Naziv
Francuska lingvistika II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
4
Šifra
52050
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskog jezika, posebice na gramatičkoj razini. Kroz to, poticanje razumijevanja načina na koje se može razmišljati o jezičnim problemima.
Sadržaj
 1. Razine jezične analize.
 2. Fonetika i fonologija - temeljni pojmovi.
 3. Leksikologija i leksikografija - temeljeni pojmovi.
 4. Morfologija - temeljni pojmovi.
 5. Sintaksa - temeljni pojmovi.
 6. Morfosintaksa - temeljni pojmovi.
 7. Semantika - temeljni pojmovi. Pragmatika - temeljni pojmovi.
 8. Pismena provjera.
 9. Riječ u francuskome jeziku: fonološki, gramatički, semantički i pragmatički aspekti.
 10. Riječ, rečenica, iskaz, diskurs.
 11. Temeljno ustrojstvo rečenice i rečenični tipovi u francuskome jeziku.
 12. Neposredne sastavnice rečenice.
 13. Ustrojstvo glagolske sintagme u francuskome jeziku.
 14. Gramatika smisla i izraza u odnosu na tradicionalnu gramatiku.
 15. Pismena provjera.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći razumjeti i upotrijebiti temeljne deskriptivne i metodološke pojmove relevantne za lingvistički opis francuskoga jezika.
 2. Studenti će moći razumjeti i upotrijebiti temeljne deskriptivne i metodološke pojmove relevantne za specifične razine lingvističkog opisa francuskoga jezika: fonologija, morfologija, sintaksa, leksikologija, leksikografija, semantika, pragmatika.
 3. Studenti će moći analizirati, komentirati, preispitati i identificirati elemente strukture francuskoga jezika kako s općelingvističkoga motrišta, tako i s motrišta specifičnog područja lingvističkog interesa.
 4. Studenti će moći upotrijebiti stečena znanja i povezati i protumačiti pojedine jezične pojave i činjenice koje se tiču različitih razina jezične analize.
 5. Studenti će moći sažeti, objasniti i usporediti lingvistički i normativno-gramatički opis na području morfosintakse francuskoga jezika.
 6. Studenti će moći kritički prosuđivati pojedinačne pristupe u opisivanju jezičnih pojava, uzimajući posebice u obzir gramatiku smisla i izraza u odnosu na tradicionalnu gramatiku.
 7. Studenti će moći prepoznati, formulirati i preispitati riječ u francuskome jeziku s fonološkog, gramatičkog, semantičkog i pragmatičkog aspekta.
 8. Studenti će moći prepoznati, formulirati i preispitati rečenicu u francuskome jeziku s fonetskog, gramatičkog, semantičkog i pragmatičkog aspekta.
 9. Studenti će moći raščlaniti francusku rečenicu poznavajući temeljno ustrojstvo rečenice i rečeničnih tipova u francuskome jeziku.
 10. Studenti će moći samostalno obrađivati, raščlanjivati, kritički prosuđivati i komentirati lingvističke tekstove na francuskome jeziku vezane uz temu predmeta lingvistike.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Dvije pismene provjere i ispit.

Obavezna literatura
 1. M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche, La Grammaire d’aujourd’hui, Paris, Flammarion (u dijelovima).
 2. P. Charaudeau, Grammaire du sens et de l'expression. Hachette, Paris (u dijelovima).
 3. J. Dubois, Grammaire de base, Paris, Larousse.
 4. F. Dubois-Charlier, Comment s’initier à la linguistique 1. Dialogue préliminaire; Les types de phrase, Paris, Larousse.
 5. O. Ducrot et Tz. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Éditions du Seuil.
Dopunska literatura
 1. P. Le Goffic, Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette.
 2. J. Moeschler et A. Auchlin, Introduction à la linguistique contemporaine, Paris, Armand Colin.
 3. M. Riegel, J.-Ch. Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, Paris, Presses Universitaires de France.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar