Naziv
Portugalski jezik VI (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 2)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS bodovi
6
Šifra
52171
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Prepoznavanje, razumijevanje i analiza složenijih sintaktičkih i semantičkih struktura portugalskog jezika.
Sadržaj
 1. Zavisno i nezavisno slaganje.
 2. Zavisno i nezavisno slaganje.
 3. Priložne rečenice.
 4. Priložne rečenice.
 5. Priložne rečenice.
 6. Priložne rečenice.
 7. Relativne rečenice.
 8. Relativne rečenice.
 9. Relativne rečenice.
 10. Kompletivne rečenice.
 11. Kompletivne rečenice.
 12. Kompletivne rečenice.
 13. Pregled glagolskih vremena. Slaganje vremena.
 14. Pregled glagolskih vremena. Slaganje vremena.
 15. Pregled glagolskih vremena. Slaganje vremena.

Ishodi učenja
 1. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B2 (s elementima C1) prema Europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Analizirati kompleksnije sintaktičke i semantičke strukture u portugalskom jeziku.
 3. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. MATEUS, M. H., A. M. BRITO, I. DUARTE & I. H. FARIA (52003). Gramática da Língua Portuguesa, Lisboa, Caminho.
 2. DUARTE, Inês, Língua Portuguesa. Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta, 2000.
Dopunska literatura
 1. Celso Cunha e L. F. Lindley Cintra, Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, Sá da Costa, 1998.
 2. RAPOSO, Eduardo et al. (orgs). Gramática do Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2013.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar