Naziv
smjer Istraživački, Modul stara povijest
Puni naziv
Povijest, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul stara povijest
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti
magistra povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. Obavezni predmeti
2. Obvezni ciklički kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (16964)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (16980)
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni ciklički kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (16965)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (16980)
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni ciklički kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (16964)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (16980)
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni ciklički kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (16965)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (16980)