Naziv
Arheologija
Puni naziv
Arheologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) arheologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 2. moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 3. provoditi zadatke iz područja arheologije u raznim sferama stručnog djelovanja poput muzejske i konzervatorske djelatnosti, arheoloških istraživanja, aktivnostima vezanim uz očuvanje kulturne baštine, turizmu, i sl
 4. moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju
 5. nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 6. moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 7. primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju arheološkog materijala
 8. koristiti se stranim jezikom u stručnoj komunikaciji
 9. moći primijeniti etička načela u kontaktu sa zajednicama, arheološkim lokalitetima i arheološkom građom
 10. moći izrađivati arheološku terensku dokumentaciju
 11. nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 12. nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 13. moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
 14. moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 15. u dogovoru s nadređenima sudjelovati u organizaciji, podjeli poslova i provođenju klasifikacije arheološke građe
 16. primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 17. primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 18. koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 19. prepoznavati i uvažavati kulturne različitosti

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (1461)
3. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1992)
4.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (1463)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1993)
4.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3622)
3. Ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 4 ECTS boda za obje grupe (16770)
3.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda
2.2. Kolegiji s drugih odsjeka
Antropologija migracija 142655
Antropologija obitelji i srodstva 64114
Antropologija odgoja i obrazovanja 66634
Bugarska književnost 19. stoljeća 77966
Češki jezik (za nebohemiste) 125808
Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) 51202
Digitalne zbirke 53409
Engleski jezik za akademske potrebe 1 78161
Engleski jezik za akademske potrebe 3 78172
Etika - opći 51297
Etika govorenja 52304
Etnografija komunikacija 69741
Etnografije popularnih kultura 40274
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674
Fonetika i fonologija talijanskog jezika 36053
Francuski jezik za akademske potrebe 1 78163
Francuski jezik za akademske potrebe 3 78169
Generativna gramatika 37161
Grčka filozofija I 79579
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 51439
Grčki i rimski svijet 35868
Grčki tečaj I 36738
Hindske jezične vježbe 1 66726
Hindske jezične vježbe III 66729
Historija srpskog jezika 52497
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869
Indijska filozofija I 37080
Indijska književnost 1 66374
Indijska književnost 3 66375
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I 52264
Indoeuropska fonologija 160765
Indoeuropska mitologija 67323
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334
Interpolacije I 131617
Islamska civilizacija (I) 47056
Jidiš I 183712
Književnost bugarskog modernizma 77967
Kognitivna lingvistika 65533
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962
Makedonska književnost: Makedonska novelistika 131700
Makedonska književnost: Makedonska poezija 52566
Mediji i društvo 36885
Medijska kultura 35934
Morfologija i poetika kratke proze 118573
Morfosintaksa srpskog jezika 146851
Niži hindski seminar I 52260
Novogrčki jezik 1 36739
Novogrčki jezik 3 56714
Njemački jezik za akademske potrebe 1 78162
Njemački jezik za akademske potrebe 3 78167
Obrazovanje i društvo 51317
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija 50940
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) 50993
Osnove arhitekture 46967
Osnove folkloristike 51702
Osnove hindske gramatike 1 66727
Osnove likovnih umjetnosti 46966
Osnove perzijskog jezika (I) 126166
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951
Osnove slovenske književnosti 37518
Osnove teorije književnosti 132040
Periodizacija talijanske književnosti 36050
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964
Portugalska kultura i civilizacija 1 36749
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036
Povijest ranih civilizacija 36034
Povijest talijanskog jezika 170176
Prakrtski ili Vedski seminar 1 69634
Prakrtski ili Vedski seminar 3 69636
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816
Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri 97249
Razdoblja i vrste slovenske književnosti 77970
Retorika i stilistika 160772
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 64253
Ruski jezik za akademske potrebe 1 78166
Ruski jezik za akademske potrebe 3 78171
Sanskrtski seminar - epski 1 69591
Semantička tipologija 161129
Sintaksa švedskog jezika 97421
Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. 146663
Slovački jezik (za neslovakiste) 86830
Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost 131704
Sociobiologija 65530
Sociologija grada 36881
Sociologija religije 51323
Sociologija roda 51330
Sociologija spolnosti 36884
Sociologija vojske i rata 36882
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187145
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187146
Srednjoegipatski jezik i pismo 122784
Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde 132033
Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka 52496
Strojno prevođenje 52647
Suvremena filozofska terminologija I 184203
Španjolski jezik za akademske potrebe 1 78164
Španjolski jezik za akademske potrebe 3 78170
Švedski jezik I 184298
Švedski jezik III 184300
Talijanski jezik za akademske potrebe 1 78165
Talijanski jezik za akademske potrebe 3 78168
Tečaj bugarskog jezika 1 37559
Tečaj latinskoga jezika I 132034
Tečaj makedonskog jezika 1 37558
Tečaj slovenskog jezika 1 37563
Tečaj ukrajinskog I 64099
Tehnologije i održivi razvoj 36858
Temelji indijske civilizacije 1 35949
Temelji kognitivne lingvistike 51690
Teorija književnosti: Teorija romana 118561
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671
Učenje stranog jezika 36732
Umjetnost antike 35919
Umjetnost gotike 51170
Umjetnost nakon 1900. 51174
Umjetnost romanike 51169
Umjetnost XIX. stoljeća 51173
Ustroj umjetnih jezika 64218
Uvod u čitanje starih karata 36754
Uvod u filozofiju I - opći 78517
Uvod u indijsku filozofiju 36656
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427
Uvod u književnost i kulturu Roma 1 99952
Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine 65585
Uvod u lingvistički studij švedskog 52057
Uvod u mađarsko jezikoslovlje 36014
Uvod u mađarsku civilizaciju 36015
Uvod u njemačku paleografiju I 67062
Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture 37556
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766
Uvod u romski jezik 1 99954
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770
Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture 37522
Uvod u studij talijanskoga jezika 36052
Uvod u studij turkologije (I) 35835
Uvod u teoriju književnosti i čitanje književnog teksta 78081
Viši hindski seminar I 52261
Viši hindski seminar III 66735
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209
Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st. 102115
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3625)
3. Ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 3 ECTS boda za obje grupe (16771)
3.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda
2.2. Kolegiji s drugih odsjeka
Algebarska lingvistika 37163
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619
Antropologija mjesta i prostora 69742
Antropologija tekstila 51734
Arhitektura renesanse i baroka 51172
Bioetika 69886
Bugarska književnost 1945-1989 81420
Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945. 81418
Čovjek i sport 81214
Čovjek i sport 81215
Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) 51202
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627
Engleski jezik za akademske potrebe 2 78173
Engleski jezik za akademske potrebe 4 78183
Evolucija čovjeka 52354
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574
Filozofija i psihoanaliza 51258
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138
Fonetika i fonologija 51306
Fonetika i fonologija srpskog jezika 77981
Fonetika i fonologija talijanskog jezika 36053
Francuski jezik za akademske potrebe 2 78175
Francuski jezik za akademske potrebe 4 78185
Grčka filozofija II 81494
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 54655
Grčki tečaj II 36740
Hindske jezične vježbe 2 69611
Hindske jezične vježbe 4 69613
Hindske jezične vježbe 6 69614
Hrvatska dječja književnost 160762
Identiteti manjinskih kultura 79025
Indijska filozofija 2 51271
Indijska književnost 2 64158
Indijska književnost 4 69608
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II 52280
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159
Informacijska pismenost 59499
Interpolacije 2 131618
Islamska civilizacija (II) 47057
Istočne religije 52270
Jezici svijeta 184250
Judeo-španjolski I 183717
Karolinška Istra 131616
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621
Klasična kineska filozofija 184228
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825
Komparativna mitologija 131563
Kontrastivna analiza teksta 170193
Korpusna lingvistika 37170
Kultura poljskoga jezika 52588
Leksikologija srpskog jezika 60069
Likovne umjetnosti renesanse i baroka 51171
Lingvistika i njezini dijalekti 37171
Logika I - uvod u simboličku logiku 160768
Logika II 160769
Ljudska bihevioralna ekologija 69816
Makedonska književnost: Makedonska drama 52568
Makedonska književnost: Makedonski roman 131702
Metodologija znanstvenog rada 47422
Neurofonetika 36736
Neverbalna komunikacija 36734
Niži hindski seminar 2 52276
Novogrčki jezik 2 70268
Novogrčki jezik 4 56715
Njemački jezik za akademske potrebe 2 78174
Njemački jezik za akademske potrebe 4 78184
Odabrana poglavlja statističke analize 66162
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430
Osnove arapskog jezika: morfologija 51016
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) 50998
Osnove hindske gramatike 2 69715
Osnove perzijskoga jezika (II) 131588
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953
Osnove slovenske književnosti 37518
Osnove teorije književnosti 132040
Periodizacija talijanske književnosti 36050
Portugalska kultura i civilizacija 2 36751
Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. 131623
Povijest lingvističkih teorija 37165
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125
Povijest velike seobe naroda 131799
Prakrtski ili Vedski seminar 2 69635
Prakrtski ili Vedski seminar 4 69637
Prakse terenskog istraživanja 51752
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301
Primijenjena lingvistika 37164
Rimska književnost carskoga razdoblja 64252
Ruski jezik za akademske potrebe 2 78182
Ruski jezik za akademske potrebe 4 78188
Sanskrtski seminar - književni 1 69595
Sanskrtski seminar - stručni 1 69599
Slovački jezik (za neslovakiste) 86830
Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost - čitanja i analize 52547
Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman 131701
Sociologija porodice 51322
Sociologija rizika 36886
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783
Srpska književnost: Srpska drama 131698
Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka 52500
Suvremena estetika 51135
Suvremena filozofska terminologija II 184204
Španjolski jezik za akademske potrebe 2 78180
Španjolski jezik za akademske potrebe 4 78186
Švedski jezik II 184299
Švedski jezik u društvenom kontekstu I 97428
Talijanski jezik za akademske potrebe 2 78181
Talijanski jezik za akademske potrebe 4 78187
Tečaj bugarskog jezika 2 37564
Tečaj latinskoga jezika II 132035
Tečaj makedonskog jezika 2 37566
Tečaj slovenskog jezika 2 37569
Tečaj ukrajinskog II 64100
Tehnologije i održivi razvoj 36858
Temelji indijske civilizacije 2 35950
Teorija i povijest povijesti umjetnosti 142681
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668
Terorizam i društvo 51332
Tipologija malih literarnih formi i usmenost 86828
Tradicija i suvremenost 51750
Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries 102113
Turska Hrvatska 52625
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921
Umjetnost starih civilizacija 81459
Uvod u filozofiju II - opći 81497
Uvod u ikonologiju 69722
Uvod u judaizam 170299
Uvod u književnost i kulturu Roma 2 99953
Uvod u mađarsku književnost 36017
Uvod u njemačku paleografiju II 102236
Uvod u povijest lingvističkih teorija 90753
Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture 37556
Uvod u prevoditeljstvo 52060
Uvod u psiholingvistiku 170262
Uvod u romski jezik 2 99955
Uvod u semantiku 154204
Uvod u socijalnu antropologiju 38093
Uvod u studij bugarskog jezika, književnosti i kulture 66737
Uvod u studij južnoslavenskih književnosti 37510
Uvod u studij talijanskoga jezika 36052
Uvod u studij turkologije (II) 35838
Uvod u tipologiju 52303
Viši hindski seminar II 52277
Viši hindski seminar IV 69630
Zaštita spomenika kulture 51177
2.1. Kolegiji s odsjeka
5. semestar
1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 10 ECTS bodova (3628)
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (3629)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3630)
3.1. Kolegiji s odsjeka
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (15863)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3633)
3.1. Kolegiji s odsjeka