Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 8
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
52229
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj

Kolegij omogućuje studentima usvajanje novog lekisika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjenje naučenog materijala, u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Studenti će steći jezične, gramatičke i komunikacijske kompetencije na razini B2, primijenjive u većem broju situacija svakodnevne komunikacije, kao i upoznati se s različitim aspektima ruske kulture.
Sadržaj
 1. Тема: Жизнь в городе. Тексты: Преимущества и недостатки жизни в городе и за городом, Столичные девушки.
 2. Тема: Жизнь в городе. Тексты: Преимущества и недостатки жизни в городе и за городом, Столичные девушки.
 3. Тема: Миграция, эмиграция, глобализация. Тексты: Миграционные процессы и беженцы, Глобализация и эмиграция.
 4. Тема: Миграция, эмиграция, глобализация. Тексты: Миграционные процессы и беженцы, Глобализация и эмиграция.
 5. Тема: Экономика и предпринимательство. Тексты: Особенности российского бизнеса, Малый и крупный бизнес, Экономический кризис.
 6. Тема: Экономика и предпринимательство. Тексты: Особенности российского бизнеса, Малый и крупный бизнес, Экономический кризис.
 7. Kolokvij 1
 8. Тема: Культура и искусство. Тексты: Тенденции современной культуры, Музыкальные события и фестивали, выставки и музеи, Юрий Башмет.
 9. Тема: Культура и искусство. Тексты: Тенденции современной культуры, Музыкальные события и фестивали, выставки и музеи, Юрий Башмет.
 10. Тема: Криминальная хроника. Тексты: Преступление и наказание, Кражи и ограбления, Мошенничество, Взяточничество, Дорожно-транспортные происшествия.
 11. Тема: Криминальная хроника. Тексты: Преступление и наказание, Кражи и ограбления, Мошенничество, Взяточничество, Дорожно-транспортные происшествия.
 12. Тема: Спорт. Tексты: Спорт в нашей жизни, Доппинговые скандалы.
 13. Тема: Спорт. Tексты: Спорт в нашей жизни, Доппинговые скандалы.
 14. Kolokvij 2
 15. Komentar rezultata kolokvija

Ishodi učenja
 1. sažeti i protumačiti smisao tekstova pisanih na ruskom jeziku koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i vrstama diskursa
 2. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ruskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 3. navesti osnovna pravila ruske ortografske i interpunkcijske norme i primijeniti ih u pismenom izražavanju na ruskom jeziku
Metode podučavanja
Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Power Point prezentacije. Rad s internetskim izvorima. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima ili u grupama.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, pisanje i provjera domaćih zadaća, provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Я.В. Эрлих, Пульс времени. Москва, 2018
 2. Л.П. Яркина, И.А. Пугачев, Разговоры о жизни. Москва, 2016.
 3. И.А. Старовойтова, Ваше мнение . Москва, 2006.
Dopunska literatura
 1. А.Л. Кузнецов и др., Из истории русской культуры .Москва, 2007.
 2. В.М.Соловьев, Слово о России. Книга для чтения по русской истории. Москва, 1999.
 3. В.И.Аннушкин, А.А.Акишина, Т.Л.Жаркова. Знакомиться легко, расставаться трудно . Интенсивный курс русского речевого общения. Москва, 2004

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar