Naziv
Odsjek za talijanistiku
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Katja Radoš-Perković, doc.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Vinko Kovačić, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Ivica Peša Matracki, red. prof.
ISVU koordinatorica
dr.sc. Snježana Husić, doc.
Satničarka
dr.sc. Francesca Maria Gabrielli, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Ana Badurina, lekt. F329 01/4092311 abadurina@ffzg.hr
dr.sc. Etami Borjan, doc. F-330 01/4092312 eborjan@ffzg.hr
dr.sc. Morana Čale, red. prof. F301 01/4092305 mcale@ffzg.hr
dr.sc. Anadea Čupić, v. lekt. F-315 01/4092333 acupic@ffzg.hr
dr.sc. Vesna Deželjin, v. lekt. F-315 01/4092313 vdezelji@ffzg.hr
dr.sc. Dubravka Dubravec Labaš, v. lekt. F 330 01/4092312 ddlabas@ffzg.hr
dr.sc. Nada Filipin, doc. F-332 01/4092314 nzupanov@ffzg.hr
dr.sc. Francesca Maria Gabrielli, doc. F 303 01/4092310 fmgabrie@ffzg.hr
Marina Glavaš, v. lekt. F-331 01/4092313 maglavas@ffzg.hr
dr.sc. Snježana Husić, doc. F329 +385 1 4092311 shusic@ffzg.hr
Ivana Kljaković Gašpić, lekt. F-331 01/4092313 ikljakov@ffzg.hr
dr.sc. Vinko Kovačić, doc. F301 01/4092305 vkovacic@ffzg.hr
dr.sc. Maslina Ljubičić, red. prof. F 331 01/4092313 mljubici@ffzg.hr
dr.sc. Sandra Mardešić, doc. F 332 01/4092314 smardesi@ffzg.hr
mr.sc. Vanda Maržić-Sabalić, v. lekt. F302 01/4092309 vmsabali@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Peruško, red. prof. F 303 01/4092310 tperusko@ffzg.hr
dr.sc. Ivica Peša Matracki, red. prof. F-332 +38516002414 ipesa@ffzg.hr
Luigi Piemontese, lekt. F315 01/4092333 lpiemont@ffzg.hr
dr.sc. Katja Radoš-Perković, doc. F330 +38514092312 krperkov@ffzg.hr
dr.sc. Nino Raspudić, doc. F-329 01/4092311 nraspudi@ffzg.hr

Naziv Šifra
Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) 51202
Diplomski rad na studiju Talijanskog jezika i književnosti 124526
Fonetika i fonologija talijanskog jezika 36053
Fonetske vježbe iz talijanskog jezika 184932
Giuseppe Ungaretti i Eugenio Montale u tal. pjesništvu 20. st. (III. skupina) 51205
Glotodidaktika 125577
Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma 171590
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579
Kazalište Carla Goldonija 170169
Latinski jezik za talijaniste 36889
Mafija na filmu 118220
Metodika nastave talijanskog jezika 117864
Morfosintaksa talijanskog jezika I 52691
Morfosintaksa talijanskog jezika II 52693
Niccolo Machiavelli 198900
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Osnove teorije književnosti 132040
Osnove usmenoga prevođenja 184933
Periodizacija talijanske književnosti 36050
Povijest talijanskog filma (III. skupina) 198899
Povijest talijanskog jezika 170176
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Proces usvajanja drugog jezika 125319
Semantika talijanskog jezika 118221
Studentska praksa 1 124522
Studentska praksa 2 128372
Suvremena talijanska povijest 51207
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska epika 15. i 16. stoljeća 170182
Talijanska književnost humanizma i renesanse (II. skupina) 198897
Talijanska književnost manirizma i baroka (II. skupina) 198898
Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća 145929
Talijanska leksikologija 52697
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanska pripovjedna proza u prijevodu 118222
Talijanska srednjovjekovna proza (I. skupina) 198902
Talijanske autorice od 15-17. st. (II. skupina) 69690
Talijanski jezik I 1. 170187
Talijanski jezik I 2. 170189
Talijanski jezik II. 1 52690
Talijanski jezik II. 2 52692
Talijanski jezik III. 1 52694
Talijanski jezik III. 2 52696
Talijanski jug na filmu 170190
Talijanski narodni običaji i kultura 52702
Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni (II. skupina) 132080
Talijanski stih u prijevodu 125591
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 1 117865
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2. 124524
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1. 117866
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2. 124523
Uvod u studij talijanskoga jezika 36052
Varijeteti talijanskog jezika 118226
Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije 118227

Preddiplomski studiji
  1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  3. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji