Naziv
Antička numizmatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
170489
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Prikazati i protumačiti povijest razvitka novca i numizmatike, s posebnim osvrtom na antičku numizmatiku.
Sadržaj
 1. Osnovni numizmatički pojmovi
 2. Predmonetarni oblici i nastanak novca
 3. Novac Egine, Korinta, Atene
 4. Grčki novac u arhajsko i klasično doba
 5. Grčki novac južne Italije i Sicilije
 6. Helenistički novac
 7. Grčko ilirski novac 1
 8. Grčko ilirski novac 2
 9. Keltski novac i novac Makedonije
 10. Rani rimski novac (do denara)
 11. Rimski republikanski novac
 12. Rimski carski novac 1
 13. Rimski carski novac 2
 14. Bizantski novac
 15. posjet Numizmatičkom kabinetu Arheološkog muzeja u Zagrebu

Ishodi učenja
 1. dati pregled razvitka novčarstva od pojave prvog novca u maloj Aziji i njegova širenja po Sredozemlju do ranog srednjeg vijeka
 2. opisati i protumačiti tipologiju i kronologiju antičkog novca
 3. navesti i pokazati važnost numizmatike u arheologiji (datiranje, društveni i socijalni kontekst, ekonomija itd.)
 4. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
Metode podučavanja
Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, a dio nastave se izvodi na numizmatičkom materijalu u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na ispitnim rokovima, na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 70% nastave.

Obavezna literatura
 1. P. Kos, Leksikon antičke numizmatike, Zagreb, 1998.
 2. J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Književni krug, Split, 1998.
Dopunska literatura
 1. R. A. G. Carson, Coins of Greek and Rome, London, 1971.
 2. H. Mattingly, Roman Coins, London 1960.
 3. D. Rendić-Miočević, Iliri i antički svijet, Zagreb 1987.
 4. P. Franke & M. Hirmer, La monnaie grecque, Paris 1966.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar