dukić i Mateo Žagar, Matica hrvatska, Zagreb, 83–96, 2010.
17. Sindetična dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća, Čakavska rič, 1–2, 121–145, 2014.
18. Vezana dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća (s M. Šimudvarcem), Croatica et Slavica Iadertina, 11/1, 37–55, 2015.
19. Kongruentna (sročna) dvojina u srednjovjekovnim čakavskim pravnim tekstovima (u suautorstvu s M. Šimudvarcem), Croatica et Slavica Iadertina, 12/1, 25–40, 2016.
20. Congruent dual in the Chakavian legal texts from 16th until 18th century, Mostariensia, 2, 33–53, 2020.


C) KAJKAVSKE TEME

1. Jezična obilježja Statuta grada Zagreba (1629.), Drugi Hercigonjin zbornik, Ur. Stjepan Damjanović, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 211–218, 2005.
2. Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u kajkavskim pravnim tekstovima od 16. do 18. stoljeća (u suautorstvu s M. Kuzmić), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, 263–288, 2007.
3. Hrvatske kajkavske oporuke 18. st. kao književni tekstovi (u suautorstvu s M. Kuzmić), Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. II. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2007.. 2008. i 2009. godine, Gl. ur. Alojz Jembrih, Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca, Zabok, str. 373–378, 2011.
4. Jezik hrvatskih pravnih tekstova, Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće, Ur. Radoslav Katičić i Josip Lisac, Croatica, Zagreb, 323–385, 2011.
5. Dvojina u glagola u kajkavskome književnom jeziku 17. i 18. stoljeća (u suautorstvu s L. Pupek), Kaj, 4–5, 81–88, 2012.
6. Fonološko-morfološke osobitosti turopoljsko-posavskih povijesnih dokumenata XVI. st., Filologija, 64, 71–83, 2015.
7. O fonološkim i morfološkim osobitostima Habdelićeva Zrcala Marijanskoga (1662), Slovo, Journal of Slavic Languages, Literature, and Cultures (Uppsala, Sweden), 56, 24–36, 2015.
8. Kajkaviana Croatica u opusu Stjepana Damjanovića, Meandrima hrvatskoga glagoljaštva, Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, Ur. Tanja Kuštović i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 251–257, 2016.
9. Kongruentna (sročna) dvojina u kajkavskome hrvatskom književnom jeziku 16., 17. i 18. stoljeća (u suautorstvu s I. Klinčić), Kaj, 1–2, 29–36, 2016.
10. O jeziku najstarijeg hrvatskog bontona, Fluminensia, 1, 45–55, 2016.
11. Fonološko-morfološke osobitosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća (u suautorstvu s D. Šivak), Jezikoslovlje, 18, 3, 539–554, 2017.
12. Vezana dvojina u kajkavskome hrvatskom književnom jeziku (u suautorstvu s I. Klinčić), Definitely Perfect, Festschrift for Janneke Kalsbeek, Amsterdam, 335–351, 2017.
13. O jeziku kajkavskoga pjesništva Đurđe Jandriš-Parać, Kaj, 3–4, 47–58, 2018.
14. O jeziku kajkavskoga pjesništva Đurđe Jandriš-Parać, Škrijna turopŏlska, br. 2, (pretisnuto iz časopisa Kaj, 3-4, 2018), 33–45, 2019.
15. On the phonological and morphological features of two Turopolje speeches, Mostariensia, 1, 7–14, 2020.
16. O jeziku kajkavskoga pjesništva Jasne Vuge, Dijalekti, jezična povijest i tradicija, Zbornik u čast Josipu Liscu, Sveučilište u Zadru – Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar – Zagreb – Zadar, 417–426, 2020.
17. O jeziku kajkavskih dramskih tekstova Josipa Kovačevića, Croatica et Slavica Iadertina, 1, 101–117, 2020.
18. Kak denešnji turopolski kajkavski pisci pišeju?, Škrijna turopŏlska, br. 3, 1-3, 2020.
19. Kak denešnji turopolski kajkavski pisci pišeju II, Škrijna turopŏlska, br. 4, 1-3, 2021.
20. O jeziku kajkavskoga pjesništva Stjepana Viteza, Hrvatski dijalektološki zbornik, 25, 145–153, 2021.

D) OSTALO

1. Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče (u suautorstvu s T. Tomašić), 900 godina Bašćanske ploče, Krčki zbornik, 42, Baška, 249–256, 2000.
2. Položaj paleokroatistike između dvaju hrvatskih slavističkih kongresa (1995–1999), Dometi, 1–4, 27–33, 2001.
3. Starija hrvatska leksikografija danas – tematski rječnici hrvatskoga kao stranoga jezika, Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, Zbornik radova sa savjetovanja održanoga 17. i 18. svibnja 2002. u Opatiji, Zagreb – Rijeka, 299–306, 2004.
4. Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela (u suautorstvu sa S. Damjanovićem, M. Mihaljevićem i M. Žagarom), Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: Srednji vijek, Zagreb, 457-541, 2009.
5. Antologija djela iz 16. stoljeća, Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće, Zagreb, 483-567, 2011.
6. Branko Fučić i Bašćanska ploča (u suautorstvu s T. Kuštović), Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Prir. Tomislav Galović, HAZU – Institut za povijest umjetnosti – KBF Sveučilišta u Zagrebu – Staroslavenski institut – Sveučilišna knjižnica Rijeka – Općina Malinska–Dubašnica, Malinska – Rijeka – Zagreb, 615–620, 2011.
7. O jezikoslovnim istraživanjima slavonskih pravnih tekstova XVIII. stoljeća, Nova Croatica, 6, 95–105, 2012.
8. Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika?, Croatica, XXXIX, 59, 137–147, 2015.
9. Šezdeset i pet godina Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatski dijalektološki zbornik, 20, 111–128, 2016.
10. Pogled na morfološka istraživanja Mire Menac-Mihalić, Kroz prostor i vrijeme, Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić, Ur. Anđela Frančić, Boris Kuzmić i Marija Malnar Jurišić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF press, 2021, 213-218.