Naziv
Radionica kreativne nastave povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
2
Šifra
215576
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup osmišljavanju nastave te za uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija.
Sadržaj
 1. Uvodno informacije nastavnika o ciljevima, ishodima i sadržaju kolegija te načinu rada
 2. Terenska nastava – ciljevi i etape, analiza primjera terenske nastave
 3. Terenska nastava povijesti – objekti, ishodi i metode, analiza primjera terenske nastave
 4. Terenska nastava povijesti u zavičajnoj povijesti – izrada seminarskog rada
 5. Poučavanje osjetljivih i kontroverznih tema i poučavanje o holokaustu – smjernice i prakse
 6. Mjesta stradanja i sjećanja
 7. Učenje i poučavanje na mjestima stradanja i sjećanja
 8. Priprema za terensku nastavu na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 9. Realizacija terenske nastave na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 10. Realizacija terenske nastave na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 11. Realizacija terenske nastave na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 12. Realizacija terenske nastave na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 13. Evaluacija terenske nastave
 14. Izrada seminarskog rada
 15. Izrada seminarskog rada

Ishodi učenja
 1. Oblikovati nastavne aktivnosti koje su usmjerene prema razvijanju viših kognitivnih procesa.
 2. Oblikovati nastavne aktivnosti za učenike različitog uzrasta i različitih potreba i prioriteta.
 3. Kompetentno primjenjivati široki spektar nastavnih strategija i metoda u oblikovanju nastave povijesti.
 4. Razviti sposobnost analize i samoanalize nastave povijesti.
 5. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu.
 6. Pripremiti različite formate terenske nastave usmjerene na smisleno i aktivno učenje.
 7. Oblikovati terensku nastavu na mjestima stradanja i sjećanja u skladu sa međunarodnim preporukama i uzusima struke.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, metoda rješavanja problema, suradničko učenje, iskustveno učenje
Metode ocjenjivanja
Završni rad sastoji se od pripreme za nastavne sate koji se izvode u sklopu terenske nastave na mjestu stradanja i sjećanja i popratnog eseja u kojem se objašnjavaju obrazovni i didaktički izbori. Ocjena završnog rada je opisna.

Obavezna literatura
 1. S. Koren, Čemu nas uči povijest? Nastava povijesti, ideje o učenju/poučavanju i ishodi učenja, Zagreb: Profil, 2014.
 2. Marzano R.J., D.J. Pickering, J.E. Pollock, Nastavne strategije, Zagreb, 2006.
 3. L. Anderson (ur.), Poučavanje za učenje: priručnik za nastavnike usmje rene na postignuća, Thessaloniki, 2014
 4. Jensen E., Različiti mozgovi, različiti učenici. Kako doprijeti do onih do kojih se teško dopire
 5. S. Koren, „Što je danas metodika nastave povijesti? “, u Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu, ur. D. Milanović, A. Bežen, V. Domović, Zagreb, 201 3), 126-147.
 6. K. Jenkins, Promišljanje historije (Zagreb, 2008.)
 7. Službeni dokumenti (programi, pravilnici itd.), Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij