Naziv
Audiotehnika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
117511
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Auditorne vježbe
30

Cilj
Upoznati studente s instrumentarijem za obradu fizikalnih parametara zvuka i psihoakustičkim fenomenima u kontekstu slušnih aparata te ih osposobiti za rad s pacijentima koji koriste slušna pomagala.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, upoznavanje s kolegijem, sustavom za učenje na daljinu, studentskim zadacima, dinamikom izvođenja vježbi etc.
 2. Osnovni pojmovi iz akustike – ponavljanje. Ponavljanje - percepcija govora. Temeljni pojmovi iz psihoakustike i elektroakustike .
 3. Signali. Uvod u elektroniku i elektroakustiku. Elektroakustički uređaji - filtri.
 4. Uporaba elektroakustičkih uređaja. Praktične vježbe.
 5. Povijesni razvoj slušnih pomagala. Suvremena slušna pomagala. proces verifikacije.
 6. Odlazak u tvrtku koja proizvodi i prodaje slušna pomagala – upoznavanje s proizvođačima aparata, načinom izrade aparata, servisom etc.
 7. Odlazak u polikliniku SUVAG. Studenti prisustvuju funkcionalnim pretragama sluha gdje se izabiru optimalna slušna pomagala i vježbama prilagodbe.
 8. Razgovor s korisnikom aparata – rehabilitacija, zajednica gluhih.
 9. Umjetna pužnica: definicija, zvučne simulacije, povijest – razvoj tehnologije, Hrvatska UMP povijest, vrste implanata, kriteriji ugradnje, dijagnostički postupci. Pred i postoperativna rehabilitacija. Ostale vrste implanata.
 10. Posjet Centru za umjetnu pužnicu i nove tehnologije (prilagodba)
 11. Strategije kodiranja i nove tehnologije.
 12. Suvremena istraživanja o kohlearnom implantu – kratka studentska izlaganja i rasprava o primjeni rezultata u rehabilitaciji slušanja.
 13. Predstavljanje rezultata završenih projekata koji se mogu koristiti u rehabilitaciji slušanja.
 14. Predstavljanje rezultata projekata.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit, evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Objasniti tehničke karakteristike različitih vrsta filtra i njihovu praktičnu primjenu na elektroakustičkim uređajima.
 2. Opisati povijesni razvoj slušnih pomagala.
 3. Nabrojati vrste slušnih pomagala.
 4. Objasniti način funkcioniranja analognih i digitalnih slušnih pomagala i umjetne pužnice.
 5. Izabrati slušno pomagalo te odrediti optimalno slušno polje.
 6. Primijeniti rezultate znanstvenih istraživanja u rehabilitaciji slušanja.
Metode podučavanja
Predavanja
Vježbe
Mješovito e-učenje
Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
ELEMENTI OCJENE:

dolasci, zadaće, projektni zadatak, uporaba aparata SUVAG Lingua, kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Dillon, H. (2012). Hearing aids (2nd ed.). Sydney: Boomerang Press ; New York : Thieme.
 2. Johnson, K. (2003). Acoustic and auditory phonetics (2nd ed.). Malden, Mass: Blackwell Pub.
 3. Mills, M. (2011). Hearing aids and the history of electronics miniaturization. Annals of the History of Computing, IEEE, 33(2), 24–45.
 4. Moore, B. C. J. (1998). Cochlear hearing loss. London: Whurr Publishers.
 5. Sataloff, R. T. (2005). Hearing loss (4th ed.). New York: Taylor & Francis.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij