Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
petak11:00
Soba
F323
Telefon
01/4092-338
E-mail
dsaric@ffzg.hr

Daliborka Sarić rođena je 28.06.1979. u Zagrebu. Diplomirala je 2005. godine hispanistiku i opću lingvistiku, završila slobodni studij luzitanistike te doktorirala 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Odsjeku za romanistiku zaposlena je od 2006. kao lektor za portugalski jezik, a od 2010. kao viši lektor. Više je puta stipendirana od stranih institucija, ponajviše od Instituta Camões u svrhu stručnog usavršavanja i istraživačkog rada na portugalskim obrazovnim i znanstvenim institucijama (npr. 2003/04. godišnja stipendija na Filozofskom fakultetu Klasičnog sveučilišta u Lisabonu, 2009/10. semestralna istraživačka stipendija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Portu). Od 2009. član je Centra za lingvistiku Sveučilišta u Portu.

D. Sarić (2005) „Kreolska obilježja nestandardnih varijeteta brazilskog portugalskog”, Suvremena lingvistika 59-60, str.103-125.
D. Sarić (2006) „Deminutiv u portugalskom“, Strani jezici 2, str. 109-116.
D. Sarić (2010) „Perfekt(i) u portugalskom“, Hieronymus 2/1, str. 25-33.
D. Sarić & S. Soares (2010) „ReFormulação de Programas de Tradução: relato de uma experiência de team teaching na gestão de Exercícios de Tradução Português-Croata-Português, na Faculdade de Letras da Universidade de Zagreb“, II Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa, (eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana, Universidade de Évora.
Sarić, D. & Varga, D. (2012) „Diminutivo em português“, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. LVII, str. 159-167.
Sarić, D. & Grković, D. (2013) „Perfekt u španjolskom i portugalskom“, Strani jezici 42, 1-2, str. 117-129.
Sarić, D. (2014) "Aspekt u portugalskom: primjer procesa i kulminiranih procesa", doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučlišta u Zagrebu.
Sarić& N. Lanović (2014) „Adjetivoscomsufixosdiminutivos em português e seusequivalents em croata“,RevistaPortuguesa de Humanidades – EstudosLinguísticos 18-1, str. 115-126.
Sarić (2016) „Teličnost u hrvatskom“, Filologija 65, str. 131-147.
Kapović, A. Starčević & D.Sarić (2016) „O preskripciji ipreskriptivizmu u Hrvatskoj“ uKryzan-Stanojević, Barbara (ed.) Jezična politika između norme i jezičnog liberalizma. Zagreb: Srednja Europa, str. 45-67.
Ž.FinkArsovski (2016) Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema (u suautorstvu s E. LeCalvéIvičević, D. Sarić, S. Soares, I. Lončar, C. RoucoChao, S. Malinar, L. Zergollern-Miletić, R. Lučićem, A. Bierichom, B. Barčot, Z. Novoselcem i C. Bredenkamp), Knjigra, Zagreb,