Naziv
Hrvatski standardni jezik - sintaksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
52522
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Ovladavanje osnovama sintakse hrvatskoga standardnoga jezika.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Pojam i predmet sintakse. Sintaktičke jedinice – riječ, spoj riječi, rečenica, tekst. Sintaktičko-semantički odnosi među jedinicama. Pregled pristupa i literature.
 2. Riječ I. Suznačne i samoznačne riječi I. Sintaktičke službe i značenja suznačnih i samoznačnih glagola. Sintaktičke službe i značenja ličnih i neličnih glagolskih oblika.
 3. Riječ II. Suznačne i samoznačne riječi II. Sintaktičke službe imenskih riječi. Sintaktičke službe i značenja priloga, čestica i uzvika.
 4. Spojevi riječi (sintagmemi). Gramatičke veze među spojevima riječi. Funkcionalna svojstva spojeva riječi. Vezani i nevezani spojevi riječi. Spojevi riječi po sastavu. Sintagmem i sintagma.
 5. Sintaksa padeža I. Sintaktičke službe i (prototipna) značenja kosih padeža I – genitiv, dativ i akuzativ. Dimenzionalni i nedimenzionalni prijedlozi.
 6. Sintaksa padeža II. Sintaktičke službe i (prototipna) značenja kosih padeža II – lokativ i instrumental. Dimenzionalni i nedimenzionalni prijedlozi.
 7. Sintaksa padeža III. Sintaktičke službe i značenja nominativa. Vokativ.
 8. Jednostavna rečenica I. Gramatičko ustrojstvo rečenice I. Predikat. Predikatne kategorije. Glagolski i imenski predikat. Predikatni proširak.
 9. Jednostavna rečenica II. Gramatičko ustrojstvo rečenice II. Subjekt. Gramatička svojstva subjekta.
 10. Jednostavna rečenica III. Gramatičko ustrojstvo rečenice III. Objekt – direktni i indirektni.
 11. Jednostavna rečenica IV. Gramatičko ustrojstvo rečenice IV. Priložna oznaka. Priložna oznaka i objekt.
 12. Jednostavna rečenica V. Gramatičko ustrojstvo rečenice V. Atribut – sročni i nesročni. Apozicija.
 13. Složena rečenica I. Vrste složenih rečenica s obzirom na sklapanje i odnos. Vezna sredstva složenih rečenica (konjunktori i subjunktori). Nezavisnosložene rečenice (koordinacija). Sastavna, suprotna i rastavna eksplicitna i implicitna koordinacija.
 14. Složena rečenica II. Zavisnosložene rečenice (subordinacija). Funkcionalna klasifikacija - predikatne, subjektne, objektne, priložne i atributne rečenice. Eksplicitne i implicitne zavisnosložene rečenice.
 15. Tekst. Rečenica i iskaz. Obavijesno ustrojstvo iskaza. Ustrojstvo teksta. Vezna sredstva na razini teksta (konektori). Tekst i diskurs.

Ishodi učenja
 1. Kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika.
 2. Ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika.
 3. Preispitati i ocijeniti vlastito pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskome jeziku.
 4. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike.
 5. Primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji.
 6. Definirati i opisati odnos između rečenice i iskaza.
 7. Opisati obavijesni ustroj iskaza.
 8. Definirati, opisati i analizirati gramatički ustroj rečenice.
 9. Služiti se obveznom i dopunskom literaturom.
 10. Moći izložiti dodijeljenu sintaktičku temu prema zadanim uputama.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje razumijevanja i znanja, usmena provjera, ispit.

Obavezna literatura
 1. Radoslav Katičić: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Globus i HAZU, Zagreb, 1986, 1991.
 2. Josip Silić i Ivo Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005, 2007.
Dopunska literatura
 1. Eugenija Barić i sur.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 2. Lada Badurina: Između redaka: Studije o tekstu i diskursu, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, Rijeka, 2008.
 3. Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga druga: Sintaksa jednostavne rečenice, Disput, Zagreb, 2014.
 4. Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga druga: Sintaksa jednostavne rečenice, Disput, Zagreb, 2017.
 5. Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga treća: Sintaksa složene rečenice, Disput, Zagreb, 2020.
 6. Ivana Brač: Instrumental u kopulativnim rečenicama, Fluminensia, 29, 1, str. 29–45, 2017.
 7. Noam Chomsky: Syntactic Structures, Mouton Publishers, The Hague – Paris, 1957.
 8. Talmy Givón: Syntax: An introduction. Volume I, II. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam – Philadelphia, 2001.
 9. Igor Marko Gligorić: Uzvik i veznik: vrste riječi i (nad)rečenične službe, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Osijek, 2018.
 10. Zrinjka Glovacki-Bernardi: O tekstu, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 11. Snježana Kordić: Relativna rečenica, HFD, Matica hrvatska. Zagreb, 1995.
 12. Ronald W. Langacker: Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford University Press. New York, 2008.
 13. Ronald W. Langacker: Investigations in Cognitive Grammar, Mouton de Gruyter. Berlin – New York, 2009.
 14. Ivan Marković: Uvod u pridjev, Disput, Zagreb, 2010.
 15. Ivan Marković: Uvod u jezičnu morfologiju, Disput, Zagreb, 2012, 2013, 2018.
 16. Iva Nazalević Čučević: Predikat u hrvatskome jeziku // HINIZ - Hrvatski inojezični / Jelaska, Zrinka ; Gligorić, Igor Marko (ur.). Zagreb; Klagenfurt: Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet u Zagrebu; Institut za slavistiku Sveučilišta u Klagenfurtu, 2020. str. 195–221.
 17. Iva Nazalević Čučević: Sintaktička negacija: usporedna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2016.
 18. Mirko Peti: Predikatni proširak, Hrvatsko filološko društvo, 1979.
 19. Ivo Pranjković: Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1984.
 20. Ivo Pranjković: Hrvatska skladnja: rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993, 2002.
 21. Ivo Pranjković: Druga hrvatska skladnja: sintaktičke rasprave, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2001.
 22. Ivo Pranjković: Gramatička značenja, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.
 23. Ivo Pranjković: Gramatika u riječima i riječi u gramatici, Matica hrvatska, Zagreb, 2016.
 24. Dragutin Raguž: Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997, 2010 (vlastita naklada).
 25. Josip Silić: Od rečenice do teksta, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1984.
 26. Marija Znika: Kategorija brojivosti u hrvatskome jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2002.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar