Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
naslovni redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
utorak 10-12 sati
Soba
C-224
Telefon
E-mail
eslunjsk@ffzg.hr

Izv. prof.dr. sc. Edita Slunjski, rođena je u Virovitici 30. svibnja 1966. godine. Osnovnu i srednju završila je u Zagrebu. Od završetka Pedagoške akademije u Čakovcu (1988) i Filozofskog fakulteta u Zagrebu na kojemu je diplomirala (1995), magistrirala (2001) i doktorirala (2006), Edita Slunjski je nekoliko godina radila kao odgojiteljica i pedagoginja u dječjim vrtićima Grada Zagreba i Varaždina. Potom je radila kao profesorica na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, gdje je vodila kolegije Predškolska pedagogija, Metodika govorne komunikacije, Metodika odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom, Integrirani predškolski kurikulum i Integrirani jaslički kurikulum te kao profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na njemu sve do danas, u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredne profesorice, izvodi kolegije Kurikulum ranog odgoja, Ustanove ranog odgoja i Pedagoška dijagnostika. Na doktorskom studiju pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu nositeljica je kolegija Kurikulum ranog odgoja, a sudjeluje i u realizaciji doktorskih studija na nekim drugim fakultetima, npr. u Rijeci i Osijeku. Do 2015. godine bila je članica uredničkog odbora časopisa Metodika (Učiteljski fakultetu u Zagrebu). Recenzentica je časopisa Školski Vjesnik te časopisa ESJ (European Scientific Journal) i Journal of Early Years Education. Također je recenzentica nekoliko znanstvenih knjiga (Petrović-Sočo, B. (2007), Kontekst ustanove za rani odgoj – holistički pristup, Zagreb: Mali profesor te Ljubetić M. (2012), The Kindergarten I want to grow up in, Saarbrucken: Lambert. Recenzentica je desetak zbornika s međunarodnih stručno-znanstvenih konferencija (VII. Dani Mate Demarina, Petrinja, 2006, Dijete, igra, stvaralaštvo, Makarska, 2015., Dani Mate Demarina, Petrinja i Topusko 2014, i dr). Višegodišnja je glavna urednica i recenzentica zbornika sa stručno-znanstvenih skupova Dani predškolskog odgoja u Čakovcu. Recenzentica je znanstvenog časopisa Školski vjesnik i za koji recenzira radove iz područja pedagogije poglavito, pedagogije ranoga i predškolskog odgoja. Autorica je 70 radova (od toga 47 znanstvenih i 23 stručna) te 21 knjige (od toga 6 znanstvenih monografija ili 15 stručnih ili znanstveno-popularnih priručnika), i to 3 u suautorstvu a 18 samostalno. Od ukupnog broja objavljenih autorskih knjiga, šest znanstvenih monografija koristi se kao udžbenička građa na većini Učiteljskih fakulteta kao i Filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj te u susjednim zemljama, i to na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini studija. Prema podacima o broju posudbi, koje je 2014. godine objavila Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu, najčitanija je autorica iz područja pedagogije (na popisu od 15. najčitanijih domaćih živućih autora u svim kategorijama ukupno, zauzima 7. mjesto). Godine 2016. dobila je Državnu nagradu za znanost, za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti, i to za izniman doprinos popularizaciji znanstvenih spoznaja o potencijalima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 2016. godine dobila je Nagradu Grada Zagreba za značajan doprinos i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom ranu u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, posebno istraživanju i izradi kurikuluma ranog odgoja. Bila je suradnica je na projektu (MZOŠ) pod nazivom Nove paradigme ranog odgoja (130-1301761-1772). Članica je više znanstvenih i stručnih udruga u zemlji, te domaćih povjerenstava i ekspertnih skupina, među kojima i Hrvatske udruge realitetnih terapeuta (HURT) i sl. Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD), na čijim je godišnjim susretima te kongresima u zadnjih petnaest godina aktivno sudjelovala, bilo u vidu plenarnog izlaganja ili kao voditeljica predškolske sesije ili radionice. Bila je predsjednica Povjerenstva za izradu i razvoj metodologije i instrumenata za praćenje kvalitete rada ustanova za rani i predškolski odgoj (u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Republike Hrvatske, 2010-2011. godine). U razdoblju od 2014.-2015. godine bila je voditeljica ekspertne radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, koja je izradila prvi Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj Republike Hrvatske (koji je stupio na snagu 2015. godine). Godine 2013.-2014. bila je članica dviju radnih skupina za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, u sklopu Nacionalnog koordinacijskog tijela za izradu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Međunarodna suradnja pristupnice odnosi se na suradnju s Univerzitetom Ager u Norveškoj (Universitetet I Agder, Kristiansand, Norvege) gdje je na poziv istraživačkog vijeća Univerziteta sudjelovala u radionicama vezanim za izmjenu iskustava u obrazovanju odgojitelja i unaprjeđivanju prakse ranoga i predškolskog odgoja. Također je ostvarila suradnju s Artevelde Hogeschool, University of Gent (Belgija) - (Odsjek za rani i predškolski odgoj), koja se odnosila na izmjenu iskustava o programima obrazovanja odgojitelja i njihovoj kompatibilnosti, suvremenoj praksi ranoga i predškolskog odgoja, ulozi Nacionalnog centra za vanjsko vrjednovanje obrazovanja u izradi kriterija vrjednovanja kvalitete ustanova kao i prethodnim i budućim zajedničkim projektima („Bridges in education“). Godine 2016. bila je članica Povjerenstva za evaluaciju studijskog programa doktorskog Zgodnje učenje in poučevanje na Pedagoškom fakultetu Univerze na Primorskem, prema odluci Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Sudjelovala je u projektu NETQ6, Comenius Network Europian Project (2014), te u profesionalnoj predškolskoj mreži The Gathering Ireland, A Global Gathering for Early Childhood, Today's Children, Tomorrow's World, Turning points? (od 2013). Međunarodna prepoznatljivost pristupnice razvidna je i iz slijedećega: • aktivno surađuje s dva europska Sveučilišta (Belgija i Norveška) posebno kroz prezentaciju nacionalnih visokoškolskih studijskih programa za obrazovanja odgojitelja, promičući ideje i postignuća izvrsne prakse ranoga i predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj kao i rezultata visoke kvalitete obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi i pedagoga na visokoškolskoj razini. • ostvaruje suradnju s VBJK - Centre for Innovation in the Early Years (Ghent, Belgija), predsjednik VBJK-a dr. Jan Peeters je pristupnici bio recenzent dviju znanstvenih monografija (Izvan okvira - kvalitativni iskoraci u shvaćanju i oblikovanju predškolskog kurikuluma, 2015. i Izvan okvira 2: Promjena – od kompetentnog pojedinca i ustanove do kompetentne zajednice učenja, 2016). • Recenzentica je niza radova s međunarodnih znanstvenih skupova (7th Global Academic Meeting, GAM 2017, 23-24 March, Budapest, Hungary, Proceedings,. Kocani, Republic of Macedonia: European Scientific Institute, ESI, 2017., 9th International Scientific Forum, ISF, 2017, 23-24 November 2017, University of Cambridge, UK. • Recenzentica je inozemnih znanstvenih časopisa (Journal of Early Years Education te ESJ, European Scientific Journal). • Sudjelovala je i izlagala na niz međunarodnih znanstvenih skupova na kojima je prezentirala rezultate svojih znanstvenih istraživanja, i to u Ankari (Turska), Dublinu (Irska), St. Petersburgu (Rusija), Harvardu (SAD), Dubaiu (UAE), Ljubljani i Mariboru (Slovenija), Portu (Portugal), Rigi (Latviji), Sarajevu i Zenici (BIH) i drugdje. Na domaćim znanstvenim konferencijama i stručno-znanstvenim skupovima sudjelovala je oko osamdeset puta. Predstojnica katedre za predškolsku pedagogiju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od akademske godine 2017.-2018., pročelnica Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2017. godine Predsjednica Hrvatskog pedagogijskog društva. Aktivno se služi engleskim jezikom.


KNJIGE

Znanstvene monografije

1. Slunjski, E. (2001), Integrirani predškolski kurikulum – rad djece na projektima. Zagreb: Mali profesor (objavljen magistarski rad
2. Slunjski, E. (2006), Zajedničko stvaranje kurikuluma u vrtiću – organizaciji koja uči. Zagreb: Mali profesor (objavljen doktorski rad)
3. Slunjski, E. (2008) Dječji vrtić - zajednica koja uči, mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. Zagreb: Spektar Media.
4. Slunjski, E. (2008), Dječji vrtić - zajednica koja uči, mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. Zagreb: Spektar Media, str. 223.
5. Slunjski, E. (2011), Kurikulum ranog odgoja – istraživanje i konstrukcija. Zagreb: Školska knjiga.
6. Slunjski, E. (2012), Tragovima dječjih stopa. Zagreb: Profil.
7. Slunjski, E. (2015) Izvan okvira - kvalitativni iskoraci u shvaćanju i oblikovanju predškolskog kurikuluma. Zagreb: Element.
8. Slunjski, E. (2016) Izvan okvira 2: Promjena – od kompetentnog pojedinca i ustanove do kompetentne zajednice učenja. Zagreb: Element.

ZNANSTVENI RADOVI

1. Slunjski, E. (2001), Refleksivno učenje djece i odraslih u vrtiću, Napredak, 142 (1), str. 31–38 (pregledni rad).
2. Petrović-Sočo, B., Slunjski, E., Šagud, M. (2005), Nova paradigma učenja – nove uloge odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu. U: Milan Matijević (ur.), Zbornik radova Učiteljske akademije u Zagrebu, 7 (2), str. 315-327 (pregledni rad).
3. Slunjski, E., Šagud, M., Brajša-Žganec, A. (2006), Kompetencije odgojitelja u vrtiću - organizaciji koja uči, Pedagogijska istraživanja, 3 (1), str. 45-58. (izvorni znanstveni rad).
4. Brajša-Žganec, A., Slunjski, E. (2007), Socioemocionalni razvoj u predškolskoj dobi: povezanost razumijevanja emocija i prosocijalnog ponašanja, Društvena istraživanja, 16 (3), str. 477-496 (izvorni znanstveni rad).
5. Slunjski, E. (2008), Rasprava kao temeljni modalitet suradničkog učenja odgajatelja i stručnih suradnika vrtića, Pedagogijska istraživanja, 5 (1), str. 22-35 (članak, znanstveni).
6. Slunjski, E. (2009), Postizanje odgojno-obrazovne prakse vrtića usklađene s prirodom djeteta i odraslog, Život i škola, 55(22), str. 104-115 (pregledni rad).
7. Slunjski, E., Petrović-Sočo, B., (2011), The Reconceptualization of Early Childhood Curriculum and Children's Competences. U: Ivan Prskalo (ur.), Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol: 13 (3/2011), Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet u Zagrebu, str. 88-116 (pregledni rad).
8. Slunjski, E. (2012), Qualitative Researches and Realization of the Project Approach in an Institution of Early Education, Sodobna Pedagogika, 2012, issue 2, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, vol 63 (129) br. 2 (2012), str. 130-146 (pregledni rad).
9. Slunjski, E. (2012), Dijete kao znanstvenik – prirodoslovni aspekti suvremeno koncipiranoga kurikuluma ranog odgoja. Školski vjesnik, časopis za pedagoška i školska pitanja, vol 61. br.1-2 (2012), str. 163-178 (prethodno priopćenje).
10. Ljubetić, M., Visković, I.; Slunjski, E. (2014), More successful education of preschool teachers by consensus – the Delphi method (Croatian experience) International Journal of Physical & Social Sciences. 4 (2014.), 4; str. 217-237.
11. Slunjski, E., Ljubetić, M. (2014) Play and its pedagogical potential in an preschool institutions. Croatian Journal of Education/Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 16 (2014), S.I.; str. 127-141. Rad u časopisu je objavljen i kategoriziran kao znanstveni rad – prethodno priopćenje.
12. Slunjski, E., Burić, H. (2014), Akcijsko istraživanje i razvoj nove kulture odnosa temeljene na autonomiji i emancipaciji učitelja. Školski vjesnik (0037-654X) 63 (2014), 1/2; str. 149-162.
13. Slunjski, E. (2015), Multidisciplinarni pristup kreiranju prostora vrtića kao pretpostavka kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa. Croatian Journal of Education / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (1848-5189) 17 (2015), S.I. 1; str. 253-264. Rad u časopisu je objavljen i kategoriziran kao pregledni znanstveni rad.
14. Slunjski, E., Kolak, A. (2016), Pedagoški aspekti prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja, 65 / 2016. (2016), 1; str. 137-149. Rad u časopisu je objavljen i kategoriziran kao pregledni znanstveni rad.
15. Slunjski, E. (2016), Change in the Kindergarten Educational Practice and Curriculum as a Process of Continuous Evolution: Croatian Experiences. Journal of Education and Human Development (2334-296X) 5 (2016), 1; str. 134-141.


Poglavlja u znanstvenim knjigama

1. Slunjski, E. (2008), Osposobljavanje odgojno-obrazovne ustanove za kontinuirano učenje tj. uspostavljanje održivog razvoja. U: Uzelac, Vinka; Vujičić, Lidija (ur.), Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, Svezak 1, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2008, str. 231-236 (pregledni rad).
2. Slunjski, E., Malašić, A (2009), Integrirano učenje djece i dokumentiranje njihovih aktivnosti u vrtiću. U: Lidija Vujičić i Matjaž Duh (ur.). Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija, str. 229-234.
3. Slunjski, E. (2011), Različiti pristupi istraživanju i tvorbi kurikuluma, U: Maleš, D. (ur.) Nove paradigme ranog odgoja. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, Zagreb, str. 179-208.
4. Slunjski, E. (2012), Izazovi i perspektive razvoja kurikuluma ranog odgoja. U: Suvremeni tokovi u ranom odgoju. Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, str. 315-330.

Ostali znanstveni radovi

1. Miljak, A., Vujičić, L., Slunjski, E. (2001), Stvaranje gradbene teorije na osnovi istraživanja odgojne prakse u dječjim vrtićima Hrvatske. U: Kramar, Martin; Duh, Matjaž (ur.), Didaktični in metodični vidiki prenove in razvoja izobraževanja, Knjiga referatov z mednarodnega znanstvenega posveta, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor, Oddelek za pedagogiko, psihologijo in didaktiko, 2001, str. 203-208 (pregledni rad).
2. Slunjski, E. (2008), Professional development of educators aimed at research and change of their own educational practice, Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality Teaching, Riga, Latvia: University of Latvia Press, 2008, str. 707-713, rad u elektroničkom obliku, (pregledni rad).
3. Slunjski, E., Ljubetić, M. (2010) Doing Literary Texts with Young Children //Modern Methodological Aspects/. Subotica: University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty, 2010.
4. Slunjski, E. (2010), Razvoj jezika i rane pismenosti djeteta u vrtiću. U: Hočevar, Andreja; Mažgon, Jasna (ur.), Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve, Žalec: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, str. 38-49 (članak, znanstveni).
5. Petrović-Sočo, B., Slunjski, E. (2003), Tradicionalno i suvremeno shvaćanje predškolskog kurikuluma. U: Bacalja, R. (ur.), Djetinjstvo, razvoj i odgoj, Sveučilište u Zadru Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, str. 19-24 (pregledni rad).
6. Slunjski, E., Petrović-Sočo, B. (2003), Istraživanje, razumijevanje i zajedničko izgrađivanje kvalitete življenja djece i odraslih u predškolskoj ustanovi. U: Paragvaj, Smiljana; Ujčić, Tajana (ur.), Zbornik radova s međunarodnog stručno-znanstvenog skupa «Postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja», Opatija: Preluk, 2003, str. 18-21 (pregledni rad).
7. Slunjski, E. (2006), Tradicionalni i suvremeni metodički pristup književnim sadržajima u vrtiću. U: Stjepan Hranjec (ur.), Učitelj – godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, str. 133-141. (izvorni znanstveni rad).
8. Šagud, M., Slunjski, E. (2006), Primjena portfolia u metodičkoj pripremi studenata. U: Šagud, Mirjana (ur.), Zbornik radova, II. dani Mate Demarina – prema suvremenoj školi, Visoka učiteljska škola u Petrinji, str. 89-98 (članak, znanstveni).
9. Slunjski, E. (2007), Vrijednosti učitelja kao temelj odgojno-obrazovnog procesa. U: Babić, Nada (ur.), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog kolokvija: «Kompetencije i kompetentnost učitelja», Sveučilište Josipa Jurja Strosmmayera; Učiteljski fakultet u Osijeku; Kherson State University Kherson, Ukraine, str. 491-499.
10. Slunjski, E., Ciglar, V. (2007), Sukonstruiranje predškolskog kurikuluma. U: Bacalja, Robert; Murn, Ante; Nenadić-Bilan, Diana; Klarin, Mira (ur.), «Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju», Sveučilište u Zadru. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece (2007), str. 103-112 (pregledni rad).
11. Slunjski, E., Šagud, M. (2007), Književni sadržaji kao sastavnica poticajnog jezičnog okruženja predškolske djece. U: Stjepan Hranjec (ur.), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa «Dječja književnost u odgoju i obrazovanju». Učitelj – godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu (2007), str. 119-128 (izvorni znanstveni rad).
12. Slunjski, E. (2007), Razumijevanje fenomenologije promjene kao ključ razvoja kvalitetnije odgojno-obrazovne prakse vrtića. U: Previšić, Vlatko; Šoljan, Nikša Nikola; Hrvatić, Neven (ur.), «Pedagogija - prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja». Zagreb: Prvi kongres pedagoga, Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007, str. 652-661 (članak, znanstveni).
13. Slunjski, E. (2010), Perspektive razvoja profesionalnih kompetencija učitelja – razvoj "teorijskog" praktičara. U: Bacalja, Robert (ur.), Zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa «Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja». Sveučilište u Zadru, 2010, str. 24-34 (članak, znanstveni). Slunjski, E. (2012) Kultura mišljenja i pozicioniranje autoriteta u ranom odgoju i obrazovanju. Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti Pitomača: AD ARMA d.o.o., 2012. str. 364-371.
14. Slunjski, E. (2010), Mogućnosti razvoja matematičkog mišljenja i učenja u samoorganiziranim aktivnostima djece u vrtiću, Magistra Iadertina vol 5, br. 5 (2010); str. 89-101 (pregledni rad).
15. Slunjski, E. (2012), “Rast» i «granice rasta» u procesu razvoja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića – hrvatska stvarnost. U: Maja LJubetić, Branimir Mendeš (ur.), Prema kulturi (samo)vrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja: izazov za promjene. Split, Nomen Nostrum Mudnić d.o.o., 2012. str. 127-137.
16. Ljubetić, M.; Slunjski, E. (2012), From the Traditional to the Modern: The Culture of Kindergartens Communities That Learn (The Crotian Experiences). World Journal of Education. 2 (2012.), (3); str. 43-49.
17. Slunjski, E. (2016), Mijenjanje odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma - izazovi, zablude i postignuća. U: Vesnica Mlinarević, Tatjana Vonta, Tijana Borovac (ur.), Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izazovi i perspektive, Osijek: Dječji vrtić Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2016., str. 15-21.