Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Soba
B312
Telefon
E-mail
suskovic.ivana@gmail.com

Ivana Šušković rođena je 1983. godine u Vukovaru. Opću gimnaziju završila je 2002. godine Puli. Studirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (2002/2003), a zatim na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2009. godine diplomirala fonetiku i lingvistiku. Od 2011. godine radi kao audiolog u tvrtki Microton d.o.o. u kojoj primjenjuje stečena znanja iz fonetike u utvrđivanju slušnih poteškoća klijenata te pri izboru slušnoga pomagala. Radi kao vanjska suradnica na kolegiju Audiotehnika Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi položila je stručni ispit. Prijašnja radna iskustva ostvarila je na državnoj televiziji HRT, na kojoj je radila na govoru novinara i voditelja te u Eudukacijskome centru Slava Raškaj.

Razdoblje Naziv Uloga