Naziv
Filozofska antropologija - opći predmet
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
4
Šifra
78254
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij se bavi analizom rađanja i razvoja novovjekovne humanističke koncepcije čovjeka kao svestranog stvaralačkog bića, te problematikom otuđenja. Uz povijesno-konceptualni pregleda novovijekovnih promišjanja o čovjeku, osobiti naglasak je na filozofijama koje su istraživale različite oblike otuđenja (reifikacije i fetišizma) u modernom i suvremenom potrošačkom društvu. Namjera kolegija također je postaviti i pitanje o aktualnosti problematike otuđenja danas te pitanje o odnosu između otuđenja, kulture i društvenog djelovanja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada
 2. Pico della Mirandola o čovjeku i ljudskim mogućnostima
 3. O porijeklo nejednakosti među ljudima po Rousseau
 4. Problematika otuđenja od Rousseau do Hegela
 5. Opće karakteristike filozofije Ludwig Feuerbacha
 6. Teorija otuđenja Ludwiga Feuerbacha
 7. Odnos teologije i filozofije, teizma, panteizma i ateizma u djelu L. Feuerbacha
 8. Humanizam i ateizam u 19. stoljeću
 9. Analiza uz čitanje ključnih dijelova "Biti kršćanstva" L. Feuerbacha
 10. Marxova kritika Feuerbacha
 11. Čovjekova bit i otuđenje u »Ranim radovima« K. Marxa
 12. Ekonomsko-društveno otuđenje (otuđeni rad)
 13. Otuđenje u modernom i suvremenom društvu
 14. Otuđenje, fetišizma, reifikacija
 15. Suvremene teorije otuđenje

Ishodi učenja
 1. razlikovati i protumačiti osnovne temeljne pojmove filozofske antropologije
 2. klasificirati i objasniti osnovne probleme moderne i suvremene filozofske antropologije
 3. Definirati i raščlaniti pojmove otuđenje, reifikaciju i fetišizam
 4. Identificirati i definirati moguće uzroke otuđenja u modernom i suvremenom društvu
 5. Prikazati i objasniti u osnovnim elementima razvoj moderne filozofske antropologije i njene bitne teme
 6. Objasniti moderni pojam humanizma i njegovu genezu
 7. Explain the modern concept of humanism and its genesis
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom uz korištenje powerpointa i konceptualnih mapa.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit uz evaluaciju ukupnog rada u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Pico della Mirandola: O dostojanstvu čovjeka, u: Banić-Pajnić, E., (ur.), Filozofija renesanse. Hrestomatija filozofije, Zagreb, Školska knjiga, 1996, str. 207-237 [ili Pico della Mirandola, Govor o dostojanstvu čovjekovu, Nova stvarnost, Zagreb, 1998].
 2. Rousseau J.J. (1755), Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima.
 3. K. Marx., Rani Radovi, Zagreb, Naprijed (bilo koja godina izdanja) [samo dijelovi pod naslovom: EKONOMSKO — FILOZOFSKI RUKOPISI IZ 1844; NJEMAČKA IDEOLOGIJA ]
 4. L. Feuerbach, Izbor iz djela, prev: Vanja Sutlić. Zagreb, Matica hrvatska, 1956.
 5. JEDNA KNJIGA NA IZBOR Godelier M., Marksizam i antropologija, Školska knjiga, Zagreb, 1982, [Predgovor prvom i drugom izdanju, str. 13-41; “Robna ekonomija, fetišizam, magija, i znanost u Marxovom Kapitalu”, str. 319-336, “Varljivi karakter društvenih odnosa” str. 338-391]. Casirer E., Ogled o čovjeku. Uvod u filozofiju kulture, Naprijed, Zagreb, 1978. Petrović G., Filozofija prakse, Naprijed – Nolit, Zagreb –Beograd, 1986, “Drugi dio”, str. 81-173, [tj. samo poglavlja pod naslovom: “Marksovo shvaćanje čovjeka”, “Čovjek kao ekonomska životinja”, i “Čovjek kao praksa”, “Čovjek i sloboda”, “Otuđenje i razotuđenje”]. Hartmut R., Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory of Late- modern Temporality, NSU Press, 2010.
Dopunska literatura
 1. I. Kant: Antropologija u pragmatičnom pogledu (bilo koje izdanje).
 2. F. Engles, Ludwig Feuerbach i kraj nemačke klasične filozofije (bilo koje izdanje).
 3. Engels F., Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države, Bigz, Beograd, 1976 (ili bilo koje izdanje) i Engels, Uloga rada pri pretvaranju majmuna u čovjeka, u : K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978, str. 1107-1115, (ili bilo koje drugo izdanje) (ili bilo koje drugo izdanje).
 4. M. Scheler, Položaj čovjeka u kozmosu, Sarajevo, 1978.
 5. K. Löwith, Od Hegela do Nietzschea: revolucionarni prelom u mišljenju devetnaestog vijeka, Sarajevo, Veselin Masleša, 1988. [Prvi dio poglavlja: I II i III (poglavlja II i III samo oni dijelovi koji se odnosne na Feuerbach i Marxa); Drugi dio: poglavlja I i II, te IV i V – peto poglavlje samo prvih 5 paragrafa).
 6. S. Freud, Nelagodnost u kulturi (bilo koje izdanje).
 7. H. Marcuse, Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva, Sarajevo, Veselin Masleša, 1968.
 8. Montaigne, M. de, Eseji, Disput, Zagreb, 2007 (samo: O ljudožderima, knjiga I, str. 312-329; O kajanju, knjiga III, str. 27-50).
 9. L. Colletti, Ideologija i društvo, prevela Vera Frangeš, Zagreb, Školska knjiga, 1982
 10. A. Heller, Sistem potreba i društvo “udruženih proizvođača”, u „Marksizam u svetu“, Godina II, 1975, br. 11, str. 1-33. (dostupno online)
 11. E. Rothacker: Filozofska antropologija, Sarajevo,»Veselin Masleša«, 1985.
 12. F. Cerutti, (ur.), Identitet i politika, Zagreb, 2006.
 13. Freud S.,Totem i tabu, Stari Grad, Zagreb, 2000, (ili bilo koje drugo izdanje).
 14. Fromm E., Marksovo shvatanje čoveka, Grafos, Beograd 1979.
 15. Plessner H., Condicio humana: filozofijske rasprave o antropologici, NZ Globus, Zagreb, 1994.
 16. Burger, H., Filozofska antropologija, Naprijed, Zagreb, 1993.
 17. Ghelen, A., Čovjek, Veslelin Masleša, Sarajevo, 1974.
 18. Foucault, M., Znanje i moć, NZ Globus, Zagreb 2001.
 19. Rousseau, J.J., Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima,Školska knjiga, Zagreb, 1978.
 20. Scheler, M., Položaj čovjeka u kozmosu, Sarajevo, 1978.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar