Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Soba
C 125
Telefon
E-mail
amunk@ffzg.hr

OBRAZOVANJE

2003. Doktor znanosti, Odsjek za povijest umjetnosti, Sveučilište države Washington, Seattle, SAD
Naslov disertacije: Pallid Corpses in Golden Coffins: Relics, Reliquaries and the Art of Relic Cults in the Adriatic Rim (Blijedi leševi u zlatnim kovčezima: Relikvije, relikvijari i umjetnost kulta relikvija na jadranskim obalama).
Rješenjem Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 29. kolovoza 2006, Zagreb, urbroju: 533-07-06-04, u cjelosti se priznaje visokoškolska kvalifikacija doktora humanističkih znanosti – povijest umjetnosti (dr.sc.)
1998. Doktorski kandidat, Odsjek za povijest umjetnosti, Sveučilište države Washington, Seattle, SAD
Ispitna područja: Srednjovjekovna, renesansna i barokna umjetnost u Italiji (posebno u Veneciji)
1994. Magisterij, Odsjek za povijest umjetnosti, Sveučilište države Washington, Seattle, SAD
Naslov magistarskoga rada: Iconography of Saint Thomas Aquinas: The Making of a Dominican Intellectual Saint in Italian Late Medieval and Renaissance Art (Ikonografija svetog Tome Akvinskog: Stvaranje dominikanskog intelektualnog sveca u talijanskoj umjetnosti kasnog srednjeg vijeka i renesanse).
1986. Diplomirani profesor povijesti umjetnosti i francuskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1980-1985 Pohađala tečajeve francuskog jezika i kulture u Dinanu, Montpellieru, te na sveučilištima u Versaillesu i Dijonu
1979. Klasična gimnazija, Zagreb

POSAO

2008 do sada, Katedra za romaniku i gotiku, redoviti profesor
Nositelj predmeta: Umjetnost romanike, Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća, Umjetnost trecenta, Transforming encounters: American art of the 19th and 20th centuries, Romaničko kiparstvo i slikarstvo u Francuskoj, Ikonografija kasnosrednjovjekovne umjetnosti I, Ikonografija kasnosrednjovjekovne umjetnosti II

2004-2008 Docent, stalno mjesto (Assistant Professor, tenure track), University of Saint Thomas, Houston, SAD
Nositelj predmeta: Uvod u likovne umjetnosti, Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Umjetnost kasnog srednjeg vijeka, Umjetnost prve polovice 20. stoljeća, Umjetnost druge polovice 20. stoljeća, Pregled povijesti umjetnosti od starog do srednjeg vijeka, Umjetnost u Veneciji od srednjeg vijeka do baroka, Ikonografija kršćanske umjetnosti.
Ostale dužnosti u nastavi: mentor na postdiplomskom studiju (magisterij), mentor na više samostalnih studentskih projekata (independent study) na postdiplomskim studijima
Ostale dužnosti u radu sveučilišta: Savjetnik za upisnike prve godine studija (Freshmen advisor), član komisije za organizaciju seminara pod pokroviteljstvom predsjednika sveučilišta (President Seminar Series committee), član komisije za dodjelu stipendija profesorima sveučilišta (Faculty development committee)
2003. Vanjski suradnik (Adjunct Faculty), Seattle University, Fine Arts Department
Predavač na predmetima: Seminar iz srednjovjekovne umjetnosti, Pregled povijesti umjetnosti od starog do srednjeg vijeka; Seminar izabranih poglavlja iz evropske povijesti umjetnosti (Honors Seminar)
1990-2003. Asistent i gostujući predavač (Teaching Assistant, Visiting Lecturer), University of Washington, Seattle
Predmeti: Pregled povijesti umjetnosti od starog do ranog srednjeg vijeka; Pregled povijesti umjetnosti od ranog srednjeg vijeka do renesanse, Pregled povijesti umjetnosti od baroka do moderne umjetnosti, Umjetnost renesanse
2000, 2003. Asistent direktora obrazovnog programa u Rimu, Odsjek za povijest umjetnosti, Sveučilište države Washington, studij u Rimu.
Predmet: Umjetnost i politika u Rimu od Augusta do Musolinija
Dužnosti: Sudjelovanje u organizaciji terenske nastave u Rimu i predavanja u sklopu tromjesečnog studijskog boravka
1998. Predavač pismenog izražavanja (Writing Instructor, Interdisciplinary Writing Program), Sveučilište države Washington, Interdisciplinarni program Odsjeka za povijest umjetnosti i Odsjeka za engleski jezik.
1999,1995. Predavač, program za večernje polaznike sveučilišta države Washington (Evening Degree Program)
Predmet: Umjetnost talijanske renesanse
1993,1993. Predavač, Slavic Dept, University of Washington
Predmet: Početni stupanj hrvatskog jezika


Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2018 Pontes Adriatici: mreža kulturnih razmjena na Jadranu Suradnik
2016 - Bizant na Jadranu Suradnik

Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. XVI. Dani Cvita Fiskovića, Dani Cvita Fiskovića (-, -)
  • 2016. XV. Dani Cvita Fiskovića, Dani Cvita Fiskovića (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Od povratka u Hrvatsku 2008. godine radi kao docentica na Katedri za romaniku i gotiku na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog Fakulteta u Zagrebu. Nositelj je i izvođač na obaveznom kolegiju na preddiplomskom studiju Umjetnost romanike. Kao nositelj i izvođač održala ili održava sljedeće izborne kolegije na preddiplomskom i diplomskom studiju: Ikonografija kasnog srednjeg vijeka, Ikonografija kasnog srednjeg vijeka II, Umjetnost trecenta, Moderna umjetnost za nederlandiste, Romaničko slikarstvo i kiparstvo u Francuskoj, Bizantska umjetnost od 9. do 14. stoljeća, Transforming Encounters: American Art of the 19th and the 20th Century (na engleskom) te predaje na doktorskom studiju. Vrši dužnost pročelnice Odsjeka za povijest umjetnosti u mandatnom razdoblju od 9. ožujka do 30 rujna 2017. U zvanje višeg znanstvenog suradnika izabrana je 13. lipnja 2017.

Surađuje sa Central European University u Budimpešti u svojstvu člana povjerenstva za obranu doktorskog rada i predavača na seminaru.
Održala je pozvana predavanja na sveučilištu Yale i Bates Collegu (država Maine) 2013. godine. Putem natječaja za akademsku mobilnost 2016. (odlazna mobilnost prema strateškim partnerima) Sveučilišta u Zagrebu ostvaruje suradnju s Sveučilištem u Houstonu (University of Houston) gdje drži predavanje (navedeno u popisu).

Vrši dužnost potpredsjednice akademske zajednice Ante Starčević“ GO HDZ-a (predsjednica: dr. sc. Dubravka Brezak –Stamać).
Recenzentica je za znanstvene časopise Peristil, Slovo, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda i Ars Adriatica.

Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i američke znanstvene udruge College Art Association (CAA). Članica je uredništva zbornika Dana Cvite Fiskovića.

Ana Munk upisana je u registar znanstvenika Republike Hrvatske pod brojem 284722. Znanstvenu djelatnost prikazana je odvojeno za razdoblje prije pokretanja postupka zadnjeg izbora te razdoblje nakon pokretanja postupka zadnjeg izbora (klasa i ur broj: 640-03/07-01/84).

RADOVI, do izbora u zvanje docenta:

Članak: The Queen and Her Shrine: An Art Historical Twist on Historical Evidence Concerning Hungarian Queen Elizabeth, neé Kotromanic, Patron of the Saint Simeon Shrine, Hortus atrium medievalium: Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, Vol. 10, May 2004, 253-262.

Članak: The Art of Relic Cults in Trecento Venice: Corpi sancti as a Pictorial Motif and Artistic Motivation, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, god. 30, 2006, 81-92.

Članak u knjizi: “Kraljica i njezina škrinja: povijesno umjetničko tumačenje podataka o ugarskog kraljici Elizabeti, rođenoj Kotoromanić, darovateljici rake sv. Šimuna,” u: Žene u Hrvatskoj: kulturna povijest, Andrea Feldman (ur.), Zagreb, 2004, 77-104.

Prikaz knjige: “Portrayed on the Heart: Narrative Effect in Pictorial Lives of Saints from the Tenth through the Thirteenth Century, by Cynthia Hahn”, Peregrinations 2, June 2002.
ZNANSTVENI SKUPOVI, do izbora u zvanje docenta:
• Saint Simeon’s Two Bodies: Relics as Political Instruments During the Reign of Louis of Anjou (1342-1382), Fourteenth New College Conference on Medieval-Renaissance Studies, March 11-13, 2004, New College, Sarasota, Florida.
• Sveza politike i umjetnosti kulta relikvija: Paolo Veneziano – pittore ufficiale, IX. Dani Cvita Fiskovića, Orebići - Korčula - Ston, 04. – 07. listopada 2005.

• Normans in the Adriatic: Reliquary of Saint Christopher at the Island of Rab (Croatia) as the Site of the Collective Memory, Sophocles to Sondheim: A Student/Faculty/Community Conference, University of Texas at Tyler, April 8, 2006.

Održala je sljedeća stručna predavanja u SAD-u (do izbora u nastavno-znanstveno zvanje docenta):

The Destruction of Cultural Heritage in Croatia, University of Washington, Seattle, siječanj 1991. Renaissance Art in Croatia, Slavic Salon, University of Washington, Seattle, Listopad 1996.
Pattern and Spirituality, Bellevue Art Museum, Seattle, ožujak 2002.
The Splendor of God in Sicily: Mosaics in Monreale and Palermo, Italian Cultural Center, Houston, ožujak 2004.
Re-membering the Saints: A Contextual Interpretation of the Early Christian confessio Beneath the Church of SS. Giovanni e Paolo in Rome, veljača 2008, Friends of Archeology lecture series, University of Saint Thomas, Houston.


ZNANSTVENI RADOVI, do izbora u višeg znanstvenog suradnika:

• Commemorating the Saints: A Contextual Interpretation of the Early Christian Relic Shrine Beneath the Church of SS. Giovanni e Paolo in Rome, XV Međunarodni kolokvij MICa za kasnu antiku i srednji vijek, Poreč, lipanj, 2008.

Localizing Byzantium. Group II Enamels on the Reliquary of Saint Blaise in Dubrovnik, Scripta in Honorem: Igor Fisković: Zbornik povodom sedamdesetog rođendana: Festschrift on the occasion of his 70th Birthday, ur: Miljenko Jurković, Predrag Marković, Zagreb-Motovun, 2015, 75-88. ISBN 978-953-175-588-7; 978-953-6002-91-7.

„A királyné és a szarkofág: Kotromanić Erzsébet magyar királyné (1340 körül-1387) alakja a történetírásban és Szent Simon zárai szarkofágján, u: A nők Horvátországban: Nőtörténelem és női művelődés, Andrea Feldman, Budapest: Balassi Kiadó, 2008, 32-64. ISBN 978-963-506-736-7

Domestic Piety in Fourth Century Rome: A Relic Shrine Beneath the Church of SS. Giovanni e Paolo, Hortus atrium medievalium: Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 15/1, (2009.), 7-19) (izvorni znanstveni rad, međunarodna recenzija; indeksacija: BHA, Architecture Database, AATA, ERIH, FRANCIS).

Doktrina blažene vizije (visio dei) u prikazu Raja u kapeli Strozzi u crkvi Santa Maria Novella u Firenzi: odnos privatnog i kolektivnog naručiteljstva, Zbornik Dana Cvita Fiskovića III. Umjetnost i naručitelji, ur. J. Gudelj, Zagreb, 2010, 37-53.

Somatic Treasures: Function and Reception of Effigies on Holy Tombs in Fourteenth Century Venice, IKON --Journal of Iconographic Studies, 4-2011, 193-210.

Visions of Beatitude in Santa Maria Novella’s Paradise: The Ultimate Goal of Human Endeavor in Monastic Tradition and Dominican Thought, IKON--Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, 183-198.

Patrocinia multa erant habentes: State, parrocchia and Colony: Relics Acquisition in Medieval Venice, in: Cuius patrocinio tota gaudet regio: Saints’ Cults and the Dynamics of Regional Cohesion, ur. Stanislava Kuzmová, Hagiotheca, Zagreb, 2014, 153-191.

Likovna umjetnost i slobodno tržište: američki pogledi, Umjetnost i tržište: Vrednovanje umjetničkih djela u tržišnoj ekonomiji, ur. Vera Turković i Ariana Novina, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb, 2015, 93-108. ISBN 978-953-7072-14-8.

Deconstructing the Myth of Byzantine Crown: The Head Reliquary of Saint Blaise in Dubrovnik, Dubrovnik annals, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 20 (2016.), 7-51. ISSN 1331-387

Stručni radovi, do izbora u višeg znanstvenog suradnika:

Kép és kereszténység Pannonhalmán, Budapest könyvszemle buksz: kritikai írások: a társadalomtudományok, Budapest, 2015, 229-232 ISSN 0865-4247 (prijevod s engleskog jezika osvrta na izložbu i knjigu Kép és kereszténység - Image and Christianity: Vizuális médiumok a középkorban – Visual Media in the Middle Ages), ed. Peter Bodkody, Pannonhalmi Föapátság, 2014. ISBN 978-963-9053-94-6)

Relikvije, relikvijari i antropomorfna imaginacija, Antropološki almanah, ur. Darko Polšek, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 9-26. ISSN 1849-5613

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA, do izbora u višeg znanstvenog suradnika

Međunarodni znanstveni skupovi:
1. Commemorating the Saints: A Contextual Interpretation of the Early Christian Relic Shrine Beneath the Church of SS. Giovanni e Paolo in Rome, XV Međunarodni kolokvij MICa za kasnu antiku i srednji vijek Poreč, lipanj, 2008 ( XV conference of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, Poreč, July 2008).

2. Continuity and Transformation in the Representation of the Death of a Saint in Trecento Art: The Case Study of Saint Simeon’s Shrines in Zadar and Venice, Fourth International Conference of Studies in Iconography, Rijeka, May 20.-21. 2010.

3. Visions of Beatitude in Santa Maria Novella: The Ultimate Goal of Humankind in the Dominican Thought and the Trecento Painting, Sixth International Conference of Iconographic Studies, Rijeka, May 31 - June 1, 2012.

4. Patrocinia multa erant habentes: State, parrocchia and Colony: Some Patterns of Relics Acquisition in Medieval Venice, Cuius patrocinio tota gaudet regio: Saints’ Cults and the Dynamics of Regional Cohesion, 4. Hagiography Conference organized by Croatian Hagiography Society "Hagiotheca" and by ..., Dubrovnik, 18 - 21 October 2012.


5. Art, Relics and International Pilgrimage in Late Medieval Venice, The First International Conference on Pilgrimage and Relics, Inter- University Center, Dubrovnik, May 23-26, 2013.

6. Byzantinizing Head Reliquaries in 11th Century Croatia, The Thirty-Ninth Annual Byzantine Studies Conference, Yale University, New Haven, Connecticut, Oct. 31-Nov. 4, 2013. (sudjelovanje na poziv)

7. Reliquaries and Anthropomorphic Imagination, Iconology Old and New, Transregional Conference on the Move – Croatia and Hungary, Rijeka-Budapest-Szeged, Part Two: Current Theoretical Interfaces. Iconicity, Semiotics, Historicity, Budapest, May 27-29, 2013.


8. Idolatry, Iconophilia and Iconoclasm. Europe Then and the Middle East Now, Art and Politics in Europe in the Modern Period, Zagreb, 29 June- 2 July, 2016.

Pozvana znanstvena predavanja u inozemstvu:

1. Reliquaries and Anthropomorphic Imagination, Central European University, Budapest June 4, 2013. (izlaganje održano u sklopu ciklusa seminara pod naslovom “Displaying and Perceiving Dead Bodies in the Middle Ages”)

2. Conservation of Cultural Heritage in Croatia: Challenges and Benefits of State-Sponsored Culture, Bates College, USA, November 7, 2013. (Predavanje održano u sklopu Learning Associate programa sveučilišta Bates.)

3. Church Treasuries of Croatia as Depositories of Cultural Memory, Bates College, USA, November 6, 2013. (Predavanje održano u sklopu Learning Associate programa sveučilišta Bates.)

Domaći znanstveni skupovi:

1. „Odnos privatnog i kolektivnog naručiteljstva u kapeli Strozzi dominkanske crkve Santa Maria Novella u Firenzi,“ znanstveni skup „Umjetnost i naručitelji“ XI. Dani Cvita Fiskovića, Orebići-Korčula, 17.-20. rujna 2008.

2. „Umjetnost i slobodno tržište: američki pogledi“, znanstveni skup „Vrednovanje umjetničkih djela u kontekstu tržišne ekonomije“, Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti, 5. i 6. lipnja 2014.

3. „Nesporazumi u provedbi Bolonjskog procesa“; znanstveni skup „Obrazovanje i tržište rada“, Akademska zajednica HDZ-a “Ante Starčević”, Zaklada hrvatskog državnog savjeta i Zaklada Konrad Adenauer Stiftung, Zagreb, 12. svibnja 2015.

4. „Relikvijar glave sv. Vlaha u kontekstu stvaranja kolektivnog identiteta Dubrovnika“ znanstveni skup „Likovne umjetnosti, arhitektura i povijesni identiteti,“ XV. Dani Cvita Fiskovića, Zadar, 28. rujna – 1. listopada 2016.


Sudjelovanje u nacionalnim znanstvenim projektima:

1. “Renesansni spomenici sjeverne hrvatske i Hrvatskog primorja” (voditelj prof. dr. Milan Pelc) Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2006.-2007; suradnik.

2. "Pontes Adriatici – mreža kulturnih razmjena na Jadranu" (voditelj: akademik Igor Fisković), kratkoročna potpora Sveučilišta u Zagrebu, 2014.; suradnik
3. "Bizantsko naslijeđe u hrvatskom kulturnopovijesnom projektu" (voditelj: Hrvoje Gračanin), kratkoročna potpora Sveučilišta u Zagrebu, broj projekta: 43-918-1053, 2017.; suradnik.