Naziv
Nastavna praksa iz povijesti u školi
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
5
Šifra
199032
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Metodičke vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razviti praktične aspekte nastavničkih kompetencija osobnim iskustvom poučavanja povijesti u osnovnoj i srednjoj školi te povezivanjem teorijskih spoznaja iz relevantnih kolegija s izvođenjem nastavnih sati povijesti
Sadržaj
 1. Uvodne informacije nastavnika i mentora te dogovor o izvođenju prakse i seminara
 2. Hospitiranje na satima mentora i drugih studenata te sudjelovanje u grupnim analizama u školi te sudjelovanje u grupnim raspravama na seminaru temeljem prezentacija studenata
 3. Hospitiranje na satima mentora i drugih studenata te sudjelovanje u grupnim analizama u školi te sudjelovanje u grupnim raspravama na seminaru temeljem prezentacija studenata
 4. Hospitiranje na satima mentora i drugih studenata te sudjelovanje u grupnim analizama u školi te sudjelovanje u grupnim raspravama na seminaru temeljem prezentacija studenata
 5. Hospitiranje na satima mentora i drugih studenata te sudjelovanje u grupnim analizama u školi te sudjelovanje u grupnim raspravama na seminaru temeljem prezentacija studenata
 6. Samostalno držanje nastave u osnovnoj/srednjoj školi
 7. Samostalno držanje nastave u osnovnoj/srednjoj školi
 8. Samostalno držanje nastave u osnovnoj/srednjoj školi
 9. Samostalno držanje nastave u osnovnoj/srednjoj školi
 10. Samostalno držanje nastave u osnovnoj/srednjoj školi
 11. Izrada i prezentacija seminarskog rada
 12. Individualni rad s predmetnim nastavnikom i nastavnikom-mentorom
 13. Izrada hospitacijskih zapisnika
 14. Izrada revidiranog seminarskog rada
 15. Završni razgovor

Ishodi učenja
 1. Pripremati i izvoditi nastavne sate povijesti u kojima će biti usklađeni ishodi, nastavne aktivnosti i provjeravanje znanja učenika.
 2. Kompetentno koristiti različite medije koji sačinjavaju suvremeno opremeljnu učionicu povijesti.
 3. Prilagoditi nastavu individualnim potrebama učenika, osobito učenika s posebnim potrebama.
 4. Voditi temeljnu pedagošku dokumentaciju.
 5. Razviti sposobnost samoanalize i samoprocjene vlastite nastave.
 6. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu i profesionalnu odgovornost u radu s učenicima i nastavnicima.
Metode podučavanja
Učenje prema modelu, iskustveno učenje, promatranje, metoda rješavanja problema, suradničko učenje
Metode ocjenjivanja
Nastavnik mentor kontinuirano vrednuje studentski rad na pripremi i izvođenju prakse, imajući u vidu obrazovne ishode te na kraju semestra izvještava predmetnog nastavnika. Predmetni nastavnik prisustvuje oglednim satima studenata i neposredno po završetku nastavnog sata daje im povratne informacije i sugestije za poboljšanje. Studenti u tijeku semestra izrađuje osobnu mapu u koju ulaže nastavne pripreme te tablice za samovrednovanje vlastitog rada u semestru.

Obavezna literatura
 1. R. Stradling, Multiperspsektivnost u nastavi povijesti: priručnik za nastavnike, Zagreb, 2005.
 2. Z. Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb, 2008., odabrana poglavlja.
 3. K. Jenkins, Promišljanje historije, Zagreb, 2008.
 4. P. Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb, 2003., odabrana poglavlja
 5. P. Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb, 2003., odabrana poglavlja
 6. Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave
 7. K. Mikić, Film u nastavi medijske kulture, Zagreb, 2001., odabrana poglavlja
 8. S. Koren, „Poučavanje o interpretacijama“, Povijest u nastavi 20 (2012)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij