Naziv
Kultura i jezik
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
125608
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Usvajanje osnovnih pojmova iz lingvističke antropologije s posebnim osvrtom na teorije kulture i povezanosti jezika i nekih elemenata kulture poput identiteta, društva i običaja neke zajednice. Stjecanje temeljnih ideja o promjenljivosti jezika i njegovoj središnjoj ulozi u kulturnim i društvenim praksama.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij (opis, predstavljanje literature, plana i zadataka studenata). Podjela tema za seminarske radove. Uvod u osnovne pojmove i teorije.
 2. Kultura – definicije, osnovne teorije s naglaskom na suvremene ideje.
 3. Jezik i kultura – kultura i lingvistika – razumijevanje važnosti jezika za društvo i kulturu.
 4. Jezična relativnost.
 5. Usvajanje jezika i kultura – enkulturacija i jezična socijalizacija, razvoj jezika i kulture.
 6. Jezik i komunikacija – elementi komunikacijskoga čina, poseban osvrt na intenciju te primatelje diskursa.
 7. Etnografija komunikacije – komunikacija kao kulturna aktivnost – jezična performativnost – obilježja komuniciranja unutar različitih kulturnih zajednica.
 8. Kolokvij I
 9. Jezična i kulturalna raznolikost – 1. dio – upoznavanje s jezičnom raznolikošću
 10. Jezična i kulturalna raznolikost – 2. dio – jezična i kulturološka raznolikost u praksi, poteškoće prevođenja nekih elemenata kulture.
 11. Identiteti iskazani jezikom – povezanost jezika i identiteta.
 12. Jezik i identiteti u diskursu (metodologija) – etnografska metoda; usvajanje osnovnih koncepata diskurzivne analize, s posebnim naglaskom upotrebe jezika u kontekstu.
 13. Jezik i ideologija – izbor jezika, jezični stavovi, jezične ideologije
 14. Jezična politika – osnovni koncepti jezičnoga planiranja i ideologije povezane s jezičnom politikom
 15. Kolokvij II

Ishodi učenja
 1. Objediniti prethodno stečena lingvistička znanja s novostečenim znanjima
 2. Analizirati socio-kulturne pojave u zadanoj jezičnoj zajednici
 3. Usporediti i razlikovati pojedine društvene i kulturne pojave te njihov utjecaj na jezik i upotrebu jezika
 4. Planirati i organizirati vlastito istraživanje
 5. Pismeno i usmeno predstaviti vlastito istraživanje
 6. Definirati temeljne koncepte, teorije i probleme socio-kulturne lingvistike
Metode podučavanja
predavanja,
seminari,
samostalni zadaci,
mješovito e-učenje - Omega
Metode ocjenjivanja
aktivno sudjelovanje na nastavi - sudjelovanje u analizi pročitanih tekstova i usmeno izlaganje kraćega zadanoga teksta,
ocjenjivanje uspjeha na kolokvijima,
ocjenjivanje seminarskoga rada

Obavezna literatura
 1. Ahearn, L. M., 2012, Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology, Wiley-Blackwell, (65-78. str.)
 2. Bratanić, M., 1991, Rječnik i kultura, FF press, Zagreb (7-103. Str.)
 3. Duranti, A., 1997, Linguistic Anthropology, Cambridge University Press (odabrana poglavlja).
 4. Duranti, A., (ur.), 2004, A Companion to Linguistic Athropology, Blackwell Publishing. (odabrana poglavlja)
 5. Edwards, J., 2009, Language and Identity, Cambridge University Press. (poglavlja 4 i 11)
 6. Haviland, W. A., 2004, Kulturna antropologija, Naklada Slap, Jastrebarsko. (poglavlje 2)
 7. Kramsch, C., 2009, Language and Culture, Oxford University Press, Oxford, New York. (poglavlje 1)
 8. Matasović, R., 2005, Jezična raznolikost svijeta, Algoritam, Zagreb. (13- 105. str.)
 9. M. Saville-Troike, 2003, The Ethnography of Communication. 3rd edition. Malden, MA: Basil Blackwell. (10-26. str.)
Dopunska literatura
 1. T. Eagelton, Ideja kulture, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
 2. W.A. Foley, 1998, Anthropological Linguistics, An Introduction, Blackwell Publishers, Oxford.
 3. C. Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1973. (odabrana poglavlja)
 4. J. J. Gumperz, D. Hymes, 1972, The Ethnography of Communication, Holt, Rinehart and Winston, New York, (str. 35-72; 270-301).
 5. Heller, M. 2006, Bilingualism, In: Jourdan, C., Tuite, K. (eds.) Language, Culture, and Society: Key Topics in Linguistic Anthropology, (str. 156-167)
 6. M. Saville-Troike, 2003, The Ethnography of Communication. 3rd edition. Malden, MA: Basil Blackwell.
 7. Foley, W. A., 1998, Anthropological Linguistics, An Introduction, Blackwell Publishers, Oxford.
 8. Duranti, A., E. Ochs, B. B. Schieffelin (ur), 2012. The Handbook of Language Socialization, Wiley-Blackwell.
 9. Spolsky, B. 2009, Language Management, Cambridge University Press.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij