Naziv
Indoeuropska lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
160833
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Na kolegiju se studenti upoznaju s poviješću starih indoeuropskih jezika, upoznaju s metodama poredbene lingvistike i s osnovnim obilježjima pojedinih skupina indoeuropskih jezika.
Sadržaj
 1. Dokaz genetskog srodstva i podjela indoeuropskih jezika
 2. Anatolijski jezici
 3. Indoiranski jezici I
 4. Indoiranski jezici II
 5. Grčki jezik
 6. Italski jezici
 7. Keltski jezici
 8. Germanski jezici
 9. Baltoslavenski jezici
 10. Armenski, toharski i albanski jezik
 11. Slabo posvjedočeni indoeuropski jezici
 12. Dubinska genetska srodnost indoeuropskih jezika. Nostratička teorija
 13. Problem pradomovine Indoeuropljana

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanja.
Metode ocjenjivanja
Test sa zadatcima objektivnog tipa.

Obavezna literatura
 1. R. Matasović, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, MH, Zagreb 1997.
 2. R. S. P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics, Benjamins, Amsterdam 1995.
 3. M. Kapović, Uvod u indoeuropsku lingvistiku, MH, Zagreb 2008.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar