Naziv
Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
86796
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Osigurati stručnu i znanstvenu kompetenciju polaznica/polaznika u jezičnoj analizi tekstova hrvatskih petrarkističkih pisaca te stvaranje metodološke kompetencije što će ih osposobiti za samostalan stručni rad i za nastavak studija na diplomskoj i poslijediplomskoj razini.
Sadržaj
  1. 1. Uvod u proučavanje hrvatskoga petrarkizma 2. Jezik Džore Držića (Moje čisto zlato, Pridrago sej lito) 3. Jezik Šiška Menčetića (Prvi pogled, Blaženi čas i hip) 4. Jezične osobitosti Zbornika Nikše Ranjine (Odiljam se) 5. Jezične osobitosti Zbornika Nikše Ranjine (Djevojka je podranila, Djevojka je ružu brala) 6. Jezične osobitosti Zbornika Nikše Ranjine (Ljubi me dušice) 7. Jezik Mikše Pelegrinovića (Jeđupka) 8. Jezik Hanibala Lucića (Tko čista izmota) 9. Jezik Nikole Nalješkovića (Molim vas ljuveni, Sve ke čuh ljuvezni) 10. Jezik Dinka Ranjine (Iduć gorom u prošetu, Pokli ide sunač zrak) 11. Jezik kajkavskih petrarkista (Zakaj srce, Vidiš, preljublena) 12. Jezik kajkavskih petrarkista (Simo-tamo putujuči, Tugovanje za dragum) 13. Pismena provjera znanja

Ishodi učenja
  1. 1. Definirati, opisati i objasniti naučene pojmove iz jezikoslovne kroatistike 2. Prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u povijesnoj dijalektologiji 3. Interpretirati tekstove lingvostilistički 4. Procijeniti vlastite interese i kompetencije 5. Definirati poveznicu između naučenog gradiva i životne prakse
Metode podučavanja
Rad na tekstu pohranjenom na digitalnom mediju (mobitelu, laptopu i sl.). Frontalni rad, dijalog sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
  1. Gabrić-Bagarić, D. (1974–1975) Fonetske i morfološke osobine jezika Hanibala Lucića, “Radovi Filozofskoga fakulteta u Sarajevu”, 8, 49–93. Gabrić-Bagarić, D. (1976–1980) Fonetske i morfološke osobine jezika Hanibala Lucića II dio, “Radovi Filozofskoga fakulteta u Sarajevu”, 9–10, 235–268. Vončina, J. (1978) Jezična starina u hrvatskom petrarkizmu, „VIII međunarodni slavistički kongres“, 141–162. Vulić, S. (2016) Jezična previranja u dubrovačkoj renesansnoj književnosti, „Colloquia Maruliana“, 25, 230–258.
Dopunska literatura
  1. Hamm, J. (1981) Čakavština Džora Držića, “Hrvatski dijalektološki zbornik”, 5, 59–65. Moguš, M. (1988) Nekoliko napomena o jeziku hrvatskih petrarkista, “Dani Hvarskog kazališta”, 14, 146–152. Rešetar, M. (1936) Jezik pjesama Rańinina zbornika, “Rad JAZU”, knj. 255, 77–221. Vončina, J. (1987) Uloga Hanibala Lucića u formiranju jezika hrvatskoga renesansnog pjesništva, „Mogućnosti“, 35, 1–2, 97–102. Vončina, J. (1988) O pretpostavkama za proučavanje Nalješkovićeva jezika, „Dani hvarskog kazališta“, 14, 237–246.

Izborni predmet na studijima
  1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar