Naziv
Uvod u GIS sustav kartiranja
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
2
Šifra
215583
Semestri
zimski
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama rada u GIS sustavu kroz praktični rad u QGIS programu.
Primjena GIS sustava u arheologiji izmijenila je način na koji se prikupljaju, obrađuju i interpretiraju podaci o arheološkim lokalitetima. Primarni fokus kolegija je na kartiranju arheoloških lokaliteta, dok će kroz teoretski dio polaznici biti upoznati i s drugim primjenama GIS-a, poput izrade distribucijskih karata i obrade prostornih podataka s LiDAR-skih snimanja.
Sadržaj
 1. Uvod i osnovni principi GIS sustava
 2. Uvod i osnovni principi GIS sustava
 3. Primjeri upotrebe GIS-a u arheologiji
 4. Primjeri upotrebe GIS-a u arheologiji
 5. Osnove rada u QGIS programu
 6. Osnove rada u QGIS programu
 7. Rad s rasterskim podacima
 8. Rad s rasterskim podacima
 9. Rad s vektorskim podacima
 10. Rad s vektorskim podacima
 11. Rad s atributnim podacima
 12. Vizualizacije podataka
 13. Vizualizacije podataka
 14. Izrada karte
 15. Izrada karte

Ishodi učenja
 1. Koristiti statističke alate za izradu kvanititavnih analiza
 2. Obrađeni materijal vrednovati i interpretirati u kontekstu nalazišta
 3. Izraditi arheološku kartu u QGIS programu
 4. Prepoznati arheološke lokalitete na dostupnim prostornim podacima
Metode podučavanja
Usmene prezentacije, praktični rad u QGIS-u
Metode ocjenjivanja
Evidencija prisutnih studenata i evaluacija praktičnog rada u QGIS-u

Obavezna literatura
 1. Conolly, J. and Lake, M., 2006. Geographical information systems in archaeology. Cambridge University Press.
 2. Gaffney, V. and Stancic, Z., 1991. GIS approaches to regional analysis: a case study of the island of Hvar. Znanstveni institute Filozofske fakultete Ljubljana
 3. Parcak, S.H., 2017. GIS, remote sensing, and landscape archaeology. Oxford Handbooks online
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar