Naziv
Ruski jezik i književnost
Puni naziv
Ruski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) rusistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) rusistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120

 1. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 2. navesti osnovna pravila ruske ortografske i interpunkcijske norme i primijeniti ih u pismenom izražavanju na ruskom jeziku
 3. kategorizirati dijelove ruske rečenice, ispravno upotrijebiti različite tipove rečenica, zaključiti o sličnostima i razlikama između elemenata sintaktičkog sustava ruskoga i hrvatskog jezika
 4. opisati, kategorizirati i objasniti temeljne pojmove frazeološke razine ruskoga jezika i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim pojmovima
 5. objasniti i upotrijebiti temeljne lingvističke pojmove i termine na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ih u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, stilistike i frazeologije ruskoga jezika
 6. sažeti i protumačiti smisao tekstova pisanih na ruskom jeziku koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i vrstama diskursa
 7. samostalno prevesti s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski različite vrste tekstova za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 8. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ruskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 9. opisati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u SSSR-u i Ruskoj Federaciji
 10. nabrojiti i definirati književno-znanstvene termine na ruskom jeziku koji su potrebni u analizi književnog djela
 11. klasificirati i opisati osnovna obilježja književnih rodova i vrsta u ruskoj znanosti o književnosti
 12. dijakronijski i sinkronijski klasificirati i formulirati osnovne aspekte ruske i sovjetske književnosti, filma i kulture
 13. izdvojiti, interpretirati i objasniti ključne elemente u svim žanrovima ruske književnosti od 12. do 21. stoljeća
 14. primijeniti književno-teorijsku aparaturu i temeljne spoznaje o stilskim formacijama u analizi književnog djela
 15. kritički prosuđivati književno-teorijsku i književno-povijesnu građu i argumentirano obrazložiti valjanost teksta iz područja ruske književnosti i kulture
 16. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
 17. prezentirati vlastiti rad
 18. primijeniti zakonitosti vezane za interpretaciju književnog teksta
 19. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja