Naziv
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
51119
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je usvajanje znanja o početku i razvoju grčke kolonizacije na Istočnoj jadranskoj obali, o autohtonim zajednicama na području Ilirika te o rimskom osvajanju prostora Ilirika, kao i o materijalnoj ostavštini i duhovnoj kulturi Grka i Rimljana u Hrvatskoj.
Sadržaj
 1. Uvod: literatura + definicija + vremenski okvir + počeci grčke kolonizacije na Mediteranu
 2. Jadran u grčkoj mitologiji
 3. Autohtone zajednice na prostoru Ilirika
 4. Iliri i Grci na istočnoj obali Jadrana
 5. Neubicirane grčke kolonije
 6. Narona - grčki emporij
 7. Urbanističke karakteristike kolonijalnih polisa - Issa
 8. Pharos i Starogradsko polje
 9. Tragurion i Epetion: isejske subkolonije
 10. Salona i Grci
 11. Pokretni nalazi iz grčkih gradova na istočnoj obali Jadrana
 12. Rimsko osvajanje Ilirika
 13. Rimske kolonije i municipiji na istočnoj obali Jadrana
 14. Pokretni rimski nalazi s područja Ilirika
 15. Status grčkih istočnojadranskih kolonija u rimsko doba

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći usvojiti kronologiju grčke kolonizacije na Istočnoj obali Jadrana.
 2. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja o grčkoj kolonizaciji istočnog Jadrana u širi geografski i kulturni kontekst.
 3. Studenti će moći usvojiti kronologiju rimske kolonizacije Ilirika
 4. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja o rimskoj kolonizaciji Ilirika u širi geografski i kulturni kontekst.
 5. Studenti će moći steći znanja nužna za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.
 6. Studenti će moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske.
 7. Studenti će moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
 8. Studenti će moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja.
Metode podučavanja
Predavanja + PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit na kraju semestra, temeljen na građi s predavanja i na ispitnoj literaturi.

Obavezna literatura
 1. J. Poklečki (ur.), Antički Grci na tlu Hrvatske, Zagreb 2010.
 2. M. Šegvić, D. Marković (ur.) (2014): Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam, skulptura: Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 27.3. - 25.5. 2014.
 3. M. Zaninović, Ilirski ratovi, Zagreb 2015.
Dopunska literatura
 1. M. Milićević Bradač (2007): Die Griechen in Kroatien, u: M. Sanader (ur.), Kroatien in der Antike, Mainz am Rhein 2007, 37–59.
 2. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.
 3. M. Sanader, Zbirka starogrčke koroplastike na Brijunima, Opuscula Archaeologica 21, 1997 (1998), 37-66.
 4. M. Sanader, Issa prije Dionizija Sirakuškog, u: N. Cambi, S. Čače, B. Kirigin (ur.), Grčki utjecaji na istočnoj obali Jadrana, Split 2002, str. 311–318.
 5. M. Sanader, Die Griechen am ostadriatischen Festland und der vorgelagerten Inselwelt, u: G. Grabherr et al. (ur.), Vis Imaginum (Festschrift für Elisabeth Walde zum 65. Geburtstag), Innsbruck 2005, 413–421.
 6. J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Split 1998.
 7. B. Kirigin, Issa, Zagreb 1995.
 8. R. Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana, Zagreb 2009.
 9. P. Cabanes, Iliri od Bardileja do Gencija : (IV.-II. stoljeće prije Krista), Zagreb 2002.
 10. N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar