Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 9.00-10.00
Soba
F330
Telefon
+38514092312
E-mail
krperkov@ffzg.hr

KATJA RADOŠ-PERKOVIĆ

Rođena je 1973.u Puli, diplomirala je 1995. talijanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu i 1996. solopjevanje u klasi prof. Nade Puttar-Gold na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1996. do 2000. nastupala je redovito u Hrvatskoj i inozemstvu (Sloveniji, Italiji, Francuskoj, Mađarskoj, Nizozemskoj i Indiji). Od 1996. radi kao free-lance konferencijska prevoditeljica za engleski i talijanski jezik. Magistrirala je 2004. obranom rada pod naslovom Talijanski libretisti u talijanskim povijestima književnosti. Od početka 2000. do ožujka 2001. radi kao predavač na American International School of Zagreb. 2003. imenovana je stalnim sudskim tumačem za talijanski i engleski jezik. Od studenog 2005. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Prof. dr. sc. Sanje Roić „Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi“ pri Odsjeka za talijanistiku u Zagrebu. U srpnju 2011. obranila je doktorsku disertaciju naslovljenu Promišljanje identiteta u hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija. Članica je Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika i Hrvatske glazbene mladeži, te Međunarodne udruge profesora talijanskog jezika (AIPI). U istraživačkom radu posebice se posvetila proučavanju talijanske libretistike, kulture i kazališta talijanskoga Settecenta i hrvatske goldonistike.

Nata a Pola nel 1973, nel 1995 ottiene la laurea in lingua e letteratura italiana e inglese della Facoltà di lettere e filosofia, e nel 1996 la laurea in canto nella classe della prof. Nada Puttar-Gold dell’Accademia di musica di Zagabria. Dal 1996 al 2000 svolge una regolare attività concertistica in Croazia e all’estero (Slovenia, Italia, Francia, Ungheria, Olanda e India). Dal 1996 lavora come free-lance interprete di conferenza per l’inglese e l’italiano. Nel 2004 ottiene la laurea specialistica con una tesi dal titolo I libretti d’opera italiani nelle storie della letteratura italiana. Dall’inizio del 2000 fino a marzo 2001 lavora presso la American International School of Zagreb. Nel 2003 viene nominata traduttrice giurata per la lingua italiana e inglese. Dal novembre 2005 lavora come ricercatrice al progetto „Interferenze culturali italo-croate“ coordinato dalla Prof. Sanja Roić, presso il Dipartimento di italianistica di Zagabria. Nel luglio 2011 ha discusso la tesi di dottorato intitolata Considerazioni sull'identità nelle traduzioni croate delle commedie goldoniane. È membro dell'Associazione croata dei musicisti (HDGU) della Gioventù musicale croata (HGM), nonché dell'Associazione internazionale professori d'italiano (AIPI). Nelle sue ricerche scientifiche si è dedicata in particolare allo studio della librettistica italiana, della cultura e del teatro del Settecento italiano e della goldonistica croata.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2022 Prekojadranski drugi u književnosti izvedbenim umjetnostima i filmu 4
2020 - 2021 Prekojadranski drugi u književnosti, izvedbenim umjetnostima i filmu 3 Suradnik
2019 - 2020 Prekojadranski drugi u književnosti, izvedbenim umjetnostima i filmu 2 Suradnik
2018 - 2019 Altre storie/Other stories Suradnik
2018 - 2019 Prekojadranski drugi u književnosti, izvedbenim umjetnostima i filmu Suradnik
2017 - 2018 Crnogorsko-hrvatski povijesni, književni i kulturni odnosi Suradnik
2017 - 2021 Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u 'dugom 19. stoljeću' – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača NETMUS 19 Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Talijansko kazalište 18. stoljeća
 • Opus Carla Goldonija
 • Talijanska libretistika
 • Hrvatski dramski prijevodi
 • Teorija dramskog prevođenja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Associazione internazionale professori di italiano (AIPI) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika (HDGU) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Musical Networking, Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatski institut za povijest (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Immagini e immaginari della cultura italiana, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Članica uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
KNJIGA/LIBRO:
"Pregovori s izvornikom. O hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija", Leykam, 2013.

Sorkočević, Luka/Sorgo, Luca: "Dnevnik/Memorie", priredila, transliterirala i prevela Katja Radoš-Perković, ur. Katja Radoš-Perković i Vjera Katalinić, Zagreb, HAZU-HMD, 2021.

RADOVI/ARTICOLI:
"Un bel dì vedremo ili o ulasku talijanske libretistike u povijesti književnosti", „Književna smotra“, 132-133 (2-3), godište XXXVI/2004, Zagreb, str. 3-11

"Percepcija uloge pjevača u talijanskoj operi XVIII. stoljeća u djelu 'Il teatro alla moda' Benedetta Marcella i u 'Memoarima' Carla Goldonija, u zborniku "Glas u jeziku, književnosti i kulturi", ur. Biljana Čubrović i Mirjana Daničić, Philologia, Beograd, 2007, str. 219-227.

"I mutamenti della poetica librettistica alla corte di Vienna nella seconda metà del Settecento attraverso quattro libretti di poeti cesarei dell'epoca (Pietro Metastasio, Ranieri de’ Calzabigi, Giambattista Casti e Giovanni Bertati)", u “Studia romanica et anglica zagrabiensia”(SRAZ) god. LII, Zagreb, 2007, str. 185-201.

"Shakespearean Libretti in Music History: an Overview with Special Reference to Italian Librettist Arrigo Boito", u zborniku "English Language and Literature across Cultures" (ELLSSAC) Proceedings, volume II, ur. Aleksandra V. Jovanović i Radojka Vukčević, Filološki fakultet, Sveučilište u Beogradu, 2008, str. 237-244.

"Prepjev libreta kao najteži izazov. Nekoliko primjera iz talijanskoga repertoara", u zborniku "Pjev i prepjev, prevođenje uglazbljene poezije", ur. Iva Grgić Maroević i Sead Muhamedagić, DHKP, Zagreb, 2009, str.29-43.

"Arie nove del 1741", poglavlje u istoimenoj knjizi gl. ur. dr. sc. Ennio Stipčević, Državni arhiv u Pazinu (Posebna izdanja državnog arhiva u Pazinu, svezak 20), 2011, str. 26-37.

"Goldoni na hrvatskim pozornicama. Doprinos Frana Čala u promicanju Goldonija u Hrvatskoj", u zborniku "Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10. Stil i izvornost", ur. Sanja Roić i Snježana Husić, FF Press, Zagreb, 2010., str. 311-320.

"Četiri prijevodne varijante Goldonijeve komedije La bottega del caffè", u "Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.)", ur. M. Ljubičić, I. Peša Matracki, V. Kovačić, FF-press, Zagreb, 2012, str. 177-187.

"Da Parigi, attraverso la laguna veneta a Dubrovnik. Rispolverando un adattamento goldoniano", u zborniku "Insularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiana, volume secondo: L'altro Mediterraneo e altre sponde", ur. Corinna Salvadori Lonergan et al., Cesati, Firenze, 2012, str. 59-68.

"Commedie di carta. Considerazioni su alcune traduzioni goldoniane mai allestite in Croazia", u „Studia romanica et anglica zagrabiensia“ (SRAZ), god. LVI, Zagreb, 2011, Zagreb, str. 239-252.

"Otpor ženskih likova i njegove političko-patriotske implikacije u dvije Rossinijeve opere" (koautorstvo s Injom Jugo), u „Arti musices“, god. 44, 1, Zagreb, 2013, str. 13-26.

"Kultura prostora u prijevodu. Toponimi u hrvatskim adaptacijama Goldonijevih komedija", u zborniku "Susret kultura", knjiga druga, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013, str. 829-837, elektronsko izdanje dostupno na http://digitalnabiblioteka.tk/digitalna-biblioteka?task=view&id=119&catid=921

"Calvino-Desai, On Freedom and Alienation. Rules and Boundaries of Life on Trees", u “Studia romanica et anglica zagrabiensia” (SRAZ), god. LVII, Zagreb, 2012, str. 91-106.

"La domesticazione e l’adattamento dei contenuti alimentari nelle traduzioni croate della Locandiera" u zborniku "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora" IV., ur. Nedjeljka Balić Nižić i Andrijana Jusup Magazin, Zadar, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 319-334.

"Strategie o compromessi? Analisi di due versioni croate del Servitore di due padroni" u zborniku Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.), ur. Ivica Peša Matracki, Maslina Ljubičić, Nada Županović Filipin, Vinko Kovačić, FF-press, Zagreb, 2014, str. 603-610.

"I volti di Maria Stuarda a due secoli di distanza" u zborniku "L'Italia e la cultura europea", ur. Anna Klimkiewicz, Maria Malinovska, Alicja Paleta, Magdalena Wrana, 2015, str. 191-197.

"Dva lica istoga događaja: usporedni prikaz Alfierijeve tragedije Filippo i talijanske inačice libreta za Verdijevu operu Don Carlos" u časopisu "Književna smotra", godište XLVII, broj 175 (1) 2015, str. 19-30.

"Il Dialogo ottavo del trattato Irene, overo della bellezza di Michele (Miho) Monaldi" u zborniku "Interazioni linguistche letterarie e culturali tra l'Italia e i paesi d'oltralpe dal Quattrocento al Novecento", ur. Pasquale Guaragnella, Francesco Luisi i Franco Musarra, Franco Cesati Editore, 2016, str. 67-75.

"Transforming and Interpreting History: On Donizetti's Tudor Trilogy" u zborniku "English Studies from Archives to Prospects", vol. 1 Literature and Cultural Studies, ur. S. Grgas, T. Klepač, M. Domines Veliki, Cambridge Scholars Publishing, 2016, str. 107-118.

"Traduzioni gratuite del sito eLektire: quattro classici della letteratura italiana in versioni croate destinate all’uso didattico", sa Snježanom Husić, u zborniku "Studi filologici e interculturali tra tradizione e plurilinguismo", ur. Rita Scotti Jurić, Nada Poropat Jeletić, Isabella Maticchio, (sa skupa, Pula 3-5.7.2015), Aracne, Roma, 2016, str. 149-162.

"Il patriottismo iscritto nei fenomeni naturali in due libretti d’opera dell’epoca romantico-risorgimentale: Porin di Dimitrija Demeter (1851) e I lombardi alla prima crociata di Temistocle Solera (1843)" u knjizi "Il SoleLuna presso gli slavi meridionali" I, ur. Ljiljana Banjanin, Persida Lazarević Di Giacomo, Sanja Roić, Svetlana Šeatović, Edizioni Dell’Orso, Alessandria, 2017, str. 317-332.

"Traduktološki pristup, prijevodne strategije i kulturološki doprinos u prvom cjelovitom talijanskom prijevodu Hektorovićeve ekloge Ribanje i ribarsko prigovaranje", s Elianom Moscarda Mirković, u časopisu „Tabula 15“, poseban broj, Zbornik radova s 1. Međunarodnoga znanstvenog skupa Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (u povodu 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli), ur. Blaženka Martinović, Daniel Mikulaco, Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018, str. 179-194.

"Oronte: dal fiume al personaggio", u zborniku "Fiumi reali e immaginari nella letteratura italiana. Luoghi, simboli, storie, voci", ur. Franco Musarra i Ulla Musarra-Schrøder, Franco Cesati, Firenze, 2018, str. 69-77.

"Odnos izvornika i talijanskoga prepjeva Badalićeva Zrinjskog" u zborniku "Bitka kod Sigeta i Nikola Šubić Zrinski u umjetnosti, sa skupa Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti", ur. Stanislav Tuksar, Kristina Milković i Petra Babić, HMD, Zagreb, 2018, str. 177-190.

"Minerva al tavolino Cristofora Ivanovića izvan muzikoloških okvira i onkraj podliska Memorie tetrali di Venezia", u časopisu "Književna smotra", Godište XLIX/2017, broj 186 (4), ur. M. Čale i T. Peruško, str. 50-64.

"The Croatian Version of Eric Idle's Spamalot. Hommage to a Translator", s Tihanom Klepač, u zborniku "Contributions to Literature-on-Screen Studies and Other Adaptation Studies/Beiträge zur Erforschung der Literaturverfilmungen und anderer Adaptionsfälle", ur. Željko Uvanović (Adaptation: Theory, Criticism and Pedagogy, ur. Ž. Uvanović i Lj. Matek), volume 2/Band 2, Shaker Verlag, Aachen, 2018, str. 133-146.

"Sotto la lente di Levi: la società triestina nei suoi Frammenti di un diario musicale", u zborniku "Studio sull'immaginario italiano. Una prospettiva interdisciplinare", ur. E. Moscarda Mirković, I. Lalli Paćelat, T. Habrle, Prospero, Milano, 2019, str. 265-283.

"Il diario viennese di Luca Sorgo, musicista e diplomatico della Repubblica di Dubrovnik", u zborniku "Polifonia musicale. Le tante vie delle melodie italiane in un mondo transculturale", ur. Dagmar Reichardt, Domenica Elisa Cicala, Donatella Brioschi i Mariella Martini-Merschmann, Franco Cesati, Firenze, 2020, str. 35-43.

"Luka Sorkočević in Ruđer Bošković's Correspondence with His Brother Božo (Natale Boscovich)" u zborniku "Glazba, migracije i Europska kultura", ur. Ivano Cavallini, Jolanta Guzy-Pasiak i Harry White, HMD, Zagreb, 2020, str. 53-64.

"Una scoperta del pensiero: lo sperimentalismo poetico di Mauro Sambi" s Elianom Moscarda Mirković, u zborniku "Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu", XLV (2020), 3, ur. T. Valčić Bulić i N. Popović, str. 223-234.

"Kreativnost, dozvoljeno i nedozvoljeno u prevođenju dječje književnosti na primjeru Pinocchija", u zborniku "Književno prevođenje i svjetska književnost", ur. Nataša Medved i Sead Muhamedagić, DHKP, Zagreb, 2021, str. 127-145.

"Gundulić traduttore di Rinuccini. Analisi della versione croata del Lamento di Arianna" sa Sanjom Roić, u zborniku "Romanistika 100", posebno izdanje časopisa SRAZ, LXV, 2020, str. 477-483.

"Epidemiološke mjere i kazne u vrijeme kuge u Milanu 1630. iz pera Alessandra Manzonija" sa Sanjom Roić, u časopisu "Književna smotra", 2021, LIII, 201 (3), str. 21-29.

"The Theriomorphic and Dionysian in Silvio Benco’s La Falena for Antonio Smareglia" s Tatjanom Peruško, u časopisu "Arti musices", 52/2, 2021, str. 261-175.