Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorak, 17.00–18.30
Soba
B105
Telefon
01/6120-099
E-mail
tpiskovi@ffzg.hr, tatjana.piskovic@gmail.com

Rođena u Zaboku gdje je završila opću gimnaziju. Na zagrebačkome Filozofskom fakultetu diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost (2003) i doktorirala hrvatski jezik (2010). Akademske godine 2003/2004. radila kao vanjska suradnica na Croaticumu. Od 2004. zaposlena na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Predaje Hrvatsku morfologiju i Hrvatsku leksikologiju.
Godine 2006. tajnica Organizacijskoga odbora Četvrtoga hrvatskoga slavističkog kongresa (Varaždin – Čakovec, 5–8. rujna 2006).
Od 2012. do 2016. članica stručne radne skupine za izradu ispita iz hrvatskoga jezika za državnu maturu.
Od 2012. do 2016. zamjenica voditelja Zagrebačke slavističke škole, od 2017. voditeljica Zagrebačke slavističke škole.
Članica uredništva časopisa "Suvremena lingvistika" i "Croatica".
Zahvaljujući stipendijama mrežâ CEEPUS i Erasmus, boravila na znanstvenome usavršavanju u Grazu (2007) i Amsterdamu (2015).
Objavila je znanstvenu monografiju "Gramatika roda" (Zagreb, 2011) za koju je dobila Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu.
Uredila dvije knjige, suuredila sedam zbornika i jednu bibliografiju. Objavila dvadesetak znanstvenih i stručnih radova i održala niz pozvanih predavanja, seminara i radionica. Sudjelovala kao izlagačica na četrnaest međunarodnih i na pet domaćih znanstvenih skupova.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Hrvatski jezik od 1850-ih do 1880-ih Suradnik
2021 - 2021 Hrvatski jezik od 1960-ih do 1990-ih Suradnik
2020 - 2020 Hrvatski jezik od 1930-ih do 1960-ih Suradnik

Ključni istraživački interes
 • leksička semantika
 • rodna lingvistika
 • morfologija
 • leksikografija
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Binarnosti i suprotnosti u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 49. hrvatski seminar za strane slaviste, Zagrebačka slavistička škola, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 48. Hrvatski seminar za strane slaviste, Zagrebačka slavistička škola, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Metafore u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 47. hrvatski seminar za strane slaviste, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 46. hrvatski seminar za strane slaviste, Odsjek za kroatistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. Tijelo u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. 45. seminar Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka slavistička škola (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2011. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
OBJAVLJENI RADOVI

Knjiga (a3).
1. Gramatika roda. 2011. Zagreb: Disput. 318 str. ISBN 978-953-260-138-1

Radovi objavljeni u domaćim znanstvenim časopisima i u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova (a1).
1. „Dramski diskurs između pragmalingvistike i feminističke lingvistike“. 2007. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33: 325–341. ISSN 1331-6745
2. „Sintaktička narav gramatičkoga roda“. 2011. Filologija 56: 137–158. ISSN 0449-363X
3. „Hrvatski gramatički rod kao kulturem“. 2012. Fluminensia 25: 61–70. ISSN 0353-4642
4. „Jezični purizam Joze Dujmušića“. 2008. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34: 323–340. ISSN 1331-6745
5. „Što se govorom čini U agoniji?“. 2007. U: Piotr Żurek (ur.). 2007. Polska i Chorwacja w Europie Środkowej: 285–302. Bielsko-Biała: Humanistyczno-Społeczny ATH. ISBN 978-83-925963-0-1
6. „Dvorodne imenice u hrvatskome standardnom jeziku“. 2009. U: Stjepan Lukač (ur.). 2009. Hrvatski Kupido: zbornik radova: 31–39. Budimpešta: Hrvatska samouprava II. okruga. ISBN 978-963-9734-36-4
7. „Utjecaj uvjeta sročnosti na izbor sročnosnih obrazaca“. 2015. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 27/2: 117–128. ISSN 0353-4642
8. „Perpetuiranje rodnih stereotipa u hrvatskim rječnicima“. 2016. Romanoslavica 52/2: 343–363. ISSN 0557-272X
9. „Emocije u Šulekovu Němačko-hrvatskome rěčniku“. 2016. U: Pavel Krejčí i Elena Krejčová (ur.). 2016. Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad: 107–116. Brno: Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU. ISBN: 978-80-263-1150-8
10. „Jezične rodne ideologije u hrvatskim ženskim časopisima prve polovice 20. stoljeća“. Suvremena lingvistika 44/86 (2018): 291–327. ISSN 0586-0296 (tisak), ISSN 1847-117X (online)
11. „Hrvatsko rječotvorje na društvenim mrežama“. 2021. U: Robert Bońkowski, Milica Lukić, Krešimir Mićanović, Paulina Pycia-Košćak i Sanja Zubčić (ur.). 2021. Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu: 67–94. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 978-83-226-4053-1

Radovi objavljeni u domaćim znanstvenim časopisima i u domaćim zbornicima (a2).
1. „Zanimljivi prinosi zaboravljenoga filologa“. 2012. Croatica et Slavica Iadertina VIII/I: 35–46 (u suautorstvu s Martinom Pavić). ISSN 1845-6839 (tisak), ISSN 1849-0131 (e-izdanje)
2. „Posebne vrste sročnosti u hrvatskome jeziku promatrane iz perspektive roda“. 2011. U: Krešimir Mićanović (ur.). 2011. Sintaksa hrvatskoga jezika – Književnost i kultura osamdesetih. Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole: 11–22. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-175-393-7
3. „Vremenski leksički koncepti u hrvatskome jeziku“. 2013. U: Tatjana Pišković – Tvrtko Vuković (ur.). 2013. Vrijeme u jeziku – Nulti stupanj pisma. Zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole: 99–123. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-175-465-1
4. „Feministički otpor rodnoj asimetriji u jeziku i jezikoslovlju“. 2014. U: Tatjana Pišković – Tvrtko Vuković (ur.). 2014. Otpor. Subverzivne prakse u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 42. seminara Zagrebačke slavističke škole: 145–168. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-175-501-6
5. „Kako govori prava dama? Hrvatski jezični bonton u prvoj polovici 20. stoljeća“. 2018. U: Ivana Brković i Tatjana Pišković (ur.). 2018. Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole: 175–202. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175-687-7
6. „Uvod u rodolektologiju“. 2018. U: Tatjana Pišković (ur.). 2018. Rodni jezici. Zbornik radova o jeziku, rodu i spolu: 7–33. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175-688-4
7. „Pristrani leksikograf u Rječniku stranih riječi, izraza i kratica (1951)“. 2021. U: Ivan Marković (ur.). 2021. Hrvatski jezik 1950ih: 209–237. Zagreb: Stilistika.org – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-175-905-2
8. „Hrvatski leksemi s najviše značenja“ (s Manuelom Krnić). 2022. U: Ivan Marković, Iva Nazalević Čučević i Igor Marko Gligorić (ur.). Riječi o riječi i Riječi. Zbornik u čast Zrinki Jelaska: 685‒708. Zagreb: Disput. ISBN 978-953-260-442-9

Uredničke i suuredničke knjige:
1. Godine i plodine (sa Sanjom Slukan i Martinom Horvat). 2007. Zagreb: Pergamena. ISBN 978-953-6576-30-2
2. Jozo Dujmušić: Antibarbarus hrvatskoga jezika. 2008. Zagreb: Pergamena. ISBN 978-953-6576-31-9
3. Vrijeme u jeziku – Nulti stupanj pisma. Zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole (s Tvrtkom Vukovićem). 2013. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175-465-1
4. Otpor. Subverzivne prakse u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 42. seminara Zagrebačke slavističke škole (s Tvrtkom Vukovićem). 2014. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175- 501-6
5. Jezične, kulturne i književne politike. Zbornik radova 43. seminara Zagrebačke slavističke škole (s Tvrtkom Vukovićem). 2015. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175-562-7
6. Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole (s Tvrtkom Vukovićem). 2016. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175-589-4
7. Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 45. seminara Zagrebačke slavističke škole (s Ivanom Brković). 2017. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175-629-7
8. Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole (s Ivanom Brković). 2018. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175-687-7
9 . Rodni jezici. Zbornik radova o jeziku, rodu i spolu. 2018. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175-688-4
10. Metafore u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 47. seminara Zagrebačke slavističke škole (s Lanom Molvarec). 2019. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175-784-3
11. Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 48. seminara Zagrebačke slavističke škole (s Lanom Molvarec). 2020. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola. ISBN 978-953-175-842-0

Ostali radovi:
1. „Imeničke (novo)tvorenice sufiksom -uša u jeziku Matka Peića“. 2009. U: Anica Bilić (ur.). 2009. Šokačka rič 6: 213–230. Vinkovci: Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije. ISSN 1845-190X
2. „Bernardin Leaković kao izvor Tomi Maretiću“. 2008. U: Mato Batorović i Marko Samardžija (ur.). 2008. Dani Julija Benešića. Zbornik radova III: 129–135. Ilok: Muzej grada Iloka.
3. „Gramatika velikih i malih riječi“. 2013. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 25/2: 199–203. ISSN 0353-4642
4. „Jezik ne može živjeti pod pritiskom“. 2016. Vijenac: književni list za umjetnost, kulturu i znanost, 571, 21. siječnja 2016.
5. „Kako se mijenjao jezik zbirke pripovijedaka 'Pod starimi krovovi' Ksavera Šandora Gjalskog“. 2020. Godišnjak grada Zaboka 2018/2019 (6/7): 68–78.

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

2022. Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme 2. Zagreb, 6–9. 9. 2022. Izlaganje: „Pučkolingvistički opisi roda i jezika“.
2019. Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Katowice, Poljska, 7–9. 5. 2019. Izlaganje: „Jbt, niko mi nije lajkao profilnu. Hrvatski leksik na društvenim mrežama“.
2018. Language Policies in the Light of Anti-Discrimination and Political Correctness: Tendencies and Changes in the Slavonic Languages. Beč, 21–24. 3. 2018. Izlaganje: „Jezične rodne ideologije na hrvatskim internetskim portalima“.
2017. Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića. Zagreb, 29. 9. 2017. Izlaganje: „Semantički odnosi među glagolima“.
2016. Symposium „Between Past and Future – Slavonic Gender Linguistics at a Crossroads“. Beč, 21–23. 10. 2016. Izlaganje: „Pioneering Discussions on Gender and Language in Croatia“.
2016. VI. mezinárodní konference „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno, 13. 5. 2016. Izlaganje: „Emocije u Šulekovu Němačko-hrvatskome rěčniku“.
2015. Zaboravljeni počeci. Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu. Zagreb, 26. i 27. 11. 2015. Izlaganje: „Zaobilaženje znanstvene rasprave o jezičnome oblikovanju rodnih identiteta“.
2015. Međunarodni znanstveni skup Hrvatski jezik i književnost u Rumunjskoj. Bukurešt, 1–3. 10. 2015. Izlaganje: „Perpetuiranje rodnih stereotipa u hrvatskim rječnicima“.
2012. Međunarodni znanstveni skup 4. hrvatski sintaktički dani. Osijek, 8–10. 11. 2012. Izlaganje: „Utjecaj reda riječi na izbor sročnosnih obrazaca“.
2012. Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric. Postira, 19–22. 4. 2012. Izlaganje: „Rodne asimetrije u odabranim hrvatskim političkim govorima“.
2010. Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene (XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a). Osijek, 20–22. 5. 2010. Izlaganje: „Hrvatske stopljenice: Novìna u slengu, jeziku reklame i novina“ (s Ivanom Markovićem).
2010. Međunarodni znanstveni skup Nomadi margine. Budimpešta, 24. 3. 2010. Izlaganje: „Rubna područja rodne kolebljivosti u hrvatskome jeziku“.
2009. Obilježavanje 60. obljetnice Katedre za hrvatski standardni jezik. Zagreb, 19. 12. 2009. Izlaganje: „Posebne vrste sročnosti u hrvatskome jeziku“.
2008. Međunarodni znanstveni skup Hrvatski Kupido. Budimpešta, 6. 3. 2008. Izlaganje: „Dvorodne imenice u hrvatskome standardnom jeziku“.
2008. Znanstveni skup Slavonski dijalekt. Vinkovci, 14–15. 11. 2008. Izlaganje: „Imeničke (novo)tvorenice sufiksom -uša u jeziku Matka Peića“.
2006. Četvrti hrvatski slavistički kongres. Varaždin – Čakovec, 5–8. 9. 2006. Izlaganje: „Jezikoslovni prinosi Joze Dujmušića“.
2005. V. dani Julija Benešića. Ilok, 21–22. 10. 2005. Izlaganje: „Bernardin Leaković kao izvor Tomi Maretiću“.
2005. Međunarodna konferencija Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Integracja europejska w tradycji i przyszłości. Bielsko-Biała – Szczyrk, Poljska, 11–13.Izlaganje: „Što se govorom čini U agoniji?“.
2004. VII. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Pečuh, 9–11. 12. 2004. Izlaganje: „Morfološka norma u časopisu Hrvatski jezik“.

JAVNA IZLAGANJA, POZVANA PREDAVANJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU, VOĐENJE RADIONICA I SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI:

• Pozvano predavanje „Leksička sinegdoha u hrvatskome jeziku“ na 50. seminaru Zagrebačke slavističke škole, 24. kolovoza 2022.
• Pozvano predavanje „Jezične rodne ideologije u hrvatskim ženskim časopisima prve polovice 20. stoljeća“ na 46. seminaru Zagrebačke slavističke škole, 30. kolovoza 2017.
• Gostovanje u emisiji Jezik za svakoga, HTV, 8. veljače 2016.
• Gostovanje u emisiji Jezik za svakoga, HTV, 4. ožujka 2016.
• Gostovanje u emisiji Navrh jezika, HTV, 13. siječnja 2015.
• Ciklus predavanja i vježbi „Glagolski vid u hrvatskome jeziku“, Erasmus + mobilnost nastavnog osoblja – University of Amsterdam, Faculty of Humanities, Department of Slavonic Studies, 19‒21. svibnja 2015.
• Gostovanje u emisiji Jezik za svakoga, HTV, 16. prosinca 2014.
• Gostovanje u emisiji Jezik za svakoga, HTV, 8. prosinca 2014.
• Gostovanje u emisiji Navrh jezika, HTV, 7. listopada 2014.
• Pozvano predavanje „Kratka povijest razmišljanja o rodu i jeziku“ na Zagrebačkom lingvističkom krugu, 22. travnja 2014.
• Pozvano predavanje „Žensko čitanje hrvatskih rječnika“ na seminaru za profesore i nastavnike koji sudjeluju u izvođenju nastave na hrvatskom jeziku za pripadnike hrvatske nacionalne manjine (MZOS – Hrvatska nastava u inozemstvu), Subotica (Vojvodina, Srbija), 8. studenog 2013.
• Seminar „Glagolski oblici, valentnost i sročnost kao izvor nedoumica pri prevođenju“ namijenjen prevoditeljima (u organizaciji Integre, Zagreb), 20. svibnja 2013.
• Pozvano predavanje „Feministički otpor rodnoj asimetriji u jeziku i jezikoslovlju“ na 42. seminaru Zagrebačke slavističke škole, 30. kolovoza 2013.
• Pozvano predavanje „Vremenska značenja na leksičkoj razini“ na 41. seminaru Zagrebačke slavističke škole, 24. kolovoza 2012.
• Ciklus pozvanih predavanja „Nevolje s hrvatskim gramatičkim rodom“, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, 7, 14, 21. i 28. svibnja 2012.
• Predavanje „Dodjeljivanje roda imenicama u hrvatskome jeziku“ na Danima hrvatskoga jezika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 15. ožujka 2012.
• Seminar „Sročnost i slaganje riječi kao važni čimbenici jasnoće prijevoda“ namijenjen prevoditeljima (u organizaciji Integre, Zagreb), 15. prosinca 2011.
• Pozvano predavanje „Sročnost u poučavanju hrvatskoga kao drugoga/stranoga jezika“, 4. savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga, Zagreb, 8–9. 7. 2011.
• Pozvano predavanje: „Posebne vrste sročnosti u hrvatskome jeziku“ na Zagrebačkom lingvističkom krugu, 13. travnja 2010.
• Pozvano predavanje „Sintaktička narav gramatičke kategorije roda“ na 39. seminaru Zagrebačke slavističke škole, 23. kolovoza 2010.
• Zapadnomađarsko sveučilište – središte u Szombathelyu, Odsjek za kroatistiku – pozvano predavanje „Imperativ u hrvatskome jeziku“, 7. svibnja 2009.