Naziv
Portugalske jezične vježbe (sintaksa) 6
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
198891
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje komunikacijske kompetencije na portugalskom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Teorija govornih činova.
 3. Klasifikacija govornih činova; indirektni govorni činovi.
 4. Analiza govornih činova u portugalskom jeziku.
 5. Analiza govornih činova u portugalskom jeziku.
 6. Presupozicije i implikature.
 7. Provjera znanja.
 8. Strategije lingvističke ljubaznosti u portugalskom.
 9. Strategije lingvističke ljubaznosti u portugalskom.
 10. Analiza odabranog teksta.
 11. Analiza odabranog teksta.
 12. Analiza odabranog teksta.
 13. Analiza odabranog teksta.
 14. Analiza odabranog teksta.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Producirati složenije tekstove na portugalskom jeziku.
 2. Ispravno koristiti složenije jezične strukture u portugalskom jeziku.
 3. Prepoznati i koristiti diskursne strategije u različitim vidovima komunikacije na portugalskom jeziku.
 4. Identificirati govorne činove u portugalskom jeziku.
 5. Čitati, tumačiti i sažimati složenije tekstove.
 6. Prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 7. Protumačiti složenije tekstove na portugalskom jeziku i prepoznati obilježja različitih funkcionalnih stilova.
 8. Usporediti i povezati različite lingvističke tradicije opisa portugalskog i hrvatskog jezika.
Metode podučavanja
Analiza autentičnih tekstova; pismene i usmene strukturalne vježbe; prijevod izoliranih rečenica i tekstnih fragmenata.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje; pisani radovi; usmene i pismene provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. GOUVEIA, Carlos (1996). “Pragmática” in Faria, Isabel Hub, Emília Pedro, Inês Duarte e Carlos A. M. Gouveia, (orgs.), Introdução à Linguística Geral e Portuguesa, Lisboa: Caminho, Série Linguística, pp. 383-419
 2. MATEUS, M. H., A. M. BRITO, I. DUARTE & I. H. FARIA (2003). Gramática da Língua Portuguesa, Lisboa, Caminho.
 3. RAPOSO, Eduardo et al. (orgs) (2013). Gramática do Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
 4. DUARTE, Inês (2000), Língua Portuguesa. Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta,
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar