Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
Četvrtak, 11:45-12:30 ili prema dogovoru
Soba
B 302
Telefon
E-mail
matea.filko@ffzg.hr

Matea Filko (rođ. Srebačić) diplomirala je kroatistiku i lingvistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 2011. godine. Doktorsku disertaciju Unutarleksičke i međuleksičke strukture imeničkoga dijela hrvatskoga leksika, koju je izradila pod mentorstvom doc. dr. sc. Krešimira Šojata i prof. dr. sc. Ide Raffaelli, obranila je 2020. s ocjenom summa cum laude.

Tijekom diplomskoga studija volontirala je na projektu Leksička semantika u izgradnji Hrvatskoga Wordneta, a od siječnja 2012. godine do siječnja 2015. zaposlena je na Sveučilištu u Zagrebu kao stručni suradnik na međunarodnome FP7 projektu Xlike – Cross Lingual Knowledge Extraction, čiji je voditelj prof. dr. sc. Marko Tadić. Osim toga, paralelno surađuje i na projektu CESAR – Central and South-East European Resources. Od ožujka do lipnja 2015. radila je u Profil Knjizi d.o.o. kao asistentica uredništva, a od srpnja 2015. do rujna 2016. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao stručni suradnik na projektu HR4EU – Mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika, koji financira Europska unija kroz Europski socijalni fond. Od svibnja 2017. zaposlena je u suradničkome zvanju asistenta na Katedri za algebarsku i računalnu lingvistiku Odsjeka za lingvistiku te aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskome i diplomskome studiju. Paralelno surađuje na EU projektima MARCELL – Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain, EUPTT ‒ EU Council Presidency Translator Toolkit, CURLICAT ‒ Curated Multilingual Language Resources for CEF AT, u radu hrvatskoga konzorcija istraživačke infrastrukture CLARIN ‒ Common Language Resources and Technology Infrastructure, zatim u radu Istraživačke skupine 5 ‒ Kognitivna i lingvistička analiza jezičnih poremećaja i oporavka nakon hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga Znanstvenoga centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost te na HRZZ projektu Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu programa Izgradnja strukovnoga nazivlja (STRUNA). S doc. dr. sc. Krešimirom Šojatom izrađuje računalni tvorbeni leksikon CroDeriv, za što su u više navrata dobili sveučilišnu potporu.

Dobitnica je dviju Nagrada Filozofskoga fakulteta za izvrsnost u studiju lingvistike, Rektorove nagrade, kao i nagrade za najbolji studentski rad na Language and Technology Conference 2013., održanoj u Poznańu. Dobila je i European Science Foundation Short Visit Grant u sklopu NetWordS programa Europske znanstvene zaklade za kraći studijski boravak koji je provela u Barceloni na Open University of Catalonia od 9. do 18. prosinca 2014. Dodatno se usavršavala na više radionica i ljetnih škola u zemlji i inozemstvu.

Od 2012. tajnica je časopisa Suvremena lingvistika, a od 2020. satničarka Odsjeka za lingvistiku. Članica je Hrvatskoga društva za jezične tehnologije i udruge EUROCALL.

Samostalno i u suautorstvu objavila je dvadeset osam znanstvenih radova kod domaćih i međunarodnih izdavača. Sudjelovala je na tridesetak domaćih i međunarodnih konferencija i bila članicom organizacijskoga odbora međunarodnih konferencija 9th Mediterranean Morphology Meeting i The Tenth International Conference on Natural Language Processing.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Načela leksičkoga ustroja – razine morfološke i značenjske transparentnosti II. ‒ prefiksalna tvorba Suradnik
2020 - 2022 CURLICAT ‒ Curated Multilingual Language Resources for CEF AT Suradnik
2020 - 2020 Načela leksičkoga ustroja – razine morfološke i značenjske transparentnosti Suradnik
2019 - 2020 Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a Suradnik
2018 - 2021 MARCELL - Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain Suradnik
2018 - 2019 Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja Suradnik
2016 - 2026 Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost Suradnik
2015 - 2016 HR4EU: Mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika Suradnik

Ključni istraživački interes
 • hrvatska morfologija
 • morfosemantika
 • korpusna lingvistika
 • jezični resursi
 • računalno potpomognuto učenje jezika
 • ovisnosna sintaksa
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Association of Computer Assisted Language Learning (EUROCALL) (Član)
 • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (HDJT) (tajnica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2016. The Tenth International Conference on Natural Language Processing (HrTAL2016), Hrvatsko društvo za jezične tehnologije Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2014. The Seventeenth Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT 2014), Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (međunarodni, znanstveni)
 • 2013. 9th Mediterranean Morphology Meeting, Sveučilište u Zagrebu, Universiteit Leiden, University of Patras, Universitá di Bologna (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnica)

Opis znanstvene djelatnosti
Cjelovita bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=361231
Google Znalac: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&authuser=1&user=KnPQhUwAAAAJ

A) Kvalifikacijski radovi ‒ disertacija

Filko, M. (2020) Unutarleksičke i međuleksičke strukture imeničkoga dijela hrvatskoga leksika. Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet.

B) Objavljeni radovi i sudjelovanja na konferencijama

1.1. Poglavlja u knjizi
1. Šojat, K., Kocijan, K., Filko, M. (2019) Processing Croatian Aspectual Derivatives. U: Mauro Mirto, I., Monteleone, M., Silberztein, M. (ur.) Formalizing Natural Languages with NooJ 2018 and Its Natural Language Processing Applications. Heidelberg: Springer International Publishing, 50–61.
2. Filko, M., Raffaelli, I. (2017) Conceptualization and Lexicalization Paterns in Croatian and English: Morphosemantic Fields Related to the Concept of Sight. U: Konieczna, E.; Kiełtyka, R. (ur.) English versus Slavic. Lexicon in a Morphological and Semantic Perspective. Bern: Peter Lang, 89–99.
3. Šojat, K., Filko, M. (2016) From Morphology to Lexical Hierarchies and Back. U: Vetulani, Z., Uszkoreit, H., Kubis, M. (ur.). Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Cham: Springer International Publishing, 98–111.
4. Srebačić, M., Šojat, K., Bekavac, B. (2015) Croatian derivational patterns in Nooj. U: Monti, J., Silberztein, M., Monteleone, M., Pia di Buono, M. (ur.) Formilising natural languages with Nooj 2014.: Selected papers from the NooJ 2014 International Conference. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 55–62.
5. Šojat, K., Srebačić, M., Pavelić, T. (2014) CroDeriV 2.0: Initial Experiments. U: Przepiórkowski, A., Ogrodniczuk, M. (ur.) Advances in Natural Language Processing. Heidelberg, NewYork, Dordrecht, London: Springer, 27–33.
6. Štefanec, V., Srebačić, M., Šojat, K. (2013) A Method for the Computational Representation of Croatian Morphology. U: Kłopotek, M. A., Koronacki, J., Marciniak, M., Mykowiecka, A., Wierzchoń, S. T. (ur.) Language Processing and Intelligent Information Systems. Berlin Heidelberg: Springer, 80–91.
7. Srebačić, M., Špiranec, K. (2012) Sažetak u znanstvenim časopisima kao tekstna vrsta. U: Petrović, B. (ur.) Tekstom o tekstu. Zagreb: FF Press, 251–260.

1.2. Znanstveni radovi u drugim časopisima
1. Filko, M., Šojat, K., Štefanec, V. (2020) The Design of Croderiv 2.0. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 115, 83–104.
2. Šojat, K., Srebačić, M., Štefanec, V. (2013) CroDeriv i morfološka raščlamba hrvatskoga glagola. Suvremena lingvistika 39 (75), 75–96.
3. Šojat, K., Srebačić, M., Tadić, M. (2012) Derivational and Semantic Relations of Croatian Verbs. Journal of Language Modelling 0(1), 111–142.

1.3. Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

1. Filko, M., Šojat, K., Štefanec, V. (2019) Redesign of the Croatian derivational lexicon. U: Žabokrtský, Z., Ševčíková, M., Litta, E., Passarotti, M. (ur.). Proceedings of the Second International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology. Prag: Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics, 71‒80.
2. Šojat, K., Filko, M., Oliver, A. (2018) Further expansion of the Croatian WordNet. U: Bond, F., Kuribayashi, T., Fellbaum, Ch., Vossen, P. (ur.) Proceedings of the 9th Global WordNet Conference (GWC 2018). Singapur: The Global WordNet Association, 356‒361.
3. Filko, M., Šojat, K. (2017) Expansion of the derivational database for Croatian. U: Litta, E., Passarotti, M. (ur.) Proceedings of the Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology (DeriMo). Milano: EDUCatt, 27‒37.
4. Filko, M., Farkaš, D., Hriberski, D. (2016) HR4EU – a web-portal for e-learning of Croatian U: Papadima-Sophocleous, S., Bradley, L., Thouësny, S. (ur.) CALL communities and culture – short papers from EUROCALL 2016. Limassol; Ulster: Research-publishing.net, 137–143.
5. Šojat, K., Filko, M., Farkaš, D. (2016) Verbal Multiword Expressions in Croatian. U: Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria – CLIB 2016, Sofia, 78–85.
6. Farkaš, D., Filko, M., Tadić, M. (2016) HR4EU – Using Language Resources in Computer Aided Language Learning. U: Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria – CLIB 2016, Sofia, 38–46.
7. Oliver, A., Šojat, K., Srebačić, M. (2015) Enlarging the Croatian Wordnet with WN-Toolkit and CroDeriV. U: Angelova, G., Bontcheva, K., Mitkov, R. (ur.) Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing. Hissar, Bugarska: BAS, 480–487.
8. Rettinger, A., Zhang, L., Berović, D., Merkler, D., Srebačić, M., Tadić, M. (2014) RECSA: Resource for Evaluating Cross-lingual Semantic Annotation. U: Calzolari, N., Choukri, K., Declerck, T., Loftsson, H., Maegaard, B., Mariani, J., Moreno, A., Odijk, J., Piperidis, S. (ur.) Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykyavik: European Language Resources Association, ELRA, 4000–4003.
9. Šojat, K., Srebačić, M. (2014) Morphosemantic relations between verbs in Croatian WordNet. U: Orav, H., Fellbaum, C., Vossen, P. (ur.) Proceedings of the Seventh Global WordNet Conference, Tartu: GWA, 262–267.
10. Šojat, K., Srebačić, M., Pavelić, T., Tadić, M. (2014) CroDeriV: a New Resource for Processing Croatian Morphology. U: Calzolari, N., Choukri, K., Declerck, T., Loftsson, H., Maegaard, B., Mariani, J., Moreno, A., Odijk, J., Piperidis, S. (ur.) Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC '14). Reykyavik: European Language Resources Association, ELRA, 3366–3370.
11. Šojat, K., Srebačić, M., Pavelić, T., Tadić, M. (2013) From Morphology to Lexical Hierarchies. U: Vetulani, Z. (ur.) Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poznanj: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 474–478.
12. Katunar, D., Srebačić, M., Raffaelli, I., Šojat, K. (2012) Arguments for Phrasal Verbs in Croatian and Their Influence on Semantic Relations in Croatian WordNet. U: Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC '12). Istanbul: European Language Resources Association, ELRA, 33–39.


1.4. Znanstveni radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Filko, M., Ostroški Anić, A., Ježovita, A. (2019) Building Croatian Accounting Terminology. Vičić, P., Gajšt, N., Plos, A. (ur.). The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. Conference Proceedings. Celje: University of Maribor Press, 97–105.
2. Hriberski, D., Farkaš, D., Filko, M., Polančec, J. (2016) HR4EU – e-learning portal for Croatian. U: Gajšt, N., Plos, A., Vičič, P. (ur.) Proceedings of the Ninth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, Maribor, 22. – 23. September 2016. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 68–74.
3. Oliver, A., Šojat, K., Srebačić, M. (2016) Automatic expansion of Croatian Wordnet. U: Udier, S. L., Cergol Kovačević, K. (ur.) Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zagreb: Srednja Europa, 171–185.
4. Srebačić, M. (2011) Jezik pjesama Anke Žagar kao primjer privatnoga jezika. U: Karabalić, V., Aleksa Varga, M., Pon, L. (ur.) Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene. Zbornik radova s 24. međunarodnog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Osijek: HDPL – Filozofski fakultet Osijek, 269–278.

1.5. Pregledni radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Žager, K., Filko, M. (2018) Čimbenici razvoja strukovnoga računovodstvenog nazivlja. Gulin, D., Tušek, B., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S., Dečman, N., Pavić, I. (ur.) 21. savjetovanje "Interna revizija i kontrola". Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 177–194.

1.6. Ostali radovi u drugim časopisima – prikazi

1. Filko, M. (2018) Mario Brdar: Metonymy and Word-Formation: Their Interactions and Complementation (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017., 247 str.). Suvremena lingvistika, 44 (85), 159‒164.
2. Filko, M. (2016) Ida Raffaelli, O značenju – uvod u semantiku. Suvremena lingvistika. 42 (81), 111–116.
3. Srebačić, M. (2013) Antonio Fábregas i Sergio Scalise: Morphology. From Data to Theories. Suvremena lingvistika 39 (75), 103–106.

1.7. Sažetci u zbornicima skupova

1. Filko, M., Šojat, K. (2019) CroDeriv ‒ nadogradnja hrvatskoga tvorbenog leksikona. Hudeček, L., Mihaljević, M., Brač, I. (ur.) E-rječnici i e-leksikografija. Knjižica sažetaka./E-dictionaries and E-lexicography. Book of abtracts. Zagreb: IHJJ, 35‒37.
2. Raffaelli, I., Grubišić, M., Katunar, D., Čulig, J., Filko, M. (2019) Učenje jezika ‒ jezična proizvodnja i gramatičke strukture u ranom jezičnom razvoju. Razred za medicinske znanosti HAZU (ur.) IV. Simpozij o istraživanju i bolestima mozga. Zagreb, 25‒26.
3. Filko, M., Šojat, K., Farkaš, D. (2016) Prefixed vs. base verbs in Croatian – how prefixes affect argument structure. LM2016 Book of abstracts. Poznanj: UAM, 8‒9.
4. Raffaelli, I., Srebačić, M., Šojat, K. (2014) Denominal verbs of cognition in Croatian: derivational patterns and cognitive processes. Clancy, S. (ur.) The Thirteenth Annual Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLC- 2014): Book of Abstracts. Cambridge, MA, SAD: SCLA, 75‒76.
5. Farkaš, D., Filko, M., Štefanec, V., Merkler, D., Tadić, M. (2016) Towards automatic Semantic Role Labeling in Croatian. Tadić, M., Bekavac, B. (ur.) 10th International Conference on Natural Language Processing HrTAL2016. Conference Programme. Book of Abstracts, Dubrovnik: Hrvatsko društvo za jezične tehnologije, 19.
6. Berović, D., Srebačić, M. (2013) The metaphorical and metonymical expansion of nomina loci in Czech, Croatian and Slovene: A case study on suffixes -iště, -ište/-lište and -išče. Raffaelli, I., Kerovec, B., Srebačić, M. (ur.) 9th Mediterranean Morphology Meeting. Book of Abstracts. Zagreb: Filozofski fakultet, 8‒9.
7. Šojat, K., Merkler, D., Štefanec, V., Srebačić, M., Tadić, M. (2013)
Combining morphological resources for Croatian. Raffaelli, I., Kerovec, B., Srebačić, M. (ur.) 9th Mediterranean Morphology Meeting Book of Abstracts. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 51‒52.
8. Srebačić, M., Šojat, K. (2013) Prefixal combinations in Croatian. Raffaelli, I., Kerovec, B., Srebačić, M. (ur.) 9th Mediterranean Morphology Meeting Book of Abstracts. Zagreb: Filozofski fakultet, 48‒49
9. Raffaelli, I., Srebačić, M. (2011) Morfosemantičke strukture u Hrvatskom WordNetu – glagoli mišljenja i sufiksalna tvorba. Karabalić, Vladimir (ur.) Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Osijek: Filozofski fakultet, Osijek, 97‒98.

1.8. Neobjavljena sudjelovanja na skupovima

1. Polančec, J., Štefanec, V., Filko, M., Šojat, K. (2019) Predvidljivost glagolskog vida prefigiranog glagola. Sedmi međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao ini jezik – VII. HIDIS. Zagreb, Hrvatska.
2. Tadić, M., Štefanec, V., Filko, M. (2019) Enhancing eTranslation in Legislative Domain for Under-resourced Languages. InFuture 2019: Knowledge in the Digital Age, Zagreb, 21. – 22. studenoga 2019.
3. Tadić, M., Filko, M. (2018) HR4EU - e-učenje hrvatskoga jezika. Dani e-infrastrukture DEI 2018 “Izazovi (ne)otvorenosti”, Zagreb, 11. – 12. travnja 2018.
4. Filko, M., Farkaš, D., Hriberski, D., Polančec, J., Tadić, M. (2016) The Usage of Language Resources in the Web Portal for On-line Learning of Croatian (HR4EU). META FORUM 2016, Beyond Multilingual Europe, Lisabon, 4. – 5. srpnja 2016.
5. Šnajder, M., Filko, M. (2016) HR4EU – Mrežni portal za e-učenje hrvatskoga jezika. Moodlemoot 2016, Srce, Zagreb, 10. lipnja 2016.
6. Srebačić, M., Šojat, K. (2012), Aspectual Verb Pairs in Croatian Driven by the Cognitive Process of Metonymy. Slavic Cognitive Linguistics Conference 2012, Zagreb, Hrvatska, 27. ‒ 29. rujna 2012.

1.9. Sudjelovanje u znanstvenim projektima

1. CLARIN ‒ Common Language Resources and Technology Infrastructure, voditelj Nacionalnoga konzorcija: prof. dr. sc. Marko Tadić
2. Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost, voditelj: prof. dr. sc. Miloš Judaš. Istraživačka skupina 5 ‒ Kognitivna i lingvistička analiza jezičnih poremećaja i oporavka nakon hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga, voditeljica: prof. dr. sc. Ida Raffaelli
3. CURLICAT ‒ Curated Multilingual Language Resources for CEF AT, CEF projekt Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić, lipanj 2020. – svibanj 2022.
4. EUPTT ‒ EU Presidency Translator Toolkit. CEF projekt Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić, veljača 2019. – lipanj 2020.
5. MARCELL – Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain, CEF projekt Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić, listopad 2018. – listopad 2020.
6. Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja, HRZZ projekt Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu programa Izgradnja strukovnoga nazivlja (STRUNA), voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, veljača 2018. – veljača 2019.
7. Mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika HR4EU, ESF projekt Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić, srpanj 2015. – rujan 2016.
8. Xlike ‒ Cross-lingual knowledge extraction, FP7 projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić, 2012. ‒ 2015.
9. CroDeriV ‒ derivacijski leksikon hrvatskoga jezika, Odsjek za lingvistiku / Zavod za lingvistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, voditelj projekta: doc. dr. sc. Krešimir Šojat, 2012. –
10. Leksička semantika u izradi Hrvatskoga WordNeta (MZOŠ 130-1300646-1002), Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ida Raffaelli, 2009. –
11. CESAR ‒ Central and South-East European Resources, ICT-PSP projekt Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić, 2012. ‒ 2013.
12. Evidencijalni markeri u slavenskim jezicima, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište u Mainzu, voditelj projekta: prof. Björn Wiemer, 2011.

1. 10. Računalni jezični resursi i baze
1. CroDeriv ‒ tvorbeni leksikon hrvatskoga jezika (croderiv.ffzg.hr)
- oko 15.000 glagola, 5.500 imenica i 3.000 pridjeva s cjelovitom morfološkom i tvorbenom raščlambom i grafovima tvorbenih porodica
2. Hrvatski Wordnet ‒ CroWN (crown.ffzg.hr)
- mrežni sinonimski rječnik hrvatskoga jezika, v1.0 10.040 sinonimskih skupova, v2.0 23.120 sinonimskih skupova
3. HOBS ‒ Hrvatska ovisnosna banka stabala (hobs.ffzg.hr)
- 4.000 rečenica označenih na sintaktičkoj (ovisnosna sintaksa) i semantičkoj (semantičke uloge) razini
4. STRUNA ‒ terminološka baza hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja (struna.ihjj.hr)
- 1.500 obrađenih računovodstvenih pojmova
5. RECSA ‒ Resource for Evaluating Cross-lingual Semantic Annotation
- ručno označen englesko-španjolsko-njemački paralelni korpus 300 novinskih članaka s međujezičnim značenjskim poveznicama na englesku Wikipediju i DBpediju
6. Hrvatsko-engleski paralelni korpus zakonodavnih tekstova
- 1.800 ručno sravnjenih hrvatskih zakonodavnih tekstova i njihovih prijevoda na engleski jezik
7. HR4EU ‒ mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika
- tri opća tečaja i dva specijalizirana tečaja hrvatskoga jezika kao L2


1. 11. Organizacija znanstvenih konferencija, radionica i ljetnih škola

1. 2nd European Language Resources Coordination (ELRC) Workshop in Zagreb, Zagreb, 12. veljače 2019.
2. The Tenth International Conference on Natural Language Processing (HrTAL2016), Dubrovnik, 29. rujna – 1. listopada 2016.
3. 1st European Language Resources Coordination (ELRC) Workshop in Zagreb, Zagreb, 21. travnja 2016.
4. The Seventeenth Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT 2014), Dubrovnik, 16. ‒ 18. lipnja 2014.
5. 9th Mediterranean Morphology Meeting, Dubrovnik, 18. ‒ 21. rujna 2013.
6. 3rd NetWordS Workshop: Variation and Adaptation in Lexical Processing and Acquisition, Dubrovnik, 19. – 20. rujna 2013.
7. 1st NetWordS Summer School: Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon, Dubrovnik, 2. – 6. srpnja 2012.

1.12. Mobilnost

1. European Science Foundation Short Visit Grant u sklopu programa „European Network on Word Structure: Cross-disciplinary Approaches to Understanding Word Structure in the Languages of Europe“ – Open University of Catalonia, Barcelona, 9. – 18. prosinca 2014.