Naziv
Antička numizmatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170489
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Prikazati i protumačiti povijest razvitka novca i numizmatike, s posebnim osvrtom na antičku numizmatiku.
Sadržaj
 1. Osnovni numizmatički pojmovi
 2. Predmonetarni oblici i nastanak novca
 3. Novac Egine, Korinta, Atene
 4. Grčki novac u arhajsko i klasično doba
 5. Grčki novac južne Italije i Sicilije
 6. Helenistički novac
 7. Grčko ilirski novac 1
 8. Grčko ilirski novac 2
 9. Keltski novac i novac Makedonije
 10. Rani rimski novac (do denara)
 11. Rimski republikanski novac
 12. Rimski carski novac 1
 13. Rimski carski novac 2
 14. Bizantski novac
 15. posjet Numizmatičkom kabinetu Arheološkog muzeja u Zagrebu

Ishodi učenja
 1. dati pregled razvitka novčarstva od pojave prvog novca u maloj Aziji i njegova širenja po Sredozemlju do ranog srednjeg vijeka
 2. opisati i protumačiti tipologiju i kronologiju antičkog novca
 3. navesti i pokazati važnost numizmatike u arheologiji (datiranje, društveni i socijalni kontekst, ekonomija itd.)
 4. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
Metode podučavanja
Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, a dio nastave se izvodi na numizmatičkom materijalu u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na ispitnim rokovima, na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 70% nastave.

Obavezna literatura
 1. P. Kos, Leksikon antičke numizmatike, Zagreb, 1998.
 2. J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Književni krug, Split, 1998.
Dopunska literatura
 1. R. A. G. Carson, Coins of Greek and Rome, London, 1971.
 2. H. Mattingly, Roman Coins, London 1960.
 3. D. Rendić-Miočević, Iliri i antički svijet, Zagreb 1987.
 4. P. Franke & M. Hirmer, La monnaie grecque, Paris 1966.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 15. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 16. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 21. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 23. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 29. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar